Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-11-28   2 1 1     1 1   2 1   1 1   1     1                   1   1   1       1     1                 1           1                               1 1                     1 2                               2
2023-11-27 2     2             1             1 1                 1                 1 2                 1 1             1     1   3                     1   1         1 1 1   1         1         1 1              
2023-11-26     1       1 1         1         1     1     1                                       2   1             2 2       1     1             1 1         1                 2   1   1   1               1     2
2023-11-25         1   1 1 1   1   1   1 1 1   1           1   1         1   1                     1           1     1             1     1   1     1 1       1           1                       2           1    
2023-11-24       2           1 1 1                 1             1         1       1       1       1               1 1         1   1 1 1 1 1               1   1   1       1 1         1       1 1                
2023-11-23   1                 1   2   1   1         1     1         1   1                           1           1         2   1       1 2     1   2         2   1   1                                       1   1
2023-11-22 1   1       1   1     1     1       1       1       1   1       1                               1   1   1 1     1         1 1   1           2   1 1                         1                 1     2  
2023-11-21   1           1           3     1             1     1 1   2     1                   1     2 1   1             1               1   1 1       1         1       1           1       1                   1
2023-11-20   1       1                         1     1       1     1       1   1   1                         1 1                   2             1   1   1 1                 1 2       1   1 1   1 1 1           1
2023-11-19                                       1       2 1       1 1   1 1 2     1   1         1                     1               1   1   1                           1     1           1 1   1   2     2 1  
2023-11-18       1                 2 1 1                       1               1             1               1     1     1     2 2     1           1   1 1   1                 1   1         1 1       1   1 1    
2023-11-17   1     1           1             1                 1       1         1     1           2 1 1 1 1       2         1         1       1   1                     1   1 1                 1 1     1 1      
2023-11-16         1         1 1         1       1 1 1       1       1             3               1                       1     1       1 1 1       1       2       1   2 1     1                         1      
2023-11-15               1               1     1         1 1           1   1                     1       1 1       1   1 1 1     1     1                 3 1   1         1       1   1                     2   1  
2023-11-14 2   1         1     1       2                                           1     1   1   1         1 1     1 1   1   1                 1     1           1                       1         1         2 3  
2023-11-13       1   1 1       1 1 1             2                     1 1       1               1 1   1   1 1                             1     1 1       1       1   1                       1     1 1 1       1
2023-11-12       1 1 1         1 1         1     1               1 1 1 1 1       1 1           1                     1         1       1   1         1         1 1       1               1     2             1    
2023-11-11                           1       1             2             1   1   1   2       1         1 1             1 1   1     2           2       1             1     1   1                 1     1   1     1
2023-11-10     1           1   1             2       1             1             1         1 1   1 1       1                 1         1   1           1     1 2   1   1     1   1       1         1         1    
2023-11-09                 1 3           2             1                             1     1     1 2 1   1   2 1       1     1       2 2                                                           1       1 2    
2023-11-08         1           1     1   1         1     1 1   1 1   1       1             1                       1       1       1             1   1 1 1               1     1           1 2   1   1   1        
2023-11-07       1 1 1         1     2         1           2   1 1 1                           1 1   1     1 1                 1                       1 1 1 1       1                   1     1     1     1      
2023-11-06   1       1   1         1   2         1     1               1               2     1     1   1   1       1             1             1     1                         1   1       1     1     1 1 1     1
2023-11-05     2                         1                         1 1       1                     1 2   1         1         1             1           1   1         2         3 2 1 1         1           1   1  
2023-11-04   1     1   1 1 1                       1               1 2           1                 1             1       1     2                         1 1     2   1 1   1         2 1 1                       1
2023-11-03                 1   1                           1 1         1 1 1     1 2     1       1 1           1   1 1   1 1         2 1             1                   1               1 1       1 1            
2023-11-02             1         1 1   1             1 1     1 1 2   1           1         1         1 1           1                               1 1             1 1 1 1       2 1 1         1                  
2023-11-01 1         1                     1       1       1           1         1 1     1       2         1 1       1   1           1       3                       1                 1     1   1     1     1 1 1
2023-10-31             1 1 1 1   1 1 1 1               1     1                     1       1 1                       1 1                 1   1   1     1   2       1           1                       1     1 1 1
2023-10-30   2   2           1                 1 1     1 1                         1             1 1 1       1 1     1     1                                   1 1           1   3 1   1 1                       1
2023-10-29                         1               1 1 1   1   1 1                         1     1         1   1     1 1             1           1 1         1 2 1                 1                 1     1 2 2  
2023-10-28                 2           1                     1     1                 1                                   1 1 1 1 1       1   1       1     1 1 1     3           1           1       1       1 3  
2023-10-27     1         2 1 1   1   2 1           1     1                         1         2             1 1 1         1         1             1         1 1                 1               1         1     2  
2023-10-26 2           2       1 1               1       1       1           1         1         1           1     1   1                           1       2       2     1   1 1   1       1           1 1        
2023-10-25                                 1   1 1 1                       1       1           2       1 1   3     2 1 1               1                 1   1 1         1 1     1   1               2            
2023-10-24                 1 1             1   2       2       1     2     1               1     1   1           1       1   1   2     1     1               1     1             1       1 1                   1  
2023-10-23 1   1   1       1   1 1         1 1   1           1   1               1 1         1     2   1     1                     1 1 1                                     1   1         1   1 2                
2023-10-22                     1 1     1     1 1     1     1 1   1     1   1 1     1       2                           1                             1           1 1     2     1 1         1       1 1     1      
2023-10-21     1 1     1       1         1   1 1           1     1           1             1     1           1         1 1 1                 2   1                 2           1   1     1 1         1 1          
2023-10-20     1 1                   1   1 1           1               1             1 3   1 2   1               1               1 2               1   1                 1 1   1       1   1 1                    
2023-10-19       1 1 1 1   1     1 1               1       1   1 1                 1           1       1   1                     1     1         1         1 1               1     1 2 1                 1       1
2023-10-18 2       1       1 1               1         1         1 1 1           1       1     1   1       1 2     1       1                               1 1 1     1 1                   1     1             1  
2023-10-17       1     1 2     1             1               1         1             1                   2                 1               1     2       1         2   1   1     1         1     1   1 2 1        
2023-10-16 1           1             1   1 2     1     1             3   1 1             1 1       1     1     1         1       1           1                 1   1 1     1         1                     1      
2023-10-15                           1                     1   1     1     1                     1   2         1     1 1 1         1                     1 1 1   1   1   1     1       1 1     1     1 1     1   1
2023-10-14 1     1                                   1     1             1     1       2 1 1               1   2     2 1 1     1 1 1 1                                   1 1 2         1 1                        
2023-10-13                 1 1               1   1 1       1                     3             1   1     1               1       1                 1       1       1     2       2 1   1             1 1 1   1    
2023-10-12     1 1                 1               1         1             2 1   1       1             1         1   1       1               1 1         1       2 1       1 1 1   1               1       1   1  
2023-10-11   2         1         1               2 1   1             1               2 1   1       1         1                   1 1         2               1       1 1       1           1 1       1     1      
2023-10-10         1                 1         1 1   1 1 1   1   1       1                 1                 1           1           1   1   1   1             1 1 1 1 1 1                         1 1     1   1  
2023-10-09       1 1             1           1   1           1     1 1 1         1         1         1         2 2         2               1 1     1   1   1       1               1           1   1              
2023-10-08 1   1     2                 1       1   1   1                       1                       1         1                 1   1   1   1   1 1   1   1           1   1 1           1 1 1     1     1      
2023-10-07             1       1 1 1 1         1   1           1     1 1         1     2           1     1   1     2       1                       1   2     1           1     1 1       1                        
2023-10-06     1         1 1 1             1 1     1 1     1     1     1   1                 1   1             1 1         1       2       1   1   1   1                         1                   1 1 1        
2023-10-05   1 1 1       1     2       1             1       1   2       1   1       1             1     1                 2 2           1                     1         1               1       1 1 1            
2023-10-04 1             1       1         1                     1 1 2   1         1   1 1                   1     1                       2 1 1             1       1     1   1       2           1 1 1          
2023-10-03 2         2                   1     1 1       1   1     1   1   1             2             1 1           1   1 2 2           1                 1 2                                                   1
2023-10-02 1   1             3   1                               1         1     1                             1       1         1 1   1 1 1         2       2 1         1   1     1             1               2
2023-10-01       1     1 1 2             1               1   1       1     1 3         1           1               1       2     1       1             1 1     1                         1 1 1         1          
2023-09-30     1   1           1 2 1     1 1 1     1                 1               1 1           3                 1 1     1     1   1       1   1     1     1         2                               &n