Soi cầu lô trượt
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô trượt hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Soi cầu lô trượt sẽ thống kê được các cặp số không xuất hiện trong lần quay kế tiếp. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu trượt cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu trượt cả cặp, không xuất hiện trong 27 giải là cầu trượt đúng.
- Cầu trượt Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu trượt Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.


Để lấy thống kê 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 08/02/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu trượt cả cặp có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
2207 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 88, 88
[002] Cặp số: 88, 88
[003] Cặp số: 86, 68
[004] Cặp số: 88, 88
[005] Cặp số: 86, 68
[006] Cặp số: 89, 98
[007] Cặp số: 89, 98
[008] Cặp số: 89, 98
[009] Cặp số: 86, 68
[010] Cặp số: 80, 08
[011] Cặp số: 84, 48
[012] Cặp số: 85, 58
[013] Cặp số: 83, 38
[014] Cặp số: 86, 68
[015] Cặp số: 81, 18
[016] Cặp số: 85, 58
[017] Cặp số: 81, 18
[018] Cặp số: 82, 28
[019] Cặp số: 89, 98
[020] Cặp số: 86, 68
[021] Cặp số: 87, 78
[022] Cặp số: 83, 38
[023] Cặp số: 89, 98
[024] Cặp số: 85, 58
[025] Cặp số: 83, 38
[026] Cặp số: 85, 58
[027] Cặp số: 88, 88
[028] Cặp số: 82, 28
[029] Cặp số: 80, 08
[030] Cặp số: 89, 98
[031] Cặp số: 89, 98
[032] Cặp số: 82, 28
[033] Cặp số: 80, 08
[034] Cặp số: 83, 38
[035] Cặp số: 82, 28
[036] Cặp số: 80, 08
[037] Cặp số: 83, 38
[038] Cặp số: 82, 28
[039] Cặp số: 89, 98
[040] Cặp số: 85, 58
[041] Cặp số: 89, 98
[042] Cặp số: 82, 28
[043] Cặp số: 80, 08
[044] Cặp số: 83, 38
[045] Cặp số: 83, 38
[046] Cặp số: 80, 08
[047] Cặp số: 88, 88
[048] Cặp số: 83, 38
[049] Cặp số: 81, 18
[050] Cặp số: 85, 58
[051] Cặp số: 88, 88
[052] Cặp số: 85, 58
[053] Cặp số: 85, 58
[054] Cặp số: 85, 58
[055] Cặp số: 88, 88
[056] Cặp số: 81, 18
[057] Cặp số: 83, 38
[058] Cặp số: 89, 98
[059] Cặp số: 83, 38
[060] Cặp số: 80, 08
[061] Cặp số: 82, 28
[062] Cặp số: 81, 18
[063] Cặp số: 82, 28
[064] Cặp số: 83, 38
[065] Cặp số: 86, 68
[066] Cặp số: 84, 48
[067] Cặp số: 88, 88
[068] Cặp số: 87, 78
[069] Cặp số: 89, 98
[070] Cặp số: 89, 98
[071] Cặp số: 80, 08
[072] Cặp số: 84, 48
[073] Cặp số: 85, 58
[074] Cặp số: 81, 18
[075] Cặp số: 83, 38
[076] Cặp số: 80, 08
[077] Cặp số: 85, 58
[078] Cặp số: 82, 28
[079] Cặp số: 82, 28
[080] Cặp số: 83, 38
[081] Cặp số: 86, 68
[082] Cặp số: 89, 98
[083] Cặp số: 83, 38
[084] Cặp số: 89, 98
[085] Cặp số: 84, 48
[086] Cặp số: 85, 58
[087] Cặp số: 85, 58
[088] Cặp số: 83, 38
[089] Cặp số: 87, 78
[090] Cặp số: 88, 88
[091] Cặp số: 80, 08
[092] Cặp số: 86, 68
[093] Cặp số: 89, 98
[094] Cặp số: 87, 78
[095] Cặp số: 89, 98
[096] Cặp số: 84, 48
[097] Cặp số: 82, 28
[098] Cặp số: 89, 98
[099] Cặp số: 83, 38
[100] Cặp số: 83, 38
[101] Cặp số: 81, 18
[102] Cặp số: 84, 48
[103] Cặp số: 84, 48
[104] Cặp số: 85, 58
[105] Cặp số: 89, 98
[106] Cặp số: 83, 38
[107] Cặp số: 80, 08
[108] Cặp số: 89, 98
[109] Cặp số: 84, 48
[110] Cặp số: 83, 38
[111] Cặp số: 86, 68
[112] Cặp số: 81, 18
[113] Cặp số: 82, 28
[114] Cặp số: 83, 38
[115] Cặp số: 83, 38
[116] Cặp số: 83, 38
[117] Cặp số: 85, 58
[118] Cặp số: 82, 28
[119] Cặp số: 85, 58
[120] Cặp số: 85, 58
[121] Cặp số: 88, 88
[122] Cặp số: 84, 48
[123] Cặp số: 81, 18
[124] Cặp số: 83, 38
[125] Cặp số: 89, 98
[126] Cặp số: 82, 28
[127] Cặp số: 88, 88
[128] Cặp số: 84, 48
[129] Cặp số: 85, 58
[130] Cặp số: 88, 88
[131] Cặp số: 86, 68
[132] Cặp số: 89, 98
[133] Cặp số: 89, 98
[134] Cặp số: 86, 68
[135] Cặp số: 80, 08
[136] Cặp số: 84, 48
[137] Cặp số: 85, 58
[138] Cặp số: 86, 68
[139] Cặp số: 81, 18
[140] Cặp số: 84, 48
[141] Cặp số: 81, 18
[142] Cặp số: 82, 28
[143] Cặp số: 86, 68
[144] Cặp số: 89, 98
[145] Cặp số: 89, 98
[146] Cặp số: 85, 58
[147] Cặp số: 83, 38
[148] Cặp số: 88, 88
[149] Cặp số: 86, 68
[150] Cặp số: 89, 98
[151] Cặp số: 89, 98
[152] Cặp số: 89, 98
[153] Cặp số: 80, 08
[154] Cặp số: 89, 98
[155] Cặp số: 85, 58
[156] Cặp số: 89, 98
[157] Cặp số: 83, 38
[158] Cặp số: 87, 78
[159] Cặp số: 83, 38
[160] Cặp số: 88, 88
[161] Cặp số: 83, 38
[162] Cặp số: 81, 18
[163] Cặp số: 85, 58
[164] Cặp số: 88, 88
[165] Cặp số: 88, 88
[166] Cặp số: 68, 86
[167] Cặp số: 69, 96
[168] Cặp số: 61, 16
[169] Cặp số: 66, 66
[170] Cặp số: 62, 26
[171] Cặp số: 66, 66
[172] Cặp số: 63, 36
[173] Cặp số: 65, 56
[174] Cặp số: 63, 36
[175] Cặp số: 68, 86
[176] Cặp số: 62, 26
[177] Cặp số: 69, 96
[178] Cặp số: 62, 26
[179] Cặp số: 69, 96
[180] Cặp số: 64, 46
[181] Cặp số: 60, 06
[182] Cặp số: 66, 66
[183] Cặp số: 65, 56
[184] Cặp số: 65, 56
[185] Cặp số: 68, 86
[186] Cặp số: 64, 46
[187] Cặp số: 61, 16
[188] Cặp số: 60, 06
[189] Cặp số: 48, 84
[190] Cặp số: 47, 74
[191] Cặp số: 49, 94
[192] Cặp số: 49, 94
[193] Cặp số: 44, 44
[194] Cặp số: 45, 54
[195] Cặp số: 43, 34
[196] Cặp số: 45, 54
[197] Cặp số: 40, 04
[198] Cặp số: 42, 24
[199] Cặp số: 43, 34
[200] Cặp số: 49, 94
[201] Cặp số: 43, 34
[202] Cặp số: 49, 94
[203] Cặp số: 43, 34
[204] Cặp số: 43, 34
[205] Cặp số: 47, 74
[206] Cặp số: 48, 84
[207] Cặp số: 40, 04
[208] Cặp số: 46, 64
[209] Cặp số: 49, 94
[210] Cặp số: 47, 74
[211] Cặp số: 49, 94
[212] Cặp số: 43, 34
[213] Cặp số: 44, 44
[214] Cặp số: 49, 94
[215] Cặp số: 43, 34
[216] Cặp số: 43, 34
[217] Cặp số: 41, 14
[218] Cặp số: 44, 44
[219] Cặp số: 44, 44
[220] Cặp số: 49, 94
[221] Cặp số: 45, 54
[222] Cặp số: 43, 34
[223] Cặp số: 40, 04
[224] Cặp số: 49, 94
[225] Cặp số: 44, 44
[226] Cặp số: 46, 64
[227] Cặp số: 41, 14
[228] Cặp số: 42, 24
[229] Cặp số: 43, 34
[230] Cặp số: 40, 04
[231] Cặp số: 43, 34
[232] Cặp số: 43, 34
[233] Cặp số: 45, 54
[234] Cặp số: 42, 24
[235] Cặp số: 45, 54
[236] Cặp số: 44, 44
[237] Cặp số: 41, 14
[238] Cặp số: 42, 24
[239] Cặp số: 48, 84
[240] Cặp số: 58, 85
[241] Cặp số: 59, 95
[242] Cặp số: 55, 55
[243] Cặp số: 55, 55
[244] Cặp số: 51, 15
[245] Cặp số: 50, 05
[246] Cặp số: 54, 45
[247] Cặp số: 52, 25
[248] Cặp số: 51, 15
[249] Cặp số: 56, 65
[250] Cặp số: 57, 75
[251] Cặp số: 53, 35
[252] Cặp số: 59, 95
[253] Cặp số: 53, 35
[254] Cặp số: 53, 35
[255] Cặp số: 53, 35
[256] Cặp số: 58, 85
[257] Cặp số: 58, 85
[258] Cặp số: 52, 25
[259] Cặp số: 50, 05
[260] Cặp số: 57, 75
[261] Cặp số: 59, 95
[262] Cặp số: 52, 25
[263] Cặp số: 59, 95
[264] Cặp số: 52, 25
[265] Cặp số: 53, 35
[266] Cặp số: 53, 35
[267] Cặp số: 53, 35
[268] Cặp số: 51, 15
[269] Cặp số: 54, 45
[270] Cặp số: 59, 95
[271] Cặp số: 52, 25
[272] Cặp số: 55, 55
[273] Cặp số: 53, 35
[274] Cặp số: 54, 45
[275] Cặp số: 57, 75
[276] Cặp số: 51, 15
[277] Cặp số: 50, 05
[278] Cặp số: 53, 35
[279] Cặp số: 58, 85
[280] Cặp số: 55, 55
[281] Cặp số: 56, 65
[282] Cặp số: 52, 25
[283] Cặp số: 51, 15
[284] Cặp số: 55, 55
[285] Cặp số: 58, 85
[286] Cặp số: 55, 55
[287] Cặp số: 54, 45
[288] Cặp số: 50, 05
[289] Cặp số: 52, 25
[290] Cặp số: 58, 85
[291] Cặp số: 86, 68
[292] Cặp số: 87, 78
[293] Cặp số: 89, 98
[294] Cặp số: 89, 98
[295] Cặp số: 89, 98
[296] Cặp số: 86, 68
[297] Cặp số: 80, 08
[298] Cặp số: 83, 38
[299] Cặp số: 86, 68
[300] Cặp số: 85, 58
[301] Cặp số: 84, 48
[302] Cặp số: 82, 28
[303] Cặp số: 89, 98
[304] Cặp số: 87, 78
[305] Cặp số: 89, 98
[306] Cặp số: 83, 38
[307] Cặp số: 85, 58
[308] Cặp số: 83, 38
[309] Cặp số: 85, 58
[310] Cặp số: 83, 38
[311] Cặp số: 87, 78
[312] Cặp số: 82, 28
[313] Cặp số: 80, 08
[314] Cặp số: 86, 68
[315] Cặp số: 87, 78
[316] Cặp số: 89, 98
[317] Cặp số: 82, 28
[318] Cặp số: 82, 28
[319] Cặp số: 80, 08
[320] Cặp số: 83, 38
[321] Cặp số: 84, 48
[322] Cặp số: 82, 28
[323] Cặp số: 80, 08
[324] Cặp số: 89, 98
[325] Cặp số: 83, 38
[326] Cặp số: 83, 38
[327] Cặp số: 82, 28
[328] Cặp số: 84, 48
[329] Cặp số: 89, 98
[330] Cặp số: 85, 58
[331] Cặp số: 89, 98
[332] Cặp số: 82, 28
[333] Cặp số: 83, 38
[334] Cặp số: 80, 08
[335] Cặp số: 89, 98
[336] Cặp số: 83, 38
[337] Cặp số: 87, 78
[338] Cặp số: 86, 68
[339] Cặp số: 82, 28
[340] Cặp số: 80, 08
[341] Cặp số: 83, 38
[342] Cặp số: 88, 88
[343] Cặp số: 85, 58
[344] Cặp số: 86, 68
[345] Cặp số: 85, 58
[346] Cặp số: 88, 88
[347] Cặp số: 85, 58
[348] Cặp số: 85, 58
[349] Cặp số: 85, 58
[350] Cặp số: 88, 88
[351] Cặp số: 81, 18
[352] Cặp số: 83, 38
[353] Cặp số: 89, 98
[354] Cặp số: 83, 38
[355] Cặp số: 80, 08
[356] Cặp số: 82, 28
[357] Cặp số: 81, 18
[358] Cặp số: 82, 28
[359] Cặp số: 83, 38
[360] Cặp số: 69, 96
[361] Cặp số: 66, 66
[362] Cặp số: 60, 06
[363] Cặp số: 65, 56
[364] Cặp số: 61, 16
[365] Cặp số: 66, 66
[366] Cặp số: 65, 56
[367] Cặp số: 61, 16
[368] Cặp số: 61, 16
[369] Cặp số: 61, 16
[370] Cặp số: 66, 66
[371] Cặp số: 67, 76
[372] Cặp số: 63, 36
[373] Cặp số: 66, 66
[374] Cặp số: 63, 36
[375] Cặp số: 64, 46
[376] Cặp số: 65, 56
[377] Cặp số: 63, 36
[378] Cặp số: 68, 86
[379] Cặp số: 68, 86
[380] Cặp số: 62, 26
[381] Cặp số: 60, 06
[382] Cặp số: 69, 96
[383] Cặp số: 62, 26
[384] Cặp số: 60, 06
[385] Cặp số: 63, 36
[386] Cặp số: 60, 06
[387] Cặp số: 63, 36
[388] Cặp số: 69, 96
[389] Cặp số: 65, 56
[390] Cặp số: 69, 96
[391] Cặp số: 62, 26
[392] Cặp số: 65, 56
[393] Cặp số: 63, 36
[394] Cặp số: 61, 16
[395] Cặp số: 60, 06
[396] Cặp số: 68, 86
[397] Cặp số: 62, 26
[398] Cặp số: 61, 16
[399] Cặp số: 65, 56
[400] Cặp số: 68, 86
[401] Cặp số: 65, 56
[402] Cặp số: 65, 56
[403] Cặp số: 64, 46
[404] Cặp số: 63, 36
[405] Cặp số: 63, 36
[406] Cặp số: 60, 06
[407] Cặp số: 62, 26
[408] Cặp số: 61, 16
[409] Cặp số: 69, 96
[410] Cặp số: 68, 86
[411] Cặp số: 63, 36
[412] Cặp số: 79, 97
[413] Cặp số: 79, 97
[414] Cặp số: 74, 47
[415] Cặp số: 75, 57
[416] Cặp số: 73, 37
[417] Cặp số: 70, 07
[418] Cặp số: 72, 27
[419] Cặp số: 73, 37
[420] Cặp số: 79, 97
[421] Cặp số: 73, 37
[422] Cặp số: 79, 97
[423] Cặp số: 73, 37
[424] Cặp số: 77, 77
[425] Cặp số: 78, 87
[426] Cặp số: 70, 07
[427] Cặp số: 76, 67
[428] Cặp số: 79, 97
[429] Cặp số: 79, 97
[430] Cặp số: 79, 97
[431] Cặp số: 73, 37
[432] Cặp số: 73, 37
[433] Cặp số: 71, 17
[434] Cặp số: 74, 47
[435] Cặp số: 74, 47
[436] Cặp số: 79, 97
[437] Cặp số: 73, 37
[438] Cặp số: 70, 07
[439] Cặp số: 74, 47
[440] Cặp số: 71, 17
[441] Cặp số: 72, 27
[442] Cặp số: 73, 37
[443] Cặp số: 73, 37
[444] Cặp số: 73, 37
[445] Cặp số: 72, 27
[446] Cặp số: 75, 57
[447] Cặp số: 74, 47
[448] Cặp số: 71, 17
[449] Cặp số: 72, 27
[450] Cặp số: 78, 87
[451] Cặp số: 99, 99
[452] Cặp số: 96, 69
[453] Cặp số: 90, 09
[454] Cặp số: 92, 29
[455] Cặp số: 99, 99
[456] Cặp số: 93, 39
[457] Cặp số: 96, 69
[458] Cặp số: 90, 09
[459] Cặp số: 95, 59
[460] Cặp số: 99, 99
[461] Cặp số: 93, 39
[462] Cặp số: 91, 19
[463] Cặp số: 92, 29
[464] Cặp số: 95, 59
[465] Cặp số: 98, 89
[466] Cặp số: 92, 29
[467] Cặp số: 99, 99
[468] Cặp số: 91, 19
[469] Cặp số: 96, 69
[470] Cặp số: 95, 59
[471] Cặp số: 91, 19
[472] Cặp số: 95, 59
[473] Cặp số: 92, 29
[474] Cặp số: 99, 99
[475] Cặp số: 93, 39
[476] Cặp số: 95, 59
[477] Cặp số: 93, 39
[478] Cặp số: 95, 59
[479] Cặp số: 93, 39
[480] Cặp số: 98, 89
[481] Cặp số: 92, 29
[482] Cặp số: 96, 69
[483] Cặp số: 99, 99
[484] Cặp số: 92, 29
[485] Cặp số: 90, 09
[486] Cặp số: 93, 39
[487] Cặp số: 94, 49
[488] Cặp số: 99, 99
[489] Cặp số: 93, 39
[490] Cặp số: 91, 19
[491] Cặp số: 92, 29
[492] Cặp số: 94, 49
[493] Cặp số: 99, 99
[494] Cặp số: 95, 59
[495] Cặp số: 93, 39
[496] Cặp số: 90, 09
[497] Cặp số: 94, 49
[498] Cặp số: 97, 79
[499] Cặp số: 96, 69
[500] Cặp số: 92, 29
[501] Cặp số: 90, 09
[502] Cặp số: 93, 39
[503] Cặp số: 95, 59
[504] Cặp số: 95, 59
[505] Cặp số: 98, 89
[506] Cặp số: 95, 59
[507] Cặp số: 95, 59
[508] Cặp số: 95, 59
[509] Cặp số: 94, 49
[510] Cặp số: 91, 19
[511] Cặp số: 93, 39
[512] Cặp số: 93, 39
[513] Cặp số: 90, 09
[514] Cặp số: 91, 19
[515] Cặp số: 90, 09
[516] Cặp số: 91, 19
[517] Cặp số: 93, 39
[518] Cặp số: 95, 59
[519] Cặp số: 91, 19
[520] Cặp số: 90, 09
[521] Cặp số: 95, 59
[522] Cặp số: 92, 29
[523] Cặp số: 92, 29
[524] Cặp số: 99, 99
[525] Cặp số: 97, 79
[526] Cặp số: 93, 39
[527] Cặp số: 96, 69
[528] Cặp số: 99, 99
[529] Cặp số: 93, 39
[530] Cặp số: 94, 49
[531] Cặp số: 95, 59
[532] Cặp số: 93, 39
[533] Cặp số: 93, 39
[534] Cặp số: 97, 79
[535] Cặp số: 98, 89
[536] Cặp số: 90, 09
[537] Cặp số: 96, 69
[538] Cặp số: 97, 79
[539] Cặp số: 92, 29
[540] Cặp số: 93, 39
[541] Cặp số: 92, 29
[542] Cặp số: 93, 39
[543] Cặp số: 93, 39
[544] Cặp số: 91, 19
[545] Cặp số: 94, 49
[546] Cặp số: 95, 59
[547] Cặp số: 99, 99
[548] Cặp số: 95, 59
[549] Cặp số: 93, 39
[550] Cặp số: 90, 09
[551] Cặp số: 99, 99
[552] Cặp số: 94, 49
[553] Cặp số: 93, 39
[554] Cặp số: 91, 19
[555] Cặp số: 92, 29
[556] Cặp số: 90, 09
[557] Cặp số: 93, 39
[558] Cặp số: 98, 89
[559] Cặp số: 95, 59
[560] Cặp số: 96, 69
[561] Cặp số: 92, 29
[562] Cặp số: 95, 59
[563] Cặp số: 95, 59
[564] Cặp số: 98, 89
[565] Cặp số: 94, 49
[566] Cặp số: 93, 39
[567] Cặp số: 99, 99
[568] Cặp số: 92, 29
[569] Cặp số: 92, 29
[570] Cặp số: 99, 99
[571] Cặp số: 64, 46
[572] Cặp số: 63, 36
[573] Cặp số: 66, 66
[574] Cặp số: 61, 16
[575] Cặp số: 69, 96
[576] Cặp số: 66, 66
[577] Cặp số: 67, 76
[578] Cặp số: 63, 36
[579] Cặp số: 66, 66
[580] Cặp số: 63, 36
[581] Cặp số: 69, 96
[582] Cặp số: 64, 46
[583] Cặp số: 65, 56
[584] Cặp số: 62, 26
[585] Cặp số: 69, 96
[586] Cặp số: 62, 26
[587] Cặp số: 60, 06
[588] Cặp số: 63, 36
[589] Cặp số: 62, 26
[590] Cặp số: 69, 96
[591] Cặp số: 61, 16
[592] Cặp số: 63, 36
[593] Cặp số: 60, 06
[594] Cặp số: 68, 86
[595] Cặp số: 63, 36
[596] Cặp số: 62, 26
[597] Cặp số: 61, 16
[598] Cặp số: 65, 56
[599] Cặp số: 68, 86
[600] Cặp số: 65, 56
[601] Cặp số: 65, 56
[602] Cặp số: 68, 86
[603] Cặp số: 63, 36
[604] Cặp số: 69, 96
[605] Cặp số: 63, 36
[606] Cặp số: 60, 06
[607] Cặp số: 61, 16
[608] Cặp số: 62, 26
[609] Cặp số: 69, 96
[610] Cặp số: 68, 86
[611] Cặp số: 04, 40
[612] Cặp số: 05, 50
[613] Cặp số: 01, 10
[614] Cặp số: 03, 30
[615] Cặp số: 05, 50
[616] Cặp số: 01, 10
[617] Cặp số: 01, 10
[618] Cặp số: 05, 50
[619] Cặp số: 02, 20
[620] Cặp số: 09, 90
[621] Cặp số: 07, 70
[622] Cặp số: 03, 30
[623] Cặp số: 06, 60
[624] Cặp số: 03, 30
[625] Cặp số: 09, 90
[626] Cặp số: 04, 40
[627] Cặp số: 05, 50
[628] Cặp số: 03, 30
[629] Cặp số: 08, 80
[630] Cặp số: 00, 00
[631] Cặp số: 09, 90
[632] Cặp số: 09, 90
[633] Cặp số: 02, 20
[634] Cặp số: 03, 30
[635] Cặp số: 02, 20
[636] Cặp số: 03, 30
[637] Cặp số: 05, 50
[638] Cặp số: 09, 90
[639] Cặp số: 05, 50
[640] Cặp số: 00, 00
[641] Cặp số: 03, 30
[642] Cặp số: 01, 10
[643] Cặp số: 03, 30
[644] Cặp số: 00, 00
[645] Cặp số: 08, 80
[646] Cặp số: 03, 30
[647] Cặp số: 02, 20
[648] Cặp số: 01, 10
[649] Cặp số: 05, 50
[650] Cặp số: 05, 50
[651] Cặp số: 08, 80
[652] Cặp số: 04, 40
[653] Cặp số: 03, 30
[654] Cặp số: 09, 90
[655] Cặp số: 02, 20
[656] Cặp số: 02, 20
[657] Cặp số: 09, 90
[658] Cặp số: 08, 80
[659] Cặp số: 43, 34
[660] Cặp số: 40, 04
[661] Cặp số: 45, 54
[662] Cặp số: 44, 44
[663] Cặp số: 42, 24
[664] Cặp số: 42, 24
[665] Cặp số: 46, 64
[666] Cặp số: 49, 94
[667] Cặp số: 43, 34
[668] Cặp số: 44, 44
[669] Cặp số: 45, 54
[670] Cặp số: 47, 74
[671] Cặp số: 40, 04
[672] Cặp số: 46, 64
[673] Cặp số: 43, 34
[674] Cặp số: 42, 24
[675] Cặp số: 40, 04
[676] Cặp số: 43, 34
[677] Cặp số: 43, 34
[678] Cặp số: 44, 44
[679] Cặp số: 45, 54
[680] Cặp số: 42, 24
[681] Cặp số: 43, 34
[682] Cặp số: 40, 04
[683] Cặp số: 43, 34
[684] Cặp số: 42, 24
[685] Cặp số: 40, 04
[686] Cặp số: 43, 34
[687] Cặp số: 45, 54
[688] Cặp số: 48, 84
[689] Cặp số: 43, 34
[690] Cặp số: 49, 94
[691] Cặp số: 42, 24
[692] Cặp số: 43, 34
[693] Cặp số: 51, 15
[694] Cặp số: 53, 35
[695] Cặp số: 55, 55
[696] Cặp số: 50, 05
[697] Cặp số: 55, 55
[698] Cặp số: 52, 25
[699] Cặp số: 52, 25
[700] Cặp số: 57, 75
[701] Cặp số: 56, 65
[702] Cặp số: 59, 95
[703] Cặp số: 53, 35
[704] Cặp số: 54, 45
[705] Cặp số: 55, 55
[706] Cặp số: 53, 35
[707] Cặp số: 53, 35
[708] Cặp số: 57, 75
[709] Cặp số: 50, 05
[710] Cặp số: 56, 65
[711] Cặp số: 52, 25
[712] Cặp số: 53, 35
[713] Cặp số: 52, 25
[714] Cặp số: 53, 35
[715] Cặp số: 53, 35
[716] Cặp số: 51, 15
[717] Cặp số: 54, 45
[718] Cặp số: 55, 55
[719] Cặp số: 55, 55
[720] Cặp số: 53, 35
[721] Cặp số: 50, 05
[722] Cặp số: 54, 45
[723] Cặp số: 53, 35
[724] Cặp số: 52, 25
[725] Cặp số: 50, 05
[726] Cặp số: 53, 35
[727] Cặp số: 55, 55
[728] Cặp số: 58, 85
[729] Cặp số: 54, 45
[730] Cặp số: 53, 35
[731] Cặp số: 59, 95
[732] Cặp số: 52, 25
[733] Cặp số: 11, 11
[734] Cặp số: 15, 51
[735] Cặp số: 12, 21
[736] Cặp số: 17, 71
[737] Cặp số: 13, 31
[738] Cặp số: 16, 61
[739] Cặp số: 14, 41
[740] Cặp số: 13, 31
[741] Cặp số: 15, 51
[742] Cặp số: 10, 01
[743] Cặp số: 19, 91
[744] Cặp số: 12, 21
[745] Cặp số: 13, 31
[746] Cặp số: 12, 21
[747] Cặp số: 15, 51
[748] Cặp số: 19, 91
[749] Cặp số: 10, 01
[750] Cặp số: 13, 31
[751] Cặp số: 11, 11
[752] Cặp số: 18, 81
[753] Cặp số: 12, 21
[754] Cặp số: 11, 11
[755] Cặp số: 15, 51
[756] Cặp số: 11, 11
[757] Cặp số: 12, 21
[758] Cặp số: 19, 91
[759] Cặp số: 18, 81
[760] Cặp số: 30, 03
[761] Cặp số: 35, 53
[762] Cặp số: 34, 43
[763] Cặp số: 32, 23
[764] Cặp số: 31, 13
[765] Cặp số: 32, 23
[766] Cặp số: 33, 33
[767] Cặp số: 36, 63
[768] Cặp số: 39, 93
[769] Cặp số: 33, 33
[770] Cặp số: 39, 93
[771] Cặp số: 34, 43
[772] Cặp số: 35, 53
[773] Cặp số: 38, 83
[774] Cặp số: 37, 73
[775] Cặp số: 30, 03
[776] Cặp số: 36, 63
[777] Cặp số: 39, 93
[778] Cặp số: 37, 73
[779] Cặp số: 39, 93
[780] Cặp số: 32, 23
[781] Cặp số: 30, 03
[782] Cặp số: 33, 33
[783] Cặp số: 33, 33
[784] Cặp số: 34, 43
[785] Cặp số: 35, 53
[786] Cặp số: 39, 93
[787] Cặp số: 33, 33
[788] Cặp số: 30, 03
[789] Cặp số: 39, 93
[790] Cặp số: 33, 33
[791] Cặp số: 31, 13
[792] Cặp số: 32, 23
[793] Cặp số: 33, 33
[794] Cặp số: 33, 33
[795] Cặp số: 33, 33
[796] Cặp số: 35, 53
[797] Cặp số: 32, 23
[798] Cặp số: 35, 53
[799] Cặp số: 35, 53
[800] Cặp số: 38, 83
[801] Cặp số: 33, 33
[802] Cặp số: 39, 93
[803] Cặp số: 32, 23
[804] Cặp số: 38, 83
[805] Cặp số: 33, 33
[806] Cặp số: 61, 16
[807] Cặp số: 61, 16
[808] Cặp số: 67, 76
[809] Cặp số: 63, 36
[810] Cặp số: 65, 56
[811] Cặp số: 63, 36
[812] Cặp số: 65, 56
[813] Cặp số: 68, 86
[814] Cặp số: 69, 96
[815] Cặp số: 62, 26
[816] Cặp số: 63, 36
[817] Cặp số: 60, 06
[818] Cặp số: 62, 26
[819] Cặp số: 62, 26
[820] Cặp số: 60, 06
[821] Cặp số: 68, 86
[822] Cặp số: 61, 16
[823] Cặp số: 65, 56
[824] Cặp số: 61, 16
[825] Cặp số: 63, 36
[826] Cặp số: 63, 36
[827] Cặp số: 51, 15
[828] Cặp số: 52, 25
[829] Cặp số: 53, 35
[830] Cặp số: 56, 65
[831] Cặp số: 55, 55
[832] Cặp số: 53, 35
[833] Cặp số: 56, 65
[834] Cặp số: 59, 95
[835] Cặp số: 59, 95
[836] Cặp số: 55, 55
[837] Cặp số: 59, 95
[838] Cặp số: 53, 35
[839] Cặp số: 51, 15
[840] Cặp số: 58, 85
[841] Cặp số: 52, 25
[842] Cặp số: 51, 15
[843] Cặp số: 58, 85
[844] Cặp số: 12, 21
[845] Cặp số: 13, 31
[846] Cặp số: 16, 61
[847] Cặp số: 15, 51
[848] Cặp số: 12, 21
[849] Cặp số: 15, 51
[850] Cặp số: 19, 91
[851] Cặp số: 13, 31
[852] Cặp số: 11, 11
[853] Cặp số: 18, 81
[854] Cặp số: 12, 21
[855] Cặp số: 19, 91
[856] Cặp số: 10, 01
[857] Cặp số: 14, 41
[858] Cặp số: 12, 21
[859] Cặp số: 17, 71
[860] Cặp số: 16, 61
[861] Cặp số: 19, 91
[862] Cặp số: 13, 31
[863] Cặp số: 14, 41
[864] Cặp số: 15, 51
[865] Cặp số: 13, 31
[866] Cặp số: 13, 31
[867] Cặp số: 12, 21
[868] Cặp số: 10, 01
[869] Cặp số: 19, 91
[870] Cặp số: 12, 21
[871] Cặp số: 13, 31
[872] Cặp số: 10, 01
[873] Cặp số: 13, 31
[874] Cặp số: 13, 31
[875] Cặp số: 11, 11
[876] Cặp số: 14, 41
[877] Cặp số: 19, 91
[878] Cặp số: 15, 51
[879] Cặp số: 12, 21
[880] Cặp số: 15, 51
[881] Cặp số: 13, 31
[882] Cặp số: 14, 41
[883] Cặp số: 13, 31
[884] Cặp số: 17, 71
[885] Cặp số: 10, 01
[886] Cặp số: 13, 31
[887] Cặp số: 15, 51
[888] Cặp số: 14, 41
[889] Cặp số: 13, 31
[890] Cặp số: 13, 31
[891] Cặp số: 10, 01
[892] Cặp số: 12, 21
[893] Cặp số: 13, 31
[894] Cặp số: 04, 40
[895] Cặp số: 02, 20
[896] Cặp số: 01, 10
[897] Cặp số: 07, 70
[898] Cặp số: 03, 30
[899] Cặp số: 09, 90
[900] Cặp số: 03, 30
[901] Cặp số: 03, 30
[902] Cặp số: 08, 80
[903] Cặp số: 07, 70
[904] Cặp số: 08, 80
[905] Cặp số: 00, 00
[906] Cặp số: 06, 60
[907] Cặp số: 09, 90
[908] Cặp số: 03, 30
[909] Cặp số: 01, 10
[910] Cặp số: 04, 40
[911] Cặp số: 09, 90
[912] Cặp số: 00, 00
[913] Cặp số: 04, 40
[914] Cặp số: 01, 10
[915] Cặp số: 02, 20
[916] Cặp số: 03, 30
[917] Cặp số: 08, 80
[918] Cặp số: 03, 30
[919] Cặp số: 02, 20
[920] Cặp số: 01, 10
[921] Cặp số: 04, 40
[922] Cặp số: 02, 20
[923] Cặp số: 08, 80
[924] Cặp số: 52, 25
[925] Cặp số: 53, 35
[926] Cặp số: 56, 65
[927] Cặp số: 53, 35
[928] Cặp số: 59, 95
[929] Cặp số: 55, 55
[930] Cặp số: 53, 35
[931] Cặp số: 58, 85
[932] Cặp số: 50, 05
[933] Cặp số: 59, 95
[934] Cặp số: 57, 75
[935] Cặp số: 59, 95
[936] Cặp số: 54, 45
[937] Cặp số: 53, 35
[938] Cặp số: 55, 55
[939] Cặp số: 59, 95
[940] Cặp số: 50, 05
[941] Cặp số: 59, 95
[942] Cặp số: 53, 35
[943] Cặp số: 56, 65
[944] Cặp số: 51, 15
[945] Cặp số: 53, 35
[946] Cặp số: 53, 35
[947] Cặp số: 55, 55
[948] Cặp số: 52, 25
[949] Cặp số: 55, 55
[950] Cặp số: 58, 85
[951] Cặp số: 54, 45
[952] Cặp số: 51, 15
[953] Cặp số: 52, 25
[954] Cặp số: 58, 85
[955] Cặp số: 42, 24
[956] Cặp số: 46, 64
[957] Cặp số: 47, 74
[958] Cặp số: 43, 34
[959] Cặp số: 49, 94
[960] Cặp số: 43, 34
[961] Cặp số: 49, 94
[962] Cặp số: 43, 34
[963] Cặp số: 47, 74
[964] Cặp số: 42, 24
[965] Cặp số: 49, 94
[966] Cặp số: 42, 24
[967] Cặp số: 49, 94
[968] Cặp số: 42, 24
[969] Cặp số: 43, 34
[970] Cặp số: 43, 34
[971] Cặp số: 44, 44
[972] Cặp số: 43, 34
[973] Cặp số: 49, 94
[974] Cặp số: 47, 74
[975] Cặp số: 41, 14
[976] Cặp số: 43, 34
[977] Cặp số: 40, 04
[978] Cặp số: 43, 34
[979] Cặp số: 48, 84
[980] Cặp số: 43, 34
[981] Cặp số: 45, 54
[982] Cặp số: 46, 64
[983] Cặp số: 42, 24
[984] Cặp số: 41, 14
[985] Cặp số: 45, 54
[986] Cặp số: 48, 84
[987] Cặp số: 45, 54
[988] Cặp số: 40, 04
[989] Cặp số: 48, 84
[990] Cặp số: 21, 12
[991] Cặp số: 27, 72
[992] Cặp số: 23, 32
[993] Cặp số: 29, 92
[994] Cặp số: 23, 32
[995] Cặp số: 23, 32
[996] Cặp số: 28, 82
[997] Cặp số: 27, 72
[998] Cặp số: 28, 82
[999] Cặp số: 20, 02
[1000] Cặp số: 26, 62
[1001] Cặp số: 29, 92
[1002] Cặp số: 23, 32
[1003] Cặp số: 21, 12
[1004] Cặp số: 24, 42
[1005] Cặp số: 29, 92
[1006] Cặp số: 20, 02
[1007] Cặp số: 24, 42
[1008] Cặp số: 21, 12
[1009] Cặp số: 22, 22
[1010] Cặp số: 23, 32
[1011] Cặp số: 28, 82
[1012] Cặp số: 23, 32
[1013] Cặp số: 22, 22
[1014] Cặp số: 21, 12
[1015] Cặp số: 24, 42
[1016] Cặp số: 22, 22
[1017] Cặp số: 28, 82
[1018] Cặp số: 17, 71
[1019] Cặp số: 16, 61
[1020] Cặp số: 19, 91
[1021] Cặp số: 13, 31
[1022] Cặp số: 14, 41
[1023] Cặp số: 15, 51
[1024] Cặp số: 13, 31
[1025] Cặp số: 17, 71
[1026] Cặp số: 12, 21
[1027] Cặp số: 19, 91
[1028] Cặp số: 12, 21
[1029] Cặp số: 13, 31
[1030] Cặp số: 12, 21
[1031] Cặp số: 13, 31
[1032] Cặp số: 14, 41
[1033] Cặp số: 19, 91
[1034] Cặp số: 13, 31
[1035] Cặp số: 17, 71
[1036] Cặp số: 10, 01
[1037] Cặp số: 13, 31
[1038] Cặp số: 15, 51
[1039] Cặp số: 18, 81
[1040] Cặp số: 13, 31
[1041] Cặp số: 19, 91
[1042] Cặp số: 13, 31
[1043] Cặp số: 10, 01
[1044] Cặp số: 29, 92
[1045] Cặp số: 23, 32
[1046] Cặp số: 26, 62
[1047] Cặp số: 23, 32
[1048] Cặp số: 29, 92
[1049] Cặp số: 24, 42
[1050] Cặp số: 25, 52
[1051] Cặp số: 23, 32
[1052] Cặp số: 25, 52
[1053] Cặp số: 23, 32
[1054] Cặp số: 28, 82
[1055] Cặp số: 20, 02
[1056] Cặp số: 29, 92
[1057] Cặp số: 29, 92
[1058] Cặp số: 23, 32
[1059] Cặp số: 22, 22
[1060] Cặp số: 23, 32
[1061] Cặp số: 22, 22
[1062] Cặp số: 25, 52
[1063] Cặp số: 29, 92
[1064] Cặp số: 25, 52
[1065] Cặp số: 20, 02
[1066] Cặp số: 23, 32
[1067] Cặp số: 21, 12
[1068] Cặp số: 23, 32
[1069] Cặp số: 20, 02
[1070] Cặp số: 23, 32
[1071] Cặp số: 22, 22
[1072] Cặp số: 25, 52
[1073] Cặp số: 25, 52
[1074] Cặp số: 28, 82
[1075] Cặp số: 24, 42
[1076] Cặp số: 21, 12
[1077] Cặp số: 23, 32
[1078] Cặp số: 29, 92
[1079] Cặp số: 22, 22
[1080] Cặp số: 22, 22
[1081] Cặp số: 29, 92
[1082] Cặp số: 28, 82
[1083] Cặp số: 93, 39
[1084] Cặp số: 96, 69
[1085] Cặp số: 90, 09
[1086] Cặp số: 95, 59
[1087] Cặp số: 99, 99
[1088] Cặp số: 93, 39
[1089] Cặp số: 91, 19
[1090] Cặp số: 92, 29
[1091] Cặp số: 95, 59
[1092] Cặp số: 98, 89
[1093] Cặp số: 92, 29
[1094] Cặp số: 99, 99
[1095] Cặp số: 67, 76
[1096] Cặp số: 69, 96
[1097] Cặp số: 63, 36
[1098] Cặp số: 65, 56
[1099] Cặp số: 63, 36
[1100] Cặp số: 65, 56
[1101] Cặp số: 63, 36
[1102] Cặp số: 62, 26
[1103] Cặp số: 63, 36
[1104] Cặp số: 60, 06
[1105] Cặp số: 69, 96
[1106] Cặp số: 63, 36
[1107] Cặp số: 64, 46
[1108] Cặp số: 62, 26
[1109] Cặp số: 63, 36
[1110] Cặp số: 60, 06
[1111] Cặp số: 63, 36
[1112] Cặp số: 61, 16
[1113] Cặp số: 63, 36
[1114] Cặp số: 63, 36
[1115] Cặp số: 73, 37
[1116] Cặp số: 76, 67
[1117] Cặp số: 79, 97
[1118] Cặp số: 73, 37
[1119] Cặp số: 74, 47
[1120] Cặp số: 75, 57
[1121] Cặp số: 73, 37
[1122] Cặp số: 73, 37
[1123] Cặp số: 78, 87
[1124] Cặp số: 78, 87
[1125] Cặp số: 72, 27
[1126] Cặp số: 70, 07
[1127] Cặp số: 77, 77
[1128] Cặp số: 79, 97
[1129] Cặp số: 72, 27
[1130] Cặp số: 79, 97
[1131] Cặp số: 70, 07
[1132] Cặp số: 73, 37
[1133] Cặp số: 73, 37
[1134] Cặp số: 71, 17
[1135] Cặp số: 74, 47
[1136] Cặp số: 79, 97
[1137] Cặp số: 75, 57
[1138] Cặp số: 79, 97
[1139] Cặp số: 73, 37
[1140] Cặp số: 74, 47
[1141] Cặp số: 73, 37
[1142] Cặp số: 77, 77
[1143] Cặp số: 71, 17
[1144] Cặp số: 73, 37
[1145] Cặp số: 78, 87
[1146] Cặp số: 75, 57
[1147] Cặp số: 76, 67
[1148] Cặp số: 72, 27
[1149] Cặp số: 71, 17
[1150] Cặp số: 75, 57
[1151] Cặp số: 78, 87
[1152] Cặp số: 74, 47
[1153] Cặp số: 73, 37
[1154] Cặp số: 73, 37
[1155] Cặp số: 70, 07
[1156] Cặp số: 72, 27
[1157] Cặp số: 78, 87
[1158] Cặp số: 73, 37
[1159] Cặp số: 36, 63
[1160] Cặp số: 34, 43
[1161] Cặp số: 33, 33
[1162] Cặp số: 33, 33
[1163] Cặp số: 37, 73
[1164] Cặp số: 38, 83
[1165] Cặp số: 30, 03
[1166] Cặp số: 36, 63
[1167] Cặp số: 37, 73
[1168] Cặp số: 32, 23
[1169] Cặp số: 32, 23
[1170] Cặp số: 30, 03
[1171] Cặp số: 33, 33
[1172] Cặp số: 31, 13
[1173] Cặp số: 34, 43
[1174] Cặp số: 35, 53
[1175] Cặp số: 39, 93
[1176] Cặp số: 32, 23
[1177] Cặp số: 35, 53
[1178] Cặp số: 30, 03
[1179] Cặp số: 39, 93
[1180] Cặp số: 34, 43
[1181] Cặp số: 33, 33
[1182] Cặp số: 31, 13
[1183] Cặp số: 32, 23
[1184] Cặp số: 38, 83
[1185] Cặp số: 36, 63
[1186] Cặp số: 32, 23
[1187] Cặp số: 35, 53
[1188] Cặp số: 38, 83
[1189] Cặp số: 34, 43
[1190] Cặp số: 39, 93
[1191] Cặp số: 32, 23
[1192] Cặp số: 32, 23
[1193] Cặp số: 39, 93
[1194] Cặp số: 33, 33
[1195] Cặp số: 69, 96
[1196] Cặp số: 64, 46
[1197] Cặp số: 63, 36
[1198] Cặp số: 68, 86
[1199] Cặp số: 68, 86
[1200] Cặp số: 60, 06
[1201] Cặp số: 69, 96
[1202] Cặp số: 62, 26
[1203] Cặp số: 62, 26
[1204] Cặp số: 60, 06
[1205] Cặp số: 63, 36
[1206] Cặp số: 65, 56
[1207] Cặp số: 69, 96
[1208] Cặp số: 62, 26
[1209] Cặp số: 65, 56
[1210] Cặp số: 60, 06
[1211] Cặp số: 63, 36
[1212] Cặp số: 61, 16
[1213] Cặp số: 63, 36
[1214] Cặp số: 68, 86
[1215] Cặp số: 63, 36
[1216] Cặp số: 62, 26
[1217] Cặp số: 61, 16
[1218] Cặp số: 65, 56
[1219] Cặp số: 68, 86
[1220] Cặp số: 64, 46
[1221] Cặp số: 69, 96
[1222] Cặp số: 62, 26
[1223] Cặp số: 62, 26
[1224] Cặp số: 69, 96
[1225] Cặp số: 68, 86
[1226] Cặp số: 63, 36
[1227] Cặp số: 93, 39
[1228] Cặp số: 99, 99
[1229] Cặp số: 93, 39
[1230] Cặp số: 93, 39
[1231] Cặp số: 98, 89
[1232] Cặp số: 97, 79
[1233] Cặp số: 92, 29
[1234] Cặp số: 90, 09
[1235] Cặp số: 96, 69
[1236] Cặp số: 99, 99
[1237] Cặp số: 97, 79
[1238] Cặp số: 99, 99
[1239] Cặp số: 92, 29
[1240] Cặp số: 99, 99
[1241] Cặp số: 92, 29
[1242] Cặp số: 93, 39
[1243] Cặp số: 94, 49
[1244] Cặp số: 99, 99
[1245] Cặp số: 93, 39
[1246] Cặp số: 93, 39
[1247] Cặp số: 94, 49
[1248] Cặp số: 99, 99
[1249] Cặp số: 92, 29
[1250] Cặp số: 93, 39
[1251] Cặp số: 90, 09
[1252] Cặp số: 99, 99
[1253] Cặp số: 97, 79
[1254] Cặp số: 96, 69
[1255] Cặp số: 92, 29
[1256] Cặp số: 93, 39
[1257] Cặp số: 90, 09
[1258] Cặp số: 93, 39
[1259] Cặp số: 98, 89
[1260] Cặp số: 93, 39
[1261] Cặp số: 95, 59
[1262] Cặp số: 96, 69
[1263] Cặp số: 91, 19
[1264] Cặp số: 95, 59
[1265] Cặp số: 98, 89
[1266] Cặp số: 95, 59
[1267] Cặp số: 91, 19
[1268] Cặp số: 90, 09
[1269] Cặp số: 92, 29
[1270] Cặp số: 39, 93
[1271] Cặp số: 35, 53
[1272] Cặp số: 35, 53
[1273] Cặp số: 33, 33
[1274] Cặp số: 38, 83
[1275] Cặp số: 37, 73
[1276] Cặp số: 32, 23
[1277] Cặp số: 30, 03
[1278] Cặp số: 36, 63
[1279] Cặp số: 39, 93
[1280] Cặp số: 37, 73
[1281] Cặp số: 39, 93
[1282] Cặp số: 32, 23
[1283] Cặp số: 39, 93
[1284] Cặp số: 34, 43
[1285] Cặp số: 32, 23
[1286] Cặp số: 30, 03
[1287] Cặp số: 39, 93
[1288] Cặp số: 33, 33
[1289] Cặp số: 33, 33
[1290] Cặp số: 34, 43
[1291] Cặp số: 39, 93
[1292] Cặp số: 35, 53
[1293] Cặp số: 39, 93
[1294] Cặp số: 33, 33
[1295] Cặp số: 30, 03
[1296] Cặp số: 39, 93
[1297] Cặp số: 33, 33
[1298] Cặp số: 37, 73
[1299] Cặp số: 36, 63
[1300] Cặp số: 32, 23
[1301] Cặp số: 33, 33
[1302] Cặp số: 33, 33
[1303] Cặp số: 38, 83
[1304] Cặp số: 33, 33
[1305] Cặp số: 35, 53
[1306] Cặp số: 36, 63
[1307] Cặp số: 31, 13
[1308] Cặp số: 35, 53
[1309] Cặp số: 38, 83
[1310] Cặp số: 35, 53
[1311] Cặp số: 38, 83
[1312] Cặp số: 31, 13
[1313] Cặp số: 33, 33
[1314] Cặp số: 39, 93
[1315] Cặp số: 33, 33
[1316] Cặp số: 30, 03
[1317] Cặp số: 32, 23
[1318] Cặp số: 33, 33
[1319] Cặp số: 94, 49
[1320] Cặp số: 95, 59
[1321] Cặp số: 97, 79
[1322] Cặp số: 90, 09
[1323] Cặp số: 96, 69
[1324] Cặp số: 93, 39
[1325] Cặp số: 92, 29
[1326] Cặp số: 90, 09
[1327] Cặp số: 93, 39
[1328] Cặp số: 93, 39
[1329] Cặp số: 94, 49
[1330] Cặp số: 95, 59
[1331] Cặp số: 92, 29
[1332] Cặp số: 93, 39
[1333] Cặp số: 90, 09
[1334] Cặp số: 93, 39
[1335] Cặp số: 92, 29
[1336] Cặp số: 90, 09
[1337] Cặp số: 93, 39
[1338] Cặp số: 95, 59
[1339] Cặp số: 98, 89
[1340] Cặp số: 93, 39
[1341] Cặp số: 99, 99
[1342] Cặp số: 92, 29
[1343] Cặp số: 93, 39
[1344] Cặp số: 43, 34
[1345] Cặp số: 48, 84
[1346] Cặp số: 48, 84
[1347] Cặp số: 40, 04
[1348] Cặp số: 49, 94
[1349] Cặp số: 47, 74
[1350] Cặp số: 40, 04
[1351] Cặp số: 43, 34
[1352] Cặp số: 45, 54
[1353] Cặp số: 49, 94
[1354] Cặp số: 40, 04
[1355] Cặp số: 49, 94
[1356] Cặp số: 43, 34
[1357] Cặp số: 41, 14
[1358] Cặp số: 43, 34
[1359] Cặp số: 48, 84
[1360] Cặp số: 43, 34
[1361] Cặp số: 46, 64
[1362] Cặp số: 42, 24
[1363] Cặp số: 41, 14
[1364] Cặp số: 48, 84
[1365] Cặp số: 44, 44
[1366] Cặp số: 42, 24
[1367] Cặp số: 48, 84
[1368] Cặp số: 55, 55
[1369] Cặp số: 58, 85
[1370] Cặp số: 52, 25
[1371] Cặp số: 50, 05
[1372] Cặp số: 59, 95
[1373] Cặp số: 57, 75
[1374] Cặp số: 52, 25
[1375] Cặp số: 59, 95
[1376] Cặp số: 54, 45
[1377] Cặp số: 50, 05
[1378] Cặp số: 53, 35
[1379] Cặp số: 55, 55
[1380] Cặp số: 59, 95
[1381] Cặp số: 50, 05
[1382] Cặp số: 59, 95
[1383] Cặp số: 53, 35
[1384] Cặp số: 56, 65
[1385] Cặp số: 53, 35
[1386] Cặp số: 58, 85
[1387] Cặp số: 53, 35
[1388] Cặp số: 55, 55
[1389] Cặp số: 56, 65
[1390] Cặp số: 51, 15
[1391] Cặp số: 55, 55
[1392] Cặp số: 58, 85
[1393] Cặp số: 58, 85
[1394] Cặp số: 51, 15
[1395] Cặp số: 50, 05
[1396] Cặp số: 52, 25
[1397] Cặp số: 35, 53
[1398] Cặp số: 38, 83
[1399] Cặp số: 36, 63
[1400] Cặp số: 39, 93
[1401] Cặp số: 39, 93
[1402] Cặp số: 39, 93
[1403] Cặp số: 39, 93
[1404] Cặp số: 37, 73
[1405] Cặp số: 35, 53
[1406] Cặp số: 38, 83
[1407] Cặp số: 53, 35
[1408] Cặp số: 58, 85
[1409] Cặp số: 52, 25
[1410] Cặp số: 59, 95
[1411] Cặp số: 59, 95
[1412] Cặp số: 50, 05
[1413] Cặp số: 53, 35
[1414] Cặp số: 52, 25
[1415] Cặp số: 59, 95
[1416] Cặp số: 55, 55
[1417] Cặp số: 50, 05
[1418] Cặp số: 50, 05
[1419] Cặp số: 55, 55
[1420] Cặp số: 58, 85
[1421] Cặp số: 55, 55
[1422] Cặp số: 55, 55
[1423] Cặp số: 55, 55
[1424] Cặp số: 54, 45
[1425] Cặp số: 51, 15
[1426] Cặp số: 53, 35
[1427] Cặp số: 53, 35
[1428] Cặp số: 50, 05
[1429] Cặp số: 51, 15
[1430] Cặp số: 33, 33
[1431] Cặp số: 30, 03
[1432] Cặp số: 36, 63
[1433] Cặp số: 39, 93
[1434] Cặp số: 37, 73
[1435] Cặp số: 34, 43
[1436] Cặp số: 39, 93
[1437] Cặp số: 33, 33
[1438] Cặp số: 34, 43
[1439] Cặp số: 34, 43
[1440] Cặp số: 35, 53
[1441] Cặp số: 39, 93
[1442] Cặp số: 30, 03
[1443] Cặp số: 33, 33
[1444] Cặp số: 36, 63
[1445] Cặp số: 31, 13
[1446] Cặp số: 32, 23
[1447] Cặp số: 38, 83
[1448] Cặp số: 36, 63
[1449] Cặp số: 32, 23
[1450] Cặp số: 31, 13
[1451] Cặp số: 35, 53
[1452] Cặp số: 31, 13
[1453] Cặp số: 32, 23
[1454] Cặp số: 38, 83
[1455] Cặp số: 38, 83
[1456] Cặp số: 38, 83
[1457] Cặp số: 32, 23
[1458] Cặp số: 30, 03
[1459] Cặp số: 37, 73
[1460] Cặp số: 39, 93
[1461] Cặp số: 32, 23
[1462] Cặp số: 39, 93
[1463] Cặp số: 32, 23
[1464] Cặp số: 33, 33
[1465] Cặp số: 33, 33
[1466] Cặp số: 33, 33
[1467] Cặp số: 31, 13
[1468] Cặp số: 34, 43
[1469] Cặp số: 39, 93
[1470] Cặp số: 32, 23
[1471] Cặp số: 35, 53
[1472] Cặp số: 33, 33
[1473] Cặp số: 34, 43
[1474] Cặp số: 37, 73
[1475] Cặp số: 31, 13
[1476] Cặp số: 30, 03
[1477] Cặp số: 33, 33
[1478] Cặp số: 38, 83
[1479] Cặp số: 35, 53
[1480] Cặp số: 36, 63
[1481] Cặp số: 32, 23
[1482] Cặp số: 31, 13
[1483] Cặp số: 35, 53
[1484] Cặp số: 38, 83
[1485] Cặp số: 35, 53
[1486] Cặp số: 34, 43
[1487] Cặp số: 30, 03
[1488] Cặp số: 32, 23
[1489] Cặp số: 38, 83
[1490] Cặp số: 87, 78
[1491] Cặp số: 82, 28
[1492] Cặp số: 89, 98
[1493] Cặp số: 82, 28
[1494] Cặp số: 83, 38
[1495] Cặp số: 82, 28
[1496] Cặp số: 83, 38
[1497] Cặp số: 84, 48
[1498] Cặp số: 89, 98
[1499] Cặp số: 83, 38
[1500] Cặp số: 87, 78
[1501] Cặp số: 80, 08
[1502] Cặp số: 83, 38
[1503] Cặp số: 85, 58
[1504] Cặp số: 88, 88
[1505] Cặp số: 83, 38
[1506] Cặp số: 89, 98
[1507] Cặp số: 83, 38
[1508] Cặp số: 80, 08
[1509] Cặp số: 70, 07
[1510] Cặp số: 76, 67
[1511] Cặp số: 79, 97
[1512] Cặp số: 79, 97
[1513] Cặp số: 73, 37
[1514] Cặp số: 73, 37
[1515] Cặp số: 74, 47
[1516] Cặp số: 79, 97
[1517] Cặp số: 73, 37
[1518] Cặp số: 70, 07
[1519] Cặp số: 71, 17
[1520] Cặp số: 72, 27
[1521] Cặp số: 73, 37
[1522] Cặp số: 73, 37
[1523] Cặp số: 73, 37
[1524] Cặp số: 72, 27
[1525] Cặp số: 75, 57
[1526] Cặp số: 72, 27
[1527] Cặp số: 78, 87
[1528] Cặp số: 80, 08
[1529] Cặp số: 86, 68
[1530] Cặp số: 87, 78
[1531] Cặp số: 82, 28
[1532] Cặp số: 84, 48
[1533] Cặp số: 89, 98
[1534] Cặp số: 83, 38
[1535] Cặp số: 82, 28
[1536] Cặp số: 84, 48
[1537] Cặp số: 84, 48
[1538] Cặp số: 85, 58
[1539] Cặp số: 89, 98
[1540] Cặp số: 80, 08
[1541] Cặp số: 83, 38
[1542] Cặp số: 86, 68
[1543] Cặp số: 81, 18
[1544] Cặp số: 82, 28
[1545] Cặp số: 88, 88
[1546] Cặp số: 86, 68
[1547] Cặp số: 82, 28
[1548] Cặp số: 85, 58
[1549] Cặp số: 81, 18
[1550] Cặp số: 82, 28
[1551] Cặp số: 89, 98
[1552] Cặp số: 29, 92
[1553] Cặp số: 24, 42
[1554] Cặp số: 20, 02
[1555] Cặp số: 29, 92
[1556] Cặp số: 23, 32
[1557] Cặp số: 24, 42
[1558] Cặp số: 23, 32
[1559] Cặp số: 26, 62
[1560] Cặp số: 23, 32
[1561] Cặp số: 28, 82
[1562] Cặp số: 25, 52
[1563] Cặp số: 26, 62
[1564] Cặp số: 21, 12
[1565] Cặp số: 25, 52
[1566] Cặp số: 21, 12
[1567] Cặp số: 23, 32
[1568] Cặp số: 23, 32
[1569] Cặp số: 06, 60
[1570] Cặp số: 09, 90
[1571] Cặp số: 07, 70
[1572] Cặp số: 09, 90
[1573] Cặp số: 02, 20
[1574] Cặp số: 03, 30
[1575] Cặp số: 03, 30
[1576] Cặp số: 01, 10
[1577] Cặp số: 04, 40
[1578] Cặp số: 05, 50
[1579] Cặp số: 09, 90
[1580] Cặp số: 03, 30
[1581] Cặp số: 00, 00
[1582] Cặp số: 09, 90
[1583] Cặp số: 04, 40
[1584] Cặp số: 03, 30
[1585] Cặp số: 01, 10
[1586] Cặp số: 02, 20
[1587] Cặp số: 03, 30
[1588] Cặp số: 03, 30
[1589] Cặp số: 08, 80
[1590] Cặp số: 03, 30
[1591] Cặp số: 05, 50
[1592] Cặp số: 06, 60
[1593] Cặp số: 02, 20
[1594] Cặp số: 01, 10
[1595] Cặp số: 05, 50
[1596] Cặp số: 05, 50
[1597] Cặp số: 08, 80
[1598] Cặp số: 04, 40
[1599] Cặp số: 03, 30
[1600] Cặp số: 09, 90
[1601] Cặp số: 02, 20
[1602] Cặp số: 08, 80
[1603] Cặp số: 69, 96
[1604] Cặp số: 67, 76
[1605] Cặp số: 69, 96
[1606] Cặp số: 63, 36
[1607] Cặp số: 64, 46
[1608] Cặp số: 69, 96
[1609] Cặp số: 63, 36
[1610] Cặp số: 63, 36
[1611] Cặp số: 61, 16
[1612] Cặp số: 64, 46
[1613] Cặp số: 64, 46
[1614] Cặp số: 69, 96
[1615] Cặp số: 65, 56
[1616] Cặp số: 63, 36
[1617] Cặp số: 60, 06
[1618] Cặp số: 69, 96
[1619] Cặp số: 64, 46
[1620] Cặp số: 66, 66
[1621] Cặp số: 61, 16
[1622] Cặp số: 62, 26
[1623] Cặp số: 63, 36
[1624] Cặp số: 60, 06
[1625] Cặp số: 63, 36
[1626] Cặp số: 63, 36
[1627] Cặp số: 65, 56
[1628] Cặp số: 62, 26
[1629] Cặp số: 65, 56
[1630] Cặp số: 64, 46
[1631] Cặp số: 61, 16
[1632] Cặp số: 62, 26
[1633] Cặp số: 68, 86
[1634] Cặp số: 93, 39
[1635] Cặp số: 92, 29
[1636] Cặp số: 99, 99
[1637] Cặp số: 93, 39
[1638] Cặp số: 93, 39
[1639] Cặp số: 91, 19
[1640] Cặp số: 94, 49
[1641] Cặp số: 94, 49
[1642] Cặp số: 95, 59
[1643] Cặp số: 95, 59
[1644] Cặp số: 93, 39
[1645] Cặp số: 90, 09
[1646] Cặp số: 94, 49
[1647] Cặp số: 93, 39
[1648] Cặp số: 92, 29
[1649] Cặp số: 90, 09
[1650] Cặp số: 93, 39
[1651] Cặp số: 95, 59
[1652] Cặp số: 98, 89
[1653] Cặp số: 94, 49
[1654] Cặp số: 91, 19
[1655] Cặp số: 93, 39
[1656] Cặp số: 99, 99
[1657] Cặp số: 92, 29
[1658] Cặp số: 72, 27
[1659] Cặp số: 73, 37
[1660] Cặp số: 79, 97
[1661] Cặp số: 70, 07
[1662] Cặp số: 79, 97
[1663] Cặp số: 71, 17
[1664] Cặp số: 78, 87
[1665] Cặp số: 75, 57
[1666] Cặp số: 76, 67
[1667] Cặp số: 72, 27
[1668] Cặp số: 75, 57
[1669] Cặp số: 75, 57
[1670] Cặp số: 74, 47
[1671] Cặp số: 73, 37
[1672] Cặp số: 79, 97
[1673] Cặp số: 72, 27
[1674] Cặp số: 99, 99
[1675] Cặp số: 92, 29
[1676] Cặp số: 93, 39
[1677] Cặp số: 94, 49
[1678] Cặp số: 99, 99
[1679] Cặp số: 93, 39
[1680] Cặp số: 94, 49
[1681] Cặp số: 92, 29
[1682] Cặp số: 93, 39
[1683] Cặp số: 96, 69
[1684] Cặp số: 90, 09
[1685] Cặp số: 93, 39
[1686] Cặp số: 98, 89
[1687] Cặp số: 95, 59
[1688] Cặp số: 96, 69
[1689] Cặp số: 91, 19
[1690] Cặp số: 95, 59
[1691] Cặp số: 91, 19
[1692] Cặp số: 24, 42
[1693] Cặp số: 29, 92
[1694] Cặp số: 26, 62
[1695] Cặp số: 28, 82
[1696] Cặp số: 25, 52
[1697] Cặp số: 26, 62
[1698] Cặp số: 25, 52
[1699] Cặp số: 21, 12
[1700] Cặp số: 23, 32
[1701] Cặp số: 23, 32
[1702] Cặp số: 92, 29
[1703] Cặp số: 93, 39
[1704] Cặp số: 92, 29
[1705] Cặp số: 90, 09
[1706] Cặp số: 99, 99
[1707] Cặp số: 93, 39
[1708] Cặp số: 93, 39
[1709] Cặp số: 94, 49
[1710] Cặp số: 99, 99
[1711] Cặp số: 95, 59
[1712] Cặp số: 92, 29
[1713] Cặp số: 93, 39
[1714] Cặp số: 90, 09
[1715] Cặp số: 93, 39
[1716] Cặp số: 97, 79
[1717] Cặp số: 92, 29
[1718] Cặp số: 90, 09
[1719] Cặp số: 93, 39
[1720] Cặp số: 95, 59
[1721] Cặp số: 95, 59
[1722] Cặp số: 98, 89
[1723] Cặp số: 91, 19
[1724] Cặp số: 93, 39
[1725] Cặp số: 99, 99
[1726] Cặp số: 93, 39
[1727] Cặp số: 90, 09
[1728] Cặp số: 92, 29
[1729] Cặp số: 93, 39
[1730] Cặp số: 20, 02
[1731] Cặp số: 25, 52
[1732] Cặp số: 29, 92
[1733] Cặp số: 23, 32
[1734] Cặp số: 27, 72
[1735] Cặp số: 21, 12
[1736] Cặp số: 28, 82
[1737] Cặp số: 22, 22
[1738] Cặp số: 21, 12
[1739] Cặp số: 25, 52
[1740] Cặp số: 28, 82
[1741] Cặp số: 28, 82
[1742] Cặp số: 00, 00
[1743] Cặp số: 02, 20
[1744] Cặp số: 08, 80
[1745] Cặp số: 05, 50
[1746] Cặp số: 30, 03
[1747] Cặp số: 39, 93
[1748] Cặp số: 35, 53
[1749] Cặp số: 39, 93
[1750] Cặp số: 33, 33
[1751] Cặp số: 37, 73
[1752] Cặp số: 33, 33
[1753] Cặp số: 38, 83
[1754] Cặp số: 33, 33
[1755] Cặp số: 31, 13
[1756] Cặp số: 35, 53
[1757] Cặp số: 38, 83
[1758] Cặp số: 38, 83
[1759] Cặp số: 49, 94
[1760] Cặp số: 49, 94
[1761] Cặp số: 40, 04
[1762] Cặp số: 47, 74
[1763] Cặp số: 46, 64
[1764] Cặp số: 45, 54
[1765] Cặp số: 45, 54
[1766] Cặp số: 48, 84
[1767] Cặp số: 45, 54
[1768] Cặp số: 44, 44
[1769] Cặp số: 41, 14
[1770] Cặp số: 43, 34
[1771] Cặp số: 43, 34
[1772] Cặp số: 40, 04
[1773] Cặp số: 20, 02
[1774] Cặp số: 23, 32
[1775] Cặp số: 25, 52
[1776] Cặp số: 29, 92
[1777] Cặp số: 20, 02
[1778] Cặp số: 29, 92
[1779] Cặp số: 23, 32
[1780] Cặp số: 21, 12
[1781] Cặp số: 23, 32
[1782] Cặp số: 23, 32
[1783] Cặp số: 25, 52
[1784] Cặp số: 22, 22
[1785] Cặp số: 25, 52
[1786] Cặp số: 28, 82
[1787] Cặp số: 22, 22
[1788] Cặp số: 28, 82
[1789] Cặp số: 09, 90
[1790] Cặp số: 01, 10
[1791] Cặp số: 03, 30
[1792] Cặp số: 00, 00
[1793] Cặp số: 08, 80
[1794] Cặp số: 03, 30
[1795] Cặp số: 02, 20
[1796] Cặp số: 01, 10
[1797] Cặp số: 05, 50
[1798] Cặp số: 08, 80
[1799] Cặp số: 05, 50
[1800] Cặp số: 05, 50
[1801] Cặp số: 08, 80
[1802] Cặp số: 03, 30
[1803] Cặp số: 09, 90
[1804] Cặp số: 03, 30
[1805] Cặp số: 00, 00
[1806] Cặp số: 01, 10
[1807] Cặp số: 02, 20
[1808] Cặp số: 09, 90
[1809] Cặp số: 08, 80
[1810] Cặp số: 93, 39
[1811] Cặp số: 91, 19
[1812] Cặp số: 94, 49
[1813] Cặp số: 95, 59
[1814] Cặp số: 93, 39
[1815] Cặp số: 90, 09
[1816] Cặp số: 94, 49
[1817] Cặp số: 97, 79
[1818] Cặp số: 96, 69
[1819] Cặp số: 92, 29
[1820] Cặp số: 90, 09
[1821] Cặp số: 93, 39
[1822] Cặp số: 95, 59
[1823] Cặp số: 95, 59
[1824] Cặp số: 98, 89
[1825] Cặp số: 95, 59
[1826] Cặp số: 94, 49
[1827] Cặp số: 91, 19
[1828] Cặp số: 90, 09
[1829] Cặp số: 33, 33
[1830] Cặp số: 31, 13
[1831] Cặp số: 34, 43
[1832] Cặp số: 35, 53
[1833] Cặp số: 39, 93
[1834] Cặp số: 33, 33
[1835] Cặp số: 30, 03
[1836] Cặp số: 39, 93
[1837] Cặp số: 34, 43
[1838] Cặp số: 33, 33
[1839] Cặp số: 31, 13
[1840] Cặp số: 32, 23
[1841] Cặp số: 33, 33
[1842] Cặp số: 33, 33
[1843] Cặp số: 38, 83
[1844] Cặp số: 33, 33
[1845] Cặp số: 35, 53
[1846] Cặp số: 36, 63
[1847] Cặp số: 32, 23
[1848] Cặp số: 31, 13
[1849] Cặp số: 35, 53
[1850] Cặp số: 35, 53
[1851] Cặp số: 38, 83
[1852] Cặp số: 34, 43
[1853] Cặp số: 33, 33
[1854] Cặp số: 39, 93
[1855] Cặp số: 32, 23
[1856] Cặp số: 38, 83
[1857] Cặp số: 34, 43
[1858] Cặp số: 39, 93
[1859] Cặp số: 33, 33
[1860] Cặp số: 30, 03
[1861] Cặp số: 37, 73
[1862] Cặp số: 32, 23
[1863] Cặp số: 33, 33
[1864] Cặp số: 33, 33
[1865] Cặp số: 38, 83
[1866] Cặp số: 33, 33
[1867] Cặp số: 31, 13
[1868] Cặp số: 35, 53
[1869] Cặp số: 38, 83
[1870] Cặp số: 31, 13
[1871] Cặp số: 30, 03
[1872] Cặp số: 32, 23
[1873] Cặp số: 14, 41
[1874] Cặp số: 14, 41
[1875] Cặp số: 19, 91
[1876] Cặp số: 10, 01
[1877] Cặp số: 11, 11
[1878] Cặp số: 12, 21
[1879] Cặp số: 18, 81
[1880] Cặp số: 12, 21
[1881] Cặp số: 11, 11
[1882] Cặp số: 11, 11
[1883] Cặp số: 12, 21
[1884] Cặp số: 18, 81
[1885] Cặp số: 25, 52
[1886] Cặp số: 28, 82
[1887] Cặp số: 25, 52
[1888] Cặp số: 21, 12
[1889] Cặp số: 43, 34
[1890] Cặp số: 40, 04
[1891] Cặp số: 44, 44
[1892] Cặp số: 47, 74
[1893] Cặp số: 42, 24
[1894] Cặp số: 43, 34
[1895] Cặp số: 45, 54
[1896] Cặp số: 48, 84
[1897] Cặp số: 44, 44
[1898] Cặp số: 41, 14
[1899] Cặp số: 40, 04
[1900] Cặp số: 49, 94
[1901] Cặp số: 40, 04
[1902] Cặp số: 44, 44
[1903] Cặp số: 41, 14
[1904] Cặp số: 42, 24
[1905] Cặp số: 43, 34
[1906] Cặp số: 48, 84
[1907] Cặp số: 43, 34
[1908] Cặp số: 42, 24
[1909] Cặp số: 41, 14
[1910] Cặp số: 44, 44
[1911] Cặp số: 42, 24
[1912] Cặp số: 48, 84
[1913] Cặp số: 96, 69
[1914] Cặp số: 98, 89
[1915] Cặp số: 95, 59
[1916] Cặp số: 96, 69
[1917] Cặp số: 91, 19
[1918] Cặp số: 95, 59
[1919] Cặp số: 91, 19
[1920] Cặp số: 59, 95
[1921] Cặp số: 55, 55
[1922] Cặp số: 50, 05
[1923] Cặp số: 53, 35
[1924] Cặp số: 51, 15
[1925] Cặp số: 53, 35
[1926] Cặp số: 50, 05
[1927] Cặp số: 58, 85
[1928] Cặp số: 53, 35
[1929] Cặp số: 52, 25
[1930] Cặp số: 51, 15
[1931] Cặp số: 55, 55
[1932] Cặp số: 55, 55
[1933] Cặp số: 58, 85
[1934] Cặp số: 54, 45
[1935] Cặp số: 53, 35
[1936] Cặp số: 59, 95
[1937] Cặp số: 52, 25
[1938] Cặp số: 52, 25
[1939] Cặp số: 59, 95
[1940] Cặp số: 58, 85
[1941] Cặp số: 95, 59
[1942] Cặp số: 93, 39
[1943] Cặp số: 90, 09
[1944] Cặp số: 99, 99
[1945] Cặp số: 94, 49
[1946] Cặp số: 93, 39
[1947] Cặp số: 91, 19
[1948] Cặp số: 92, 29
[1949] Cặp số: 90, 09
[1950] Cặp số: 93, 39
[1951] Cặp số: 98, 89
[1952] Cặp số: 95, 59
[1953] Cặp số: 96, 69
[1954] Cặp số: 92, 29
[1955] Cặp số: 95, 59
[1956] Cặp số: 95, 59
[1957] Cặp số: 98, 89
[1958] Cặp số: 94, 49
[1959] Cặp số: 93, 39
[1960] Cặp số: 99, 99
[1961] Cặp số: 92, 29
[1962] Cặp số: 92, 29
[1963] Cặp số: 99, 99
[1964] Cặp số: 27, 72
[1965] Cặp số: 21, 12
[1966] Cặp số: 23, 32
[1967] Cặp số: 28, 82
[1968] Cặp số: 23, 32
[1969] Cặp số: 22, 22
[1970] Cặp số: 21, 12
[1971] Cặp số: 25, 52
[1972] Cặp số: 28, 82
[1973] Cặp số: 28, 82
[1974] Cặp số: 28, 82
[1975] Cặp số: 53, 35
[1976] Cặp số: 51, 15
[1977] Cặp số: 58, 85
[1978] Cặp số: 52, 25
[1979] Cặp số: 51, 15
[1980] Cặp số: 58, 85
[1981] Cặp số: 30, 03
[1982] Cặp số: 37, 73
[1983] Cặp số: 32, 23
[1984] Cặp số: 33, 33
[1985] Cặp số: 33, 33
[1986] Cặp số: 38, 83
[1987] Cặp số: 33, 33
[1988] Cặp số: 31, 13
[1989] Cặp số: 35, 53
[1990] Cặp số: 38, 83
[1991] Cặp số: 31, 13
[1992] Cặp số: 30, 03
[1993] Cặp số: 32, 23
[1994] Cặp số: 09, 90
[1995] Cặp số: 04, 40
[1996] Cặp số: 03, 30
[1997] Cặp số: 06, 60
[1998] Cặp số: 01, 10
[1999] Cặp số: 02, 20
[2000] Cặp số: 03, 30
[2001] Cặp số: 03, 30
[2002] Cặp số: 03, 30
[2003] Cặp số: 05, 50
[2004] Cặp số: 02, 20
[2005] Cặp số: 05, 50
[2006] Cặp số: 05, 50
[2007] Cặp số: 08, 80
[2008] Cặp số: 04, 40
[2009] Cặp số: 01, 10
[2010] Cặp số: 03, 30
[2011] Cặp số: 09, 90
[2012] Cặp số: 02, 20
[2013] Cặp số: 08, 80
[2014] Cặp số: 91, 19
[2015] Cặp số: 95, 59
[2016] Cặp số: 92, 29
[2017] Cặp số: 95, 59
[2018] Cặp số: 95, 59
[2019] Cặp số: 93, 39
[2020] Cặp số: 99, 99
[2021] Cặp số: 92, 29
[2022] Cặp số: 93, 39
[2023] Cặp số: 41, 14
[2024] Cặp số: 42, 24
[2025] Cặp số: 48, 84
[2026] Cặp số: 42, 24
[2027] Cặp số: 41, 14
[2028] Cặp số: 41, 14
[2029] Cặp số: 42, 24
[2030] Cặp số: 48, 84
[2031] Cặp số: 31, 13
[2032] Cặp số: 33, 33
[2033] Cặp số: 30, 03
[2034] Cặp số: 38, 83
[2035] Cặp số: 33, 33
[2036] Cặp số: 32, 23
[2037] Cặp số: 31, 13
[2038] Cặp số: 35, 53
[2039] Cặp số: 35, 53
[2040] Cặp số: 38, 83
[2041] Cặp số: 34, 43
[2042] Cặp số: 33, 33
[2043] Cặp số: 39, 93
[2044] Cặp số: 32, 23
[2045] Cặp số: 32, 23
[2046] Cặp số: 39, 93
[2047] Cặp số: 38, 83
[2048] Cặp số: 76, 67
[2049] Cặp số: 70, 07
[2050] Cặp số: 73, 37
[2051] Cặp số: 78, 87
[2052] Cặp số: 75, 57
[2053] Cặp số: 76, 67
[2054] Cặp số: 71, 17
[2055] Cặp số: 75, 57
[2056] Cặp số: 71, 17
[2057] Cặp số: 65, 56
[2058] Cặp số: 65, 56
[2059] Cặp số: 68, 86
[2060] Cặp số: 65, 56
[2061] Cặp số: 64, 46
[2062] Cặp số: 61, 16
[2063] Cặp số: 63, 36
[2064] Cặp số: 63, 36
[2065] Cặp số: 60, 06
[2066] Cặp số: 12, 21
[2067] Cặp số: 18, 81
[2068] Cặp số: 16, 61
[2069] Cặp số: 12, 21
[2070] Cặp số: 15, 51
[2071] Cặp số: 18, 81
[2072] Cặp số: 14, 41
[2073] Cặp số: 19, 91
[2074] Cặp số: 12, 21
[2075] Cặp số: 12, 21
[2076] Cặp số: 19, 91
[2077] Cặp số: 13, 31
[2078] Cặp số: 23, 32
[2079] Cặp số: 23, 32
[2080] Cặp số: 23, 32
[2081] Cặp số: 22, 22
[2082] Cặp số: 25, 52
[2083] Cặp số: 24, 42
[2084] Cặp số: 21, 12
[2085] Cặp số: 22, 22
[2086] Cặp số: 28, 82
[2087] Cặp số: 30, 03
[2088] Cặp số: 33, 33
[2089] Cặp số: 35, 53
[2090] Cặp số: 38, 83
[2091] Cặp số: 33, 33
[2092] Cặp số: 39, 93
[2093] Cặp số: 32, 23
[2094] Cặp số: 33, 33
[2095] Cặp số: 08, 80
[2096] Cặp số: 03, 30
[2097] Cặp số: 01, 10
[2098] Cặp số: 05, 50
[2099] Cặp số: 08, 80
[2100] Cặp số: 08, 80
[2101] Cặp số: 38, 83
[2102] Cặp số: 33, 33
[2103] Cặp số: 31, 13
[2104] Cặp số: 35, 53
[2105] Cặp số: 38, 83
[2106] Cặp số: 31, 13
[2107] Cặp số: 30, 03
[2108] Cặp số: 32, 23
[2109] Cặp số: 85, 58
[2110] Cặp số: 86, 68
[2111] Cặp số: 82, 28
[2112] Cặp số: 85, 58
[2113] Cặp số: 88, 88
[2114] Cặp số: 85, 58
[2115] Cặp số: 85, 58
[2116] Cặp số: 84, 48
[2117] Cặp số: 83, 38
[2118] Cặp số: 83, 38
[2119] Cặp số: 80, 08
[2120] Cặp số: 82, 28
[2121] Cặp số: 81, 18
[2122] Cặp số: 89, 98
[2123] Cặp số: 83, 38
[2124] Cặp số: 35, 53
[2125] Cặp số: 38, 83
[2126] Cặp số: 33, 33
[2127] Cặp số: 39, 93
[2128] Cặp số: 32, 23
[2129] Cặp số: 33, 33
[2130] Cặp số: 56, 65
[2131] Cặp số: 55, 55
[2132] Cặp số: 58, 85
[2133] Cặp số: 55, 55
[2134] Cặp số: 51, 15
[2135] Cặp số: 53, 35
[2136] Cặp số: 59, 95
[2137] Cặp số: 53, 35
[2138] Cặp số: 50, 05
[2139] Cặp số: 52, 25
[2140] Cặp số: 53, 35
[2141] Cặp số: 62, 26
[2142] Cặp số: 65, 56
[2143] Cặp số: 68, 86
[2144] Cặp số: 64, 46
[2145] Cặp số: 63, 36
[2146] Cặp số: 63, 36
[2147] Cặp số: 60, 06
[2148] Cặp số: 62, 26
[2149] Cặp số: 63, 36
[2150] Cặp số: 25, 52
[2151] Cặp số: 28, 82
[2152] Cặp số: 24, 42
[2153] Cặp số: 29, 92
[2154] Cặp số: 22, 22
[2155] Cặp số: 22, 22
[2156] Cặp số: 29, 92
[2157] Cặp số: 23, 32
[2158] Cặp số: 15, 51
[2159] Cặp số: 14, 41
[2160] Cặp số: 13, 31
[2161] Cặp số: 13, 31
[2162] Cặp số: 10, 01
[2163] Cặp số: 12, 21
[2164] Cặp số: 13, 31
[2165] Cặp số: 58, 85
[2166] Cặp số: 55, 55
[2167] Cặp số: 55, 55
[2168] Cặp số: 55, 55
[2169] Cặp số: 58, 85
[2170] Cặp số: 51, 15
[2171] Cặp số: 53, 35
[2172] Cặp số: 59, 95
[2173] Cặp số: 53, 35
[2174] Cặp số: 50, 05
[2175] Cặp số: 52, 25
[2176] Cặp số: 51, 15
[2177] Cặp số: 52, 25
[2178] Cặp số: 53, 35
[2179] Cặp số: 81, 18
[2180] Cặp số: 83, 38
[2181] Cặp số: 83, 38
[2182] Cặp số: 58, 85
[2183] Cặp số: 54, 45
[2184] Cặp số: 51, 15
[2185] Cặp số: 52, 25
[2186] Cặp số: 58, 85
[2187] Cặp số: 83, 38
[2188] Cặp số: 89, 98
[2189] Cặp số: 82, 28
[2190] Cặp số: 82, 28
[2191] Cặp số: 89, 98
[2192] Cặp số: 88, 88
[2193] Cặp số: 83, 38
[2194] Cặp số: 41, 14
[2195] Cặp số: 42, 24
[2196] Cặp số: 48, 84
[2197] Cặp số: 13, 31
[2198] Cặp số: 13, 31
[2199] Cặp số: 10, 01
[2200] Cặp số: 30, 03
[2201] Cặp số: 32, 23
[2202] Cặp số: 92, 29
[2203] Cặp số: 98, 89
[2204] Cặp số: 03, 30
[2205] Cặp số: 28, 82
[2206] Cặp số: 29, 92
[2207] Cặp số: 83, 38
1286 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[2208] Cặp số: 84, 48
[2209] Cặp số: 85, 58
[2210] Cặp số: 87, 78
[2211] Cặp số: 84, 48
[2212] Cặp số: 89, 98
[2213] Cặp số: 83, 38
[2214] Cặp số: 87, 78
[2215] Cặp số: 86, 68
[2216] Cặp số: 87, 78
[2217] Cặp số: 89, 98
[2218] Cặp số: 82, 28
[2219] Cặp số: 84, 48
[2220] Cặp số: 89, 98
[2221] Cặp số: 83, 38
[2222] Cặp số: 84, 48
[2223] Cặp số: 83, 38
[2224] Cặp số: 89, 98
[2225] Cặp số: 87, 78
[2226] Cặp số: 86, 68
[2227] Cặp số: 82, 28
[2228] Cặp số: 83, 38
[2229] Cặp số: 85, 58
[2230] Cặp số: 86, 68
[2231] Cặp số: 88, 88
[2232] Cặp số: 89, 98
[2233] Cặp số: 85, 58
[2234] Cặp số: 81, 18
[2235] Cặp số: 89, 98
[2236] Cặp số: 83, 38
[2237] Cặp số: 83, 38
[2238] Cặp số: 82, 28
[2239] Cặp số: 85, 58
[2240] Cặp số: 80, 08
[2241] Cặp số: 82, 28
[2242] Cặp số: 89, 98
[2243] Cặp số: 86, 68
[2244] Cặp số: 87, 78
[2245] Cặp số: 89, 98
[2246] Cặp số: 83, 38
[2247] Cặp số: 85, 58
[2248] Cặp số: 89, 98
[2249] Cặp số: 87, 78
[2250] Cặp số: 83, 38
[2251] Cặp số: 85, 58
[2252] Cặp số: 83, 38
[2253] Cặp số: 87, 78
[2254] Cặp số: 82, 28
[2255] Cặp số: 80, 08
[2256] Cặp số: 87, 78
[2257] Cặp số: 82, 28
[2258] Cặp số: 82, 28
[2259] Cặp số: 80, 08
[2260] Cặp số: 83, 38
[2261] Cặp số: 84, 48
[2262] Cặp số: 82, 28
[2263] Cặp số: 83, 38
[2264] Cặp số: 83, 38
[2265] Cặp số: 82, 28
[2266] Cặp số: 84, 48
[2267] Cặp số: 89, 98
[2268] Cặp số: 82, 28
[2269] Cặp số: 83, 38
[2270] Cặp số: 80, 08
[2271] Cặp số: 89, 98
[2272] Cặp số: 86, 68
[2273] Cặp số: 82, 28
[2274] Cặp số: 80, 08
[2275] Cặp số: 83, 38
[2276] Cặp số: 85, 58
[2277] Cặp số: 86, 68
[2278] Cặp số: 85, 58
[2279] Cặp số: 85, 58
[2280] Cặp số: 85, 58
[2281] Cặp số: 81, 18
[2282] Cặp số: 83, 38
[2283] Cặp số: 89, 98
[2284] Cặp số: 83, 38
[2285] Cặp số: 80, 08
[2286] Cặp số: 82, 28
[2287] Cặp số: 81, 18
[2288] Cặp số: 82, 28
[2289] Cặp số: 83, 38
[2290] Cặp số: 64, 46
[2291] Cặp số: 67, 76
[2292] Cặp số: 65, 56
[2293] Cặp số: 61, 16
[2294] Cặp số: 65, 56
[2295] Cặp số: 69, 96
[2296] Cặp số: 65, 56
[2297] Cặp số: 63, 36
[2298] Cặp số: 66, 66
[2299] Cặp số: 69, 96
[2300] Cặp số: 60, 06
[2301] Cặp số: 63, 36
[2302] Cặp số: 69, 96
[2303] Cặp số: 63, 36
[2304] Cặp số: 61, 16
[2305] Cặp số: 62, 26
[2306] Cặp số: 64, 46
[2307] Cặp số: 69, 96
[2308] Cặp số: 65, 56
[2309] Cặp số: 63, 36
[2310] Cặp số: 64, 46
[2311] Cặp số: 67, 76
[2312] Cặp số: 62, 26
[2313] Cặp số: 60, 06
[2314] Cặp số: 63, 36
[2315] Cặp số: 65, 56
[2316] Cặp số: 65, 56
[2317] Cặp số: 65, 56
[2318] Cặp số: 63, 36
[2319] Cặp số: 63, 36
[2320] Cặp số: 61, 16
[2321] Cặp số: 49, 94
[2322] Cặp số: 40, 04
[2323] Cặp số: 41, 14
[2324] Cặp số: 41, 14
[2325] Cặp số: 45, 54
[2326] Cặp số: 42, 24
[2327] Cặp số: 49, 94
[2328] Cặp số: 46, 64
[2329] Cặp số: 44, 44
[2330] Cặp số: 45, 54
[2331] Cặp số: 45, 54
[2332] Cặp số: 42, 24
[2333] Cặp số: 42, 24
[2334] Cặp số: 45, 54
[2335] Cặp số: 43, 34
[2336] Cặp số: 45, 54
[2337] Cặp số: 48, 84
[2338] Cặp số: 43, 34
[2339] Cặp số: 49, 94
[2340] Cặp số: 42, 24
[2341] Cặp số: 49, 94
[2342] Cặp số: 56, 65
[2343] Cặp số: 56, 65
[2344] Cặp số: 50, 05
[2345] Cặp số: 51, 15
[2346] Cặp số: 56, 65
[2347] Cặp số: 51, 15
[2348] Cặp số: 56, 65
[2349] Cặp số: 54, 45
[2350] Cặp số: 55, 55
[2351] Cặp số: 50, 05
[2352] Cặp số: 50, 05
[2353] Cặp số: 59, 95
[2354] Cặp số: 55, 55
[2355] Cặp số: 53, 35
[2356] Cặp số: 55, 55
[2357] Cặp số: 53, 35
[2358] Cặp số: 53, 35
[2359] Cặp số: 51, 15
[2360] Cặp số: 59, 95
[2361] Cặp số: 53, 35
[2362] Cặp số: 84, 48
[2363] Cặp số: 85, 58
[2364] Cặp số: 81, 18
[2365] Cặp số: 81, 18
[2366] Cặp số: 86, 68
[2367] Cặp số: 89, 98
[2368] Cặp số: 88, 88
[2369] Cặp số: 89, 98
[2370] Cặp số: 89, 98
[2371] Cặp số: 83, 38
[2372] Cặp số: 83, 38
[2373] Cặp số: 81, 18
[2374] Cặp số: 60, 06
[2375] Cặp số: 64, 46
[2376] Cặp số: 62, 26
[2377] Cặp số: 69, 96
[2378] Cặp số: 63, 36
[2379] Cặp số: 67, 76
[2380] Cặp số: 69, 96
[2381] Cặp số: 62, 26
[2382] Cặp số: 63, 36
[2383] Cặp số: 61, 16
[2384] Cặp số: 64, 46
[2385] Cặp số: 63, 36
[2386] Cặp số: 64, 46
[2387] Cặp số: 67, 76
[2388] Cặp số: 63, 36
[2389] Cặp số: 65, 56
[2390] Cặp số: 66, 66
[2391] Cặp số: 79, 97
[2392] Cặp số: 70, 07
[2393] Cặp số: 71, 17
[2394] Cặp số: 75, 57
[2395] Cặp số: 71, 17
[2396] Cặp số: 75, 57
[2397] Cặp số: 72, 27
[2398] Cặp số: 79, 97
[2399] Cặp số: 76, 67
[2400] Cặp số: 74, 47
[2401] Cặp số: 75, 57
[2402] Cặp số: 73, 37
[2403] Cặp số: 75, 57
[2404] Cặp số: 77, 77
[2405] Cặp số: 73, 37
[2406] Cặp số: 74, 47
[2407] Cặp số: 72, 27
[2408] Cặp số: 72, 27
[2409] Cặp số: 75, 57
[2410] Cặp số: 75, 57
[2411] Cặp số: 79, 97
[2412] Cặp số: 73, 37
[2413] Cặp số: 76, 67
[2414] Cặp số: 70, 07
[2415] Cặp số: 75, 57
[2416] Cặp số: 75, 57
[2417] Cặp số: 78, 87
[2418] Cặp số: 73, 37
[2419] Cặp số: 79, 97
[2420] Cặp số: 72, 27
[2421] Cặp số: 79, 97
[2422] Cặp số: 94, 49
[2423] Cặp số: 95, 59
[2424] Cặp số: 93, 39
[2425] Cặp số: 90, 09
[2426] Cặp số: 95, 59
[2427] Cặp số: 94, 49
[2428] Cặp số: 92, 29
[2429] Cặp số: 91, 19
[2430] Cặp số: 99, 99
[2431] Cặp số: 93, 39
[2432] Cặp số: 99, 99
[2433] Cặp số: 94, 49
[2434] Cặp số: 95, 59
[2435] Cặp số: 98, 89
[2436] Cặp số: 97, 79
[2437] Cặp số: 90, 09
[2438] Cặp số: 96, 69
[2439] Cặp số: 99, 99
[2440] Cặp số: 97, 79
[2441] Cặp số: 99, 99
[2442] Cặp số: 93, 39
[2443] Cặp số: 92, 29
[2444] Cặp số: 93, 39
[2445] Cặp số: 93, 39
[2446] Cặp số: 94, 49
[2447] Cặp số: 92, 29
[2448] Cặp số: 93, 39
[2449] Cặp số: 90, 09
[2450] Cặp số: 99, 99
[2451] Cặp số: 92, 29
[2452] Cặp số: 93, 39
[2453] Cặp số: 90, 09
[2454] Cặp số: 93, 39
[2455] Cặp số: 93, 39
[2456] Cặp số: 95, 59
[2457] Cặp số: 95, 59
[2458] Cặp số: 93, 39
[2459] Cặp số: 99, 99
[2460] Cặp số: 92, 29
[2461] Cặp số: 98, 89
[2462] Cặp số: 93, 39
[2463] Cặp số: 96, 69
[2464] Cặp số: 99, 99
[2465] Cặp số: 99, 99
[2466] Cặp số: 94, 49
[2467] Cặp số: 95, 59
[2468] Cặp số: 91, 19
[2469] Cặp số: 99, 99
[2470] Cặp số: 99, 99
[2471] Cặp số: 99, 99
[2472] Cặp số: 93, 39
[2473] Cặp số: 93, 39
[2474] Cặp số: 91, 19
[2475] Cặp số: 98, 89
[2476] Cặp số: 60, 06
[2477] Cặp số: 62, 26
[2478] Cặp số: 69, 96
[2479] Cặp số: 63, 36
[2480] Cặp số: 67, 76
[2481] Cặp số: 69, 96
[2482] Cặp số: 62, 26
[2483] Cặp số: 63, 36
[2484] Cặp số: 64, 46
[2485] Cặp số: 63, 36
[2486] Cặp số: 69, 96
[2487] Cặp số: 67, 76
[2488] Cặp số: 63, 36
[2489] Cặp số: 65, 56
[2490] Cặp số: 66, 66
[2491] Cặp số: 00, 00
[2492] Cặp số: 02, 20
[2493] Cặp số: 09, 90
[2494] Cặp số: 03, 30
[2495] Cặp số: 07, 70
[2496] Cặp số: 06, 60
[2497] Cặp số: 07, 70
[2498] Cặp số: 03, 30
[2499] Cặp số: 01, 10
[2500] Cặp số: 04, 40
[2501] Cặp số: 03, 30
[2502] Cặp số: 09, 90
[2503] Cặp số: 04, 40
[2504] Cặp số: 02, 20
[2505] Cặp số: 03, 30
[2506] Cặp số: 05, 50
[2507] Cặp số: 06, 60
[2508] Cặp số: 45, 54
[2509] Cặp số: 41, 14
[2510] Cặp số: 49, 94
[2511] Cặp số: 43, 34
[2512] Cặp số: 49, 94
[2513] Cặp số: 48, 84
[2514] Cặp số: 49, 94
[2515] Cặp số: 47, 74
[2516] Cặp số: 49, 94
[2517] Cặp số: 49, 94
[2518] Cặp số: 49, 94
[2519] Cặp số: 41, 14
[2520] Cặp số: 43, 34
[2521] Cặp số: 43, 34
[2522] Cặp số: 45, 54
[2523] Cặp số: 42, 24
[2524] Cặp số: 45, 54
[2525] Cặp số: 42, 24
[2526] Cặp số: 49, 94
[2527] Cặp số: 48, 84
[2528] Cặp số: 51, 15
[2529] Cặp số: 51, 15
[2530] Cặp số: 59, 95
[2531] Cặp số: 53, 35
[2532] Cặp số: 59, 95
[2533] Cặp số: 58, 85
[2534] Cặp số: 59, 95
[2535] Cặp số: 57, 75
[2536] Cặp số: 59, 95
[2537] Cặp số: 59, 95
[2538] Cặp số: 59, 95
[2539] Cặp số: 51, 15
[2540] Cặp số: 53, 35
[2541] Cặp số: 58, 85
[2542] Cặp số: 53, 35
[2543] Cặp số: 55, 55
[2544] Cặp số: 56, 65
[2545] Cặp số: 52, 25
[2546] Cặp số: 51, 15
[2547] Cặp số: 55, 55
[2548] Cặp số: 52, 25
[2549] Cặp số: 59, 95
[2550] Cặp số: 58, 85
[2551] Cặp số: 10, 01
[2552] Cặp số: 12, 21
[2553] Cặp số: 13, 31
[2554] Cặp số: 16, 61
[2555] Cặp số: 17, 71
[2556] Cặp số: 14, 41
[2557] Cặp số: 19, 91
[2558] Cặp số: 14, 41
[2559] Cặp số: 14, 41
[2560] Cặp số: 16, 61
[2561] Cặp số: 12, 21
[2562] Cặp số: 16, 61
[2563] Cặp số: 39, 93
[2564] Cặp số: 33, 33
[2565] Cặp số: 32, 23
[2566] Cặp số: 30, 03
[2567] Cặp số: 32, 23
[2568] Cặp số: 39, 93
[2569] Cặp số: 64, 46
[2570] Cặp số: 69, 96
[2571] Cặp số: 63, 36
[2572] Cặp số: 64, 46
[2573] Cặp số: 69, 96
[2574] Cặp số: 63, 36
[2575] Cặp số: 64, 46
[2576] Cặp số: 63, 36
[2577] Cặp số: 66, 66
[2578] Cặp số: 63, 36
[2579] Cặp số: 65, 56
[2580] Cặp số: 66, 66
[2581] Cặp số: 50, 05
[2582] Cặp số: 55, 55
[2583] Cặp số: 52, 25
[2584] Cặp số: 57, 75
[2585] Cặp số: 54, 45
[2586] Cặp số: 53, 35
[2587] Cặp số: 50, 05
[2588] Cặp số: 57, 75
[2589] Cặp số: 52, 25
[2590] Cặp số: 54, 45
[2591] Cặp số: 53, 35
[2592] Cặp số: 52, 25
[2593] Cặp số: 54, 45
[2594] Cặp số: 54, 45
[2595] Cặp số: 50, 05
[2596] Cặp số: 56, 65
[2597] Cặp số: 52, 25
[2598] Cặp số: 56, 65
[2599] Cặp số: 55, 55
[2600] Cặp số: 51, 15
[2601] Cặp số: 52, 25
[2602] Cặp số: 59, 95
[2603] Cặp số: 11, 11
[2604] Cặp số: 10, 01
[2605] Cặp số: 15, 51
[2606] Cặp số: 12, 21
[2607] Cặp số: 17, 71
[2608] Cặp số: 14, 41
[2609] Cặp số: 13, 31
[2610] Cặp số: 13, 31
[2611] Cặp số: 10, 01
[2612] Cặp số: 16, 61
[2613] Cặp số: 19, 91
[2614] Cặp số: 17, 71
[2615] Cặp số: 12, 21
[2616] Cặp số: 14, 41
[2617] Cặp số: 19, 91
[2618] Cặp số: 13, 31
[2619] Cặp số: 14, 41
[2620] Cặp số: 14, 41
[2621] Cặp số: 10, 01
[2622] Cặp số: 16, 61
[2623] Cặp số: 12, 21
[2624] Cặp số: 16, 61
[2625] Cặp số: 11, 11
[2626] Cặp số: 15, 51
[2627] Cặp số: 11, 11
[2628] Cặp số: 12, 21
[2629] Cặp số: 18, 81
[2630] Cặp số: 11, 11
[2631] Cặp số: 16, 61
[2632] Cặp số: 13, 31
[2633] Cặp số: 18, 81
[2634] Cặp số: 18, 81