Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô theo từng cặp hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Lấy kết quả xổ số Miền Bắc chính xác và mới nhất hàng ngày >> Soạn SMS: KQT gửi 8177
Để lấy thống kê 3 cặp lotto xác suất cao + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8577
Để lấy thống kê 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90
11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77
23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53
36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94
56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Hiện tại bạn đang tra cứu 20 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Cặp số\Ngày 25
10
24
10
23
10
22
10
21
10
20
10
19
10
18
10
17
10
16
10
15
10
14
10
13
10
12
10
11
10
10
10
09
10
08
10
07
10
06
10
Số lần về
00-55 1 1 1 1 - 1 - 2 2 1 1 - - - 1 - - - - - 12
01-10 - - - - - 3 - - 1 2 - - - 2 - 1 2 1 - - 12
02-20 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 1 1 1 1 - 1 - 12
03-30 1 - - - 1 1 - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 2 - 10
04-40 - - 1 4 - - 1 - - 3 1 1 1 2 1 - 2 1 - 1 19
05-50 1 - 2 - - - - - - 1 2 2 - 1 - - - - - 1 10
06-60 1 1 - 2 - - - 1 - - 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 11
07-70 1 - 1 - 3 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 9
08-80 - 2 1 1 - - 1 1 - 2 1 - - - 1 - - - - - 10
09-90 - 2 - - 1 - 2 - 1 - - 1 - - 1 - 1 1 2 - 12
11-66 - - - - 1 - - 1 1 - - - 1 - 3 1 1 - - - 9
12-21 1 - - - - - - 1 1 2 2 - - 1 1 - 1 1 1 - 12
13-31 - - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 10
14-41 - - - 1 - - - - 1 2 - 1 1 1 - 1 2 1 1 - 12
15-51 3 - - 1 3 - - 1 1 - 2 - 1 - - - - - 3 1 16
16-61 - 3 1 3 2 - - - - 2 - 2 2 - - - - - - - 15
17-71 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 2 - 2 1 - - 1 12
18-81 - - - 1 - 2 3 - 2 - 1 1 1 1 1 - - - - 1 14
19-91 - - - - - - 2 2 - - - 2 - - - 2 - 2 1 - 11
22-77 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - 2 1 - - - 8
23-32 - - 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - - 7
24-42 1 1 2 - - - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 - - 10
25-52 - - 1 - 1 2 1 2 - - - 1 - - 1 1 1 2 - - 13
26-62 - 1 1 - 1 1 - 2 - 1 1 4 - - 1 - - 1 1 - 15
27-72 - - - 1 2 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - 1 9
28-82 1 2 1 - - - 1 - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - 9
29-92 - 1 1 - - 1 - 2 2 - 1 - - - - 1 - 1 - 2 12
33-88 - - - - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - 2 - - - 7
34-43 1 - - - 1 - 1 - - 1 2 - - - - 1 - - - - 7
35-53 - - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 1 - 1 3 14
36-63 2 1 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 8
37-73 - 1 - 1 - 2 - - - - - - - - 3 - - 2 - - 9
38-83 2 - - 1 - - 1 1 2 - - 1 2 1 - 1 2 - 1 2 17
39-93 2 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - 2 1 8
44-99 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 6
45-54 - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 5
46-64 - - 1 - 1 2 2 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - - 10
47-74 - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 3 - - - 7
48-84 1 3 - 2 - - - 1 1 - - - 1 1 - 3 - - 2 1 16
49-94 2 - - - 1 1 - 1 1 - - - 2 - 2 - - 1 1 - 12
56-65 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 2 3 - - - 1 1 12
57-75 - 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 2 13
58-85 - 1 - - 1 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - - 1 7
59-95 - 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - - 9
67-76 - - - - - 1 3 1 - - 1 1 - 1 - - - 3 1 2 14
68-86 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 6
69-96 1 - - 2 1 - - - 2 - - 1 - 2 - - 1 1 - - 11
78-87 - 1 - 1 1 - - - 1 1 - - 2 - 1 - 1 - - - 9
79-97 - 1 2 1 1 1 - - 2 1 2 - - - - - - 1 - - 12
89-98 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 2 1 10