Xem tần suất :
Biên ngày: - Số ngày cần xem:
Xem tần suất đầu của giải đặc biệt
Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28/11/2023   1                
27/11/2023           5        
26/11/2023               7    
25/11/2023   1                
24/11/2023           5        
23/11/2023                   9
22/11/2023               7    
21/11/2023         4          
20/11/2023               7    
19/11/2023     2              
18/11/2023               7    
17/11/2023   1                
16/11/2023             6      
15/11/2023           5        
14/11/2023 0                  
13/11/2023   1                
12/11/2023               7    
11/11/2023                   9
10/11/2023               7    
09/11/2023             6      
08/11/2023     2              
07/11/2023         4          
06/11/2023                 8  
05/11/2023                 8  
04/11/2023           5        
03/11/2023             6      
02/11/2023     2              
01/11/2023       3            
31/10/2023             6      
30/10/2023                 8  
Tổng lần về 1 4 3 1 2 4 4 6 3 2