Soi cầu bao 18 lô của kết quả xổ số Bình Định
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô truyền thống hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu cả cặp chỉ cần về một trong 2 cặp số là ok.
- Cầu Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cho:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 06/06/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 01 02 03 05 06 08
Đầu 1 10 12 15 16 17
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 29
Đầu 3 30 33 34 35 36 39
Đầu 4 40 43 45 46 47
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56
Đầu 6 61 62 63 64 65 66 67 69
Đầu 7 71 72 77
Đầu 8 81 82 85 89
Đầu 9 90 91 92 93 95 96 99
 
34 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 12, 21
[002] Cặp số: 20, 02
[003] Cặp số: 23, 32
[004] Cặp số: 23, 32
[005] Cặp số: 20, 02
[006] Cặp số: 21, 12
[007] Cặp số: 29, 92
[008] Cặp số: 21, 12
[009] Cặp số: 96, 69
[010] Cặp số: 93, 39
[011] Cặp số: 53, 35
[012] Cặp số: 54, 45
[013] Cặp số: 77, 77
[014] Cặp số: 06, 60
[015] Cặp số: 01, 10
[016] Cặp số: 62, 26
[017] Cặp số: 65, 56
[018] Cặp số: 36, 63
[019] Cặp số: 64, 46
[020] Cặp số: 53, 35
[021] Cặp số: 54, 45
[022] Cặp số: 67, 76
[023] Cặp số: 63, 36
[024] Cặp số: 62, 26
[025] Cặp số: 61, 16
[026] Cặp số: 64, 46
[027] Cặp số: 66, 66
[028] Cặp số: 47, 74
[029] Cặp số: 72, 27
[030] Cặp số: 46, 64
[031] Cặp số: 99, 99
[032] Cặp số: 23, 32
[033] Cặp số: 69, 96
[034] Cặp số: 35, 53
78 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[035] Cặp số: 64, 46
[036] Cặp số: 15, 51
[037] Cặp số: 29, 92
[038] Cặp số: 24, 42
[039] Cặp số: 26, 62
[040] Cặp số: 25, 52
[041] Cặp số: 24, 42
[042] Cặp số: 26, 62
[043] Cặp số: 24, 42
[044] Cặp số: 23, 32
[045] Cặp số: 22, 22
[046] Cặp số: 22, 22
[047] Cặp số: 26, 62
[048] Cặp số: 01, 10
[049] Cặp số: 02, 20
[050] Cặp số: 17, 71
[051] Cặp số: 10, 01
[052] Cặp số: 10, 01
[053] Cặp số: 16, 61
[054] Cặp số: 10, 01
[055] Cặp số: 12, 21
[056] Cặp số: 10, 01
[057] Cặp số: 85, 58
[058] Cặp số: 81, 18
[059] Cặp số: 82, 28
[060] Cặp số: 95, 59
[061] Cặp số: 99, 99
[062] Cặp số: 90, 09
[063] Cặp số: 43, 34
[064] Cặp số: 71, 17
[065] Cặp số: 51, 15
[066] Cặp số: 53, 35
[067] Cặp số: 52, 25
[068] Cặp số: 55, 55
[069] Cặp số: 45, 54
[070] Cặp số: 05, 50
[071] Cặp số: 03, 30
[072] Cặp số: 63, 36
[073] Cặp số: 69, 96
[074] Cặp số: 33, 33
[075] Cặp số: 23, 32
[076] Cặp số: 29, 92
[077] Cặp số: 89, 98
[078] Cặp số: 53, 35
[079] Cặp số: 55, 55
[080] Cặp số: 50, 05
[081] Cặp số: 51, 15
[082] Cặp số: 56, 65
[083] Cặp số: 53, 35
[084] Cặp số: 52, 25
[085] Cặp số: 52, 25
[086] Cặp số: 56, 65
[087] Cặp số: 67, 76
[088] Cặp số: 63, 36
[089] Cặp số: 34, 43
[090] Cặp số: 36, 63
[091] Cặp số: 53, 35
[092] Cặp số: 40, 04
[093] Cặp số: 43, 34
[094] Cặp số: 03, 30
[095] Cặp số: 63, 36
[096] Cặp số: 69, 96
[097] Cặp số: 08, 80
[098] Cặp số: 03, 30
[099] Cặp số: 30, 03
[100] Cặp số: 91, 19
[101] Cặp số: 22, 22
[102] Cặp số: 29, 92
[103] Cặp số: 26, 62
[104] Cặp số: 23, 32
[105] Cặp số: 39, 93
[106] Cặp số: 33, 33
[107] Cặp số: 10, 01
[108] Cặp số: 92, 29
[109] Cặp số: 20, 02
[110] Cặp số: 06, 60
[111] Cặp số: 03, 30
[112] Cặp số: 69, 96
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 01, 10 xuất hiện 7 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 4 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 5 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 4 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 3 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 6 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 3 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 4 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 6 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 5 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 3 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 7 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 6 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 40, 04 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 3 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 4 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 3 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 2 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 5 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
Cặp số 85, 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91, 19 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 1 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần