Soi cầu lô 2 nháy trở lên
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô Hai Nháy hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 28/11/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu ra 2 nháy trở lên có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 
90 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 16, 61
[002] Cặp số: 13, 31
[003] Cặp số: 10, 01
[004] Cặp số: 91, 19
[005] Cặp số: 96, 69
[006] Cặp số: 38, 83
[007] Cặp số: 08, 80
[008] Cặp số: 02, 20
[009] Cặp số: 02, 20
[010] Cặp số: 04, 40
[011] Cặp số: 01, 10
[012] Cặp số: 06, 60
[013] Cặp số: 12, 21
[014] Cặp số: 11, 11
[015] Cặp số: 10, 01
[016] Cặp số: 16, 61
[017] Cặp số: 19, 91
[018] Cặp số: 10, 01
[019] Cặp số: 13, 31
[020] Cặp số: 58, 85
[021] Cặp số: 52, 25
[022] Cặp số: 52, 25
[023] Cặp số: 54, 45
[024] Cặp số: 71, 17
[025] Cặp số: 45, 54
[026] Cặp số: 82, 28
[027] Cặp số: 81, 18
[028] Cặp số: 83, 38
[029] Cặp số: 81, 18
[030] Cặp số: 80, 08
[031] Cặp số: 26, 62
[032] Cặp số: 22, 22
[033] Cặp số: 22, 22
[034] Cặp số: 24, 42
[035] Cặp số: 18, 81
[036] Cặp số: 10, 01
[037] Cặp số: 18, 81
[038] Cặp số: 18, 81
[039] Cặp số: 14, 41
[040] Cặp số: 37, 73
[041] Cặp số: 38, 83
[042] Cặp số: 21, 12
[043] Cặp số: 23, 32
[044] Cặp số: 21, 12
[045] Cặp số: 20, 02
[046] Cặp số: 23, 32
[047] Cặp số: 16, 61
[048] Cặp số: 21, 12
[049] Cặp số: 23, 32
[050] Cặp số: 21, 12
[051] Cặp số: 20, 02
[052] Cặp số: 87, 78
[053] Cặp số: 61, 16
[054] Cặp số: 10, 01
[055] Cặp số: 18, 81
[056] Cặp số: 14, 41
[057] Cặp số: 34, 43
[058] Cặp số: 32, 23
[059] Cặp số: 52, 25
[060] Cặp số: 54, 45
[061] Cặp số: 55, 55
[062] Cặp số: 38, 83
[063] Cặp số: 49, 94
[064] Cặp số: 98, 89
[065] Cặp số: 94, 49
[066] Cặp số: 91, 19
[067] Cặp số: 97, 79
[068] Cặp số: 59, 95
[069] Cặp số: 80, 08
[070] Cặp số: 85, 58
[071] Cặp số: 88, 88
[072] Cặp số: 88, 88
[073] Cặp số: 81, 18
[074] Cặp số: 06, 60
[075] Cặp số: 08, 80
[076] Cặp số: 66, 66
[077] Cặp số: 54, 45
[078] Cặp số: 20, 02
[079] Cặp số: 29, 92
[080] Cặp số: 88, 88
[081] Cặp số: 72, 27
[082] Cặp số: 14, 41
[083] Cặp số: 69, 96
[084] Cặp số: 60, 06
[085] Cặp số: 63, 36
[086] Cặp số: 84, 48
[087] Cặp số: 04, 40
[088] Cặp số: 05, 50
[089] Cặp số: 95, 59
[090] Cặp số: 14, 41
755 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[091] Cặp số: 10, 01
[092] Cặp số: 12, 21
[093] Cặp số: 10, 01
[094] Cặp số: 14, 41
[095] Cặp số: 15, 51
[096] Cặp số: 12, 21
[097] Cặp số: 12, 21
[098] Cặp số: 11, 11
[099] Cặp số: 11, 11
[100] Cặp số: 10, 01
[101] Cặp số: 17, 71
[102] Cặp số: 12, 21
[103] Cặp số: 94, 49
[104] Cặp số: 98, 89
[105] Cặp số: 92, 29
[106] Cặp số: 92, 29
[107] Cặp số: 92, 29
[108] Cặp số: 92, 29
[109] Cặp số: 98, 89
[110] Cặp số: 90, 09
[111] Cặp số: 97, 79
[112] Cặp số: 90, 09
[113] Cặp số: 99, 99
[114] Cặp số: 94, 49
[115] Cặp số: 31, 13
[116] Cặp số: 34, 43
[117] Cặp số: 38, 83
[118] Cặp số: 32, 23
[119] Cặp số: 32, 23
[120] Cặp số: 32, 23
[121] Cặp số: 32, 23
[122] Cặp số: 30, 03
[123] Cặp số: 37, 73
[124] Cặp số: 36, 63
[125] Cặp số: 30, 03
[126] Cặp số: 39, 93
[127] Cặp số: 34, 43
[128] Cặp số: 01, 10
[129] Cặp số: 04, 40
[130] Cặp số: 02, 20
[131] Cặp số: 02, 20
[132] Cặp số: 08, 80
[133] Cặp số: 00, 00
[134] Cặp số: 07, 70
[135] Cặp số: 06, 60
[136] Cặp số: 00, 00
[137] Cặp số: 09, 90
[138] Cặp số: 04, 40
[139] Cặp số: 08, 80
[140] Cặp số: 02, 20
[141] Cặp số: 02, 20
[142] Cặp số: 02, 20
[143] Cặp số: 02, 20
[144] Cặp số: 08, 80
[145] Cặp số: 00, 00
[146] Cặp số: 07, 70
[147] Cặp số: 00, 00
[148] Cặp số: 09, 90
[149] Cặp số: 04, 40
[150] Cặp số: 10, 01
[151] Cặp số: 14, 41
[152] Cặp số: 15, 51
[153] Cặp số: 17, 71
[154] Cặp số: 12, 21
[155] Cặp số: 11, 11
[156] Cặp số: 13, 31
[157] Cặp số: 18, 81
[158] Cặp số: 13, 31
[159] Cặp số: 18, 81
[160] Cặp số: 16, 61
[161] Cặp số: 11, 11
[162] Cặp số: 13, 31
[163] Cặp số: 14, 41
[164] Cặp số: 12, 21
[165] Cặp số: 15, 51
[166] Cặp số: 11, 11
[167] Cặp số: 10, 01
[168] Cặp số: 13, 31
[169] Cặp số: 19, 91
[170] Cặp số: 18, 81
[171] Cặp số: 14, 41
[172] Cặp số: 12, 21
[173] Cặp số: 10, 01
[174] Cặp số: 15, 51
[175] Cặp số: 10, 01
[176] Cặp số: 12, 21
[177] Cặp số: 18, 81
[178] Cặp số: 11, 11
[179] Cặp số: 16, 61
[180] Cặp số: 10, 01
[181] Cặp số: 12, 21
[182] Cặp số: 18, 81
[183] Cặp số: 10, 01
[184] Cặp số: 12, 21
[185] Cặp số: 10, 01
[186] Cặp số: 11, 11
[187] Cặp số: 15, 51
[188] Cặp số: 19, 91
[189] Cặp số: 04, 40
[190] Cặp số: 08, 80
[191] Cặp số: 02, 20
[192] Cặp số: 02, 20
[193] Cặp số: 03, 30
[194] Cặp số: 02, 20
[195] Cặp số: 05, 50
[196] Cặp số: 08, 80
[197] Cặp số: 09, 90
[198] Cặp số: 02, 20
[199] Cặp số: 08, 80
[200] Cặp số: 00, 00
[201] Cặp số: 07, 70
[202] Cặp số: 06, 60
[203] Cặp số: 00, 00
[204] Cặp số: 09, 90
[205] Cặp số: 04, 40
[206] Cặp số: 09, 90
[207] Cặp số: 44, 44
[208] Cặp số: 48, 84
[209] Cặp số: 42, 24
[210] Cặp số: 42, 24
[211] Cặp số: 42, 24
[212] Cặp số: 42, 24
[213] Cặp số: 48, 84
[214] Cặp số: 40, 04
[215] Cặp số: 47, 74
[216] Cặp số: 46, 64
[217] Cặp số: 40, 04
[218] Cặp số: 49, 94
[219] Cặp số: 44, 44
[220] Cặp số: 54, 45
[221] Cặp số: 52, 25
[222] Cặp số: 52, 25
[223] Cặp số: 58, 85
[224] Cặp số: 50, 05
[225] Cặp số: 57, 75
[226] Cặp số: 56, 65
[227] Cặp số: 50, 05
[228] Cặp số: 59, 95
[229] Cặp số: 74, 47
[230] Cặp số: 78, 87
[231] Cặp số: 71, 17
[232] Cặp số: 78, 87
[233] Cặp số: 72, 27
[234] Cặp số: 72, 27
[235] Cặp số: 76, 67
[236] Cặp số: 72, 27
[237] Cặp số: 72, 27
[238] Cặp số: 78, 87
[239] Cặp số: 78, 87
[240] Cặp số: 70, 07
[241] Cặp số: 70, 07
[242] Cặp số: 70, 07
[243] Cặp số: 78, 87
[244] Cặp số: 77, 77
[245] Cặp số: 76, 67
[246] Cặp số: 72, 27
[247] Cặp số: 78, 87
[248] Cặp số: 70, 07
[249] Cặp số: 79, 97
[250] Cặp số: 74, 47
[251] Cặp số: 42, 24
[252] Cặp số: 42, 24
[253] Cặp số: 41, 14
[254] Cặp số: 43, 34
[255] Cặp số: 48, 84
[256] Cặp số: 43, 34
[257] Cặp số: 41, 14
[258] Cặp số: 48, 84
[259] Cặp số: 46, 64
[260] Cặp số: 41, 14
[261] Cặp số: 43, 34
[262] Cặp số: 44, 44
[263] Cặp số: 42, 24
[264] Cặp số: 41, 14
[265] Cặp số: 40, 04
[266] Cặp số: 43, 34
[267] Cặp số: 49, 94
[268] Cặp số: 48, 84
[269] Cặp số: 44, 44
[270] Cặp số: 40, 04
[271] Cặp số: 42, 24
[272] Cặp số: 40, 04
[273] Cặp số: 46, 64
[274] Cặp số: 45, 54
[275] Cặp số: 40, 04
[276] Cặp số: 42, 24
[277] Cặp số: 48, 84
[278] Cặp số: 41, 14
[279] Cặp số: 46, 64
[280] Cặp số: 40, 04
[281] Cặp số: 42, 24
[282] Cặp số: 48, 84
[283] Cặp số: 40, 04
[284] Cặp số: 49, 94
[285] Cặp số: 40, 04
[286] Cặp số: 42, 24
[287] Cặp số: 40, 04
[288] Cặp số: 41, 14
[289] Cặp số: 45, 54
[290] Cặp số: 43, 34
[291] Cặp số: 49, 94
[292] Cặp số: 82, 28
[293] Cặp số: 81, 18
[294] Cặp số: 83, 38
[295] Cặp số: 88, 88
[296] Cặp số: 83, 38
[297] Cặp số: 81, 18
[298] Cặp số: 88, 88
[299] Cặp số: 86, 68
[300] Cặp số: 84, 48
[301] Cặp số: 82, 28
[302] Cặp số: 85, 58
[303] Cặp số: 81, 18
[304] Cặp số: 80, 08
[305] Cặp số: 83, 38
[306] Cặp số: 89, 98
[307] Cặp số: 88, 88
[308] Cặp số: 84, 48
[309] Cặp số: 80, 08
[310] Cặp số: 82, 28
[311] Cặp số: 80, 08
[312] Cặp số: 86, 68
[313] Cặp số: 85, 58
[314] Cặp số: 80, 08
[315] Cặp số: 82, 28
[316] Cặp số: 88, 88
[317] Cặp số: 86, 68
[318] Cặp số: 80, 08
[319] Cặp số: 82, 28
[320] Cặp số: 88, 88
[321] Cặp số: 89, 98
[322] Cặp số: 80, 08
[323] Cặp số: 82, 28
[324] Cặp số: 80, 08
[325] Cặp số: 81, 18
[326] Cặp số: 85, 58
[327] Cặp số: 83, 38
[328] Cặp số: 89, 98
[329] Cặp số: 22, 22
[330] Cặp số: 22, 22
[331] Cặp số: 22, 22
[332] Cặp số: 22, 22
[333] Cặp số: 28, 82
[334] Cặp số: 20, 02
[335] Cặp số: 27, 72
[336] Cặp số: 20, 02
[337] Cặp số: 29, 92
[338] Cặp số: 24, 42
[339] Cặp số: 63, 36
[340] Cặp số: 65, 56
[341] Cặp số: 68, 86
[342] Cặp số: 69, 96
[343] Cặp số: 69, 96
[344] Cặp số: 22, 22
[345] Cặp số: 22, 22
[346] Cặp số: 28, 82
[347] Cặp số: 20, 02
[348] Cặp số: 27, 72
[349] Cặp số: 26, 62
[350] Cặp số: 20, 02
[351] Cặp số: 29, 92
[352] Cặp số: 18, 81
[353] Cặp số: 12, 21
[354] Cặp số: 12, 21
[355] Cặp số: 16, 61
[356] Cặp số: 11, 11
[357] Cặp số: 12, 21
[358] Cặp số: 12, 21
[359] Cặp số: 18, 81
[360] Cặp số: 10, 01
[361] Cặp số: 10, 01
[362] Cặp số: 17, 71
[363] Cặp số: 16, 61
[364] Cặp số: 12, 21
[365] Cặp số: 10, 01
[366] Cặp số: 19, 91
[367] Cặp số: 32, 23
[368] Cặp số: 32, 23
[369] Cặp số: 32, 23
[370] Cặp số: 32, 23
[371] Cặp số: 38, 83
[372] Cặp số: 30, 03
[373] Cặp số: 36, 63
[374] Cặp số: 30, 03
[375] Cặp số: 39, 93
[376] Cặp số: 34, 43
[377] Cặp số: 82, 28
[378] Cặp số: 82, 28
[379] Cặp số: 86, 68
[380] Cặp số: 81, 18
[381] Cặp số: 82, 28
[382] Cặp số: 82, 28
[383] Cặp số: 88, 88
[384] Cặp số: 88, 88
[385] Cặp số: 80, 08
[386] Cặp số: 80, 08
[387] Cặp số: 80, 08
[388] Cặp số: 88, 88
[389] Cặp số: 87, 78
[390] Cặp số: 86, 68
[391] Cặp số: 82, 28
[392] Cặp số: 88, 88
[393] Cặp số: 80, 08
[394] Cặp số: 89, 98
[395] Cặp số: 84, 48
[396] Cặp số: 32, 23
[397] Cặp số: 32, 23
[398] Cặp số: 32, 23
[399] Cặp số: 32, 23
[400] Cặp số: 30, 03
[401] Cặp số: 37, 73
[402] Cặp số: 36, 63
[403] Cặp số: 30, 03
[404] Cặp số: 39, 93
[405] Cặp số: 34, 43
[406] Cặp số: 21, 12
[407] Cặp số: 28, 82
[408] Cặp số: 26, 62
[409] Cặp số: 24, 42
[410] Cặp số: 22, 22
[411] Cặp số: 25, 52
[412] Cặp số: 21, 12
[413] Cặp số: 20, 02
[414] Cặp số: 23, 32
[415] Cặp số: 29, 92
[416] Cặp số: 28, 82
[417] Cặp số: 24, 42
[418] Cặp số: 20, 02
[419] Cặp số: 22, 22
[420] Cặp số: 20, 02
[421] Cặp số: 26, 62
[422] Cặp số: 25, 52
[423] Cặp số: 20, 02
[424] Cặp số: 22, 22
[425] Cặp số: 28, 82
[426] Cặp số: 26, 62
[427] Cặp số: 20, 02
[428] Cặp số: 22, 22
[429] Cặp số: 28, 82
[430] Cặp số: 29, 92
[431] Cặp số: 20, 02
[432] Cặp số: 22, 22
[433] Cặp số: 20, 02
[434] Cặp số: 21, 12
[435] Cặp số: 25, 52
[436] Cặp số: 23, 32
[437] Cặp số: 29, 92
[438] Cặp số: 25, 52
[439] Cặp số: 28, 82
[440] Cặp số: 29, 92
[441] Cặp số: 29, 92
[442] Cặp số: 12, 21
[443] Cặp số: 12, 21
[444] Cặp số: 12, 21
[445] Cặp số: 18, 81
[446] Cặp số: 10, 01
[447] Cặp số: 17, 71
[448] Cặp số: 10, 01
[449] Cặp số: 19, 91
[450] Cặp số: 14, 41
[451] Cặp số: 28, 82
[452] Cặp số: 26, 62
[453] Cặp số: 24, 42
[454] Cặp số: 22, 22
[455] Cặp số: 25, 52
[456] Cặp số: 21, 12
[457] Cặp số: 20, 02
[458] Cặp số: 23, 32
[459] Cặp số: 29, 92
[460] Cặp số: 28, 82
[461] Cặp số: 24, 42
[462] Cặp số: 20, 02
[463] Cặp số: 22, 22
[464] Cặp số: 20, 02
[465] Cặp số: 26, 62
[466] Cặp số: 25, 52
[467] Cặp số: 20, 02
[468] Cặp số: 22, 22
[469] Cặp số: 28, 82
[470] Cặp số: 26, 62
[471] Cặp số: 20, 02
[472] Cặp số: 22, 22
[473] Cặp số: 28, 82
[474] Cặp số: 29, 92
[475] Cặp số: 20, 02
[476] Cặp số: 22, 22
[477] Cặp số: 20, 02
[478] Cặp số: 21, 12
[479] Cặp số: 25, 52
[480] Cặp số: 23, 32
[481] Cặp số: 29, 92
[482] Cặp số: 82, 28
[483] Cặp số: 82, 28
[484] Cặp số: 88, 88
[485] Cặp số: 80, 08
[486] Cặp số: 86, 68
[487] Cặp số: 80, 08
[488] Cặp số: 89, 98
[489] Cặp số: 84, 48
[490] Cặp số: 62, 26
[491] Cặp số: 62, 26
[492] Cặp số: 68, 86
[493] Cặp số: 68, 86
[494] Cặp số: 60, 06
[495] Cặp số: 60, 06
[496] Cặp số: 60, 06
[497] Cặp số: 68, 86
[498] Cặp số: 67, 76
[499] Cặp số: 66, 66
[500] Cặp số: 62, 26
[501] Cặp số: 68, 86
[502] Cặp số: 60, 06
[503] Cặp số: 69, 96
[504] Cặp số: 64, 46
[505] Cặp số: 12, 21
[506] Cặp số: 12, 21
[507] Cặp số: 18, 81
[508] Cặp số: 18, 81
[509] Cặp số: 10, 01
[510] Cặp số: 10, 01
[511] Cặp số: 17, 71
[512] Cặp số: 16, 61
[513] Cặp số: 12, 21
[514] Cặp số: 18, 81
[515] Cặp số: 10, 01
[516] Cặp số: 19, 91
[517] Cặp số: 32, 23
[518] Cặp số: 32, 23
[519] Cặp số: 38, 83
[520] Cặp số: 30, 03
[521] Cặp số: 37, 73
[522] Cặp số: 36, 63
[523] Cặp số: 30, 03
[524] Cặp số: 39, 93
[525] Cặp số: 42, 24
[526] Cặp số: 42, 24
[527] Cặp số: 48, 84
[528] Cặp số: 40, 04
[529] Cặp số: 47, 74
[530] Cặp số: 46, 64
[531] Cặp số: 40, 04
[532] Cặp số: 49, 94
[533] Cặp số: 44, 44
[534] Cặp số: 30, 03
[535] Cặp số: 34, 43
[536] Cặp số: 35, 53
[537] Cặp số: 32, 23
[538] Cặp số: 33, 33
[539] Cặp số: 31, 13
[540] Cặp số: 31, 13
[541] Cặp số: 30, 03
[542] Cặp số: 37, 73
[543] Cặp số: 32, 23
[544] Cặp số: 30, 03
[545] Cặp số: 22, 22
[546] Cặp số: 22, 22
[547] Cặp số: 28, 82
[548] Cặp số: 20, 02
[549] Cặp số: 27, 72
[550] Cặp số: 26, 62
[551] Cặp số: 20, 02
[552] Cặp số: 29, 92
[553] Cặp số: 24, 42
[554] Cặp số: 52, 25
[555] Cặp số: 58, 85
[556] Cặp số: 50, 05
[557] Cặp số: 57, 75
[558] Cặp số: 56, 65
[559] Cặp số: 50, 05
[560] Cặp số: 59, 95
[561] Cặp số: 54, 45
[562] Cặp số: 21, 12
[563] Cặp số: 20, 02
[564] Cặp số: 23, 32
[565] Cặp số: 29, 92
[566] Cặp số: 28, 82
[567] Cặp số: 24, 42
[568] Cặp số: 20, 02
[569] Cặp số: 22, 22
[570] Cặp số: 20, 02
[571] Cặp số: 26, 62
[572] Cặp số: 25, 52
[573] Cặp số: 20, 02
[574] Cặp số: 22, 22
[575] Cặp số: 28, 82
[576] Cặp số: 21, 12
[577] Cặp số: 26, 62
[578] Cặp số: 20, 02
[579] Cặp số: 22, 22
[580] Cặp số: 28, 82
[581] Cặp số: 20, 02
[582] Cặp số: 29, 92
[583] Cặp số: 20, 02
[584] Cặp số: 22, 22
[585] Cặp số: 20, 02
[586] Cặp số: 21, 12
[587] Cặp số: 25, 52
[588] Cặp số: 23, 32
[589] Cặp số: 29, 92
[590] Cặp số: 12, 21
[591] Cặp số: 18, 81
[592] Cặp số: 10, 01
[593] Cặp số: 17, 71
[594] Cặp số: 16, 61
[595] Cặp số: 10, 01
[596] Cặp số: 19, 91
[597] Cặp số: 14, 41
[598] Cặp số: 50, 05
[599] Cặp số: 52, 25
[600] Cặp số: 53, 35
[601] Cặp số: 52, 25
[602] Cặp số: 51, 15
[603] Cặp số: 51, 15
[604] Cặp số: 50, 05
[605] Cặp số: 57, 75
[606] Cặp số: 52, 25
[607] Cặp số: 50, 05
[608] Cặp số: 08, 80
[609] Cặp số: 09, 90
[610] Cặp số: 02, 20
[611] Cặp số: 08, 80
[612] Cặp số: 00, 00
[613] Cặp số: 07, 70
[614] Cặp số: 06, 60
[615] Cặp số: 00, 00
[616] Cặp số: 09, 90
[617] Cặp số: 04, 40
[618] Cặp số: 09, 90
[619] Cặp số: 32, 23
[620] Cặp số: 30, 03
[621] Cặp số: 37, 73
[622] Cặp số: 36, 63
[623] Cặp số: 30, 03
[624] Cặp số: 39, 93
[625] Cặp số: 34, 43
[626] Cặp số: 84, 48
[627] Cặp số: 85, 58
[628] Cặp số: 82, 28
[629] Cặp số: 83, 38
[630] Cặp số: 82, 28
[631] Cặp số: 81, 18
[632] Cặp số: 81, 18
[633] Cặp số: 80, 08
[634] Cặp số: 87, 78
[635] Cặp số: 82, 28
[636] Cặp số: 80, 08
[637] Cặp số: 49, 94
[638] Cặp số: 92, 29
[639] Cặp số: 90, 09
[640] Cặp số: 97, 79
[641] Cặp số: 96, 69
[642] Cặp số: 90, 09
[643] Cặp số: 99, 99
[644] Cặp số: 95, 59
[645] Cặp số: 92, 29
[646] Cặp số: 93, 39
[647] Cặp số: 92, 29
[648] Cặp số: 91, 19
[649] Cặp số: 90, 09
[650] Cặp số: 92, 29
[651] Cặp số: 90, 09
[652] Cặp số: 28, 82
[653] Cặp số: 24, 42
[654] Cặp số: 20, 02
[655] Cặp số: 22, 22
[656] Cặp số: 20, 02
[657] Cặp số: 26, 62
[658] Cặp số: 25, 52
[659] Cặp số: 20, 02
[660] Cặp số: 22, 22
[661] Cặp số: 28, 82
[662] Cặp số: 21, 12
[663] Cặp số: 26, 62
[664] Cặp số: 20, 02
[665] Cặp số: 22, 22
[666] Cặp số: 28, 82
[667] Cặp số: 20, 02
[668] Cặp số: 29, 92
[669] Cặp số: 20, 02
[670] Cặp số: 22, 22
[671] Cặp số: 20, 02
[672] Cặp số: 21, 12
[673] Cặp số: 25, 52
[674] Cặp số: 23, 32
[675] Cặp số: 29, 92
[676] Cặp số: 88, 88
[677] Cặp số: 80, 08
[678] Cặp số: 80, 08
[679] Cặp số: 80, 08
[680] Cặp số: 88, 88
[681] Cặp số: 87, 78
[682] Cặp số: 86, 68
[683] Cặp số: 82, 28
[684] Cặp số: 88, 88
[685] Cặp số: 80, 08
[686] Cặp số: 89, 98
[687] Cặp số: 84, 48
[688] Cặp số: 48, 84
[689] Cặp số: 40, 04
[690] Cặp số: 47, 74
[691] Cặp số: 46, 64
[692] Cặp số: 40, 04
[693] Cặp số: 49, 94
[694] Cặp số: 44, 44
[695] Cặp số: 80, 08
[696] Cặp số: 82, 28
[697] Cặp số: 86, 68
[698] Cặp số: 80, 08
[699] Cặp số: 82, 28
[700] Cặp số: 81, 18
[701] Cặp số: 86, 68
[702] Cặp số: 80, 08
[703] Cặp số: 82, 28
[704] Cặp số: 80, 08
[705] Cặp số: 89, 98
[706] Cặp số: 80, 08
[707] Cặp số: 82, 28
[708] Cặp số: 80, 08
[709] Cặp số: 85, 58
[710] Cặp số: 83, 38
[711] Cặp số: 89, 98
[712] Cặp số: 00, 00
[713] Cặp số: 00, 00
[714] Cặp số: 08, 80
[715] Cặp số: 07, 70
[716] Cặp số: 02, 20
[717] Cặp số: 08, 80
[718] Cặp số: 00, 00
[719] Cặp số: 09, 90
[720] Cặp số: 04, 40
[721] Cặp số: 20, 02
[722] Cặp số: 27, 72
[723] Cặp số: 26, 62
[724] Cặp số: 20, 02
[725] Cặp số: 29, 92
[726] Cặp số: 24, 42
[727] Cặp số: 29, 92
[728] Cặp số: 00, 00
[729] Cặp số: 08, 80
[730] Cặp số: 07, 70
[731] Cặp số: 06, 60
[732] Cặp số: 02, 20
[733] Cặp số: 00, 00
[734] Cặp số: 09, 90
[735] Cặp số: 04, 40
[736] Cặp số: 39, 93
[737] Cặp số: 60, 06
[738] Cặp số: 67, 76
[739] Cặp số: 60, 06
[740] Cặp số: 69, 96
[741] Cặp số: 64, 46
[742] Cặp số: 50, 05
[743] Cặp số: 57, 75
[744] Cặp số: 56, 65
[745] Cặp số: 50, 05
[746] Cặp số: 59, 95
[747] Cặp số: 29, 92
[748] Cặp số: 00, 00
[749] Cặp số: 07, 70
[750] Cặp số: 06, 60
[751] Cặp số: 00, 00
[752] Cặp số: 09, 90
[753] Cặp số: 04, 40
[754] Cặp số: 19, 91
[755] Cặp số: 02, 20
[756] Cặp số: 08, 80
[757] Cặp số: 01, 10
[758] Cặp số: 06, 60
[759] Cặp số: 00, 00
[760] Cặp số: 02, 20
[761] Cặp số: 08, 80
[762] Cặp số: 00, 00
[763] Cặp số: 09, 90
[764] Cặp số: 00, 00
[765] Cặp số: 02, 20
[766] Cặp số: 00, 00
[767] Cặp số: 01, 10
[768] Cặp số: 05, 50
[769] Cặp số: 03, 30
[770] Cặp số: 09, 90
[771] Cặp số: 27, 72
[772] Cặp số: 26, 62
[773] Cặp số: 24, 42
[774] Cặp số: 87, 78
[775] Cặp số: 86, 68
[776] Cặp số: 82, 28
[777] Cặp số: 80, 08
[778] Cặp số: 89, 98
[779] Cặp số: 84, 48
[780] Cặp số: 71, 17
[781] Cặp số: 76, 67
[782] Cặp số: 70, 07
[783] Cặp số: 78, 87
[784] Cặp số: 70, 07
[785] Cặp số: 79, 97
[786] Cặp số: 70, 07
[787] Cặp số: 72, 27
[788] Cặp số: 70, 07
[789] Cặp số: 71, 17
[790] Cặp số: 75, 57
[791] Cặp số: 73, 37
[792] Cặp số: 79, 97
[793] Cặp số: 16, 61
[794] Cặp số: 10, 01
[795] Cặp số: 19, 91
[796] Cặp số: 19, 91
[797] Cặp số: 66, 66
[798] Cặp số: 60, 06
[799] Cặp số: 69, 96
[800] Cặp số: 64, 46
[801] Cặp số: 60, 06
[802] Cặp số: 62, 26
[803] Cặp số: 68, 86
[804] Cặp số: 60, 06
[805] Cặp số: 62, 26
[806] Cặp số: 60, 06
[807] Cặp số: 61, 16
[808] Cặp số: 65, 56
[809] Cặp số: 69, 96
[810] Cặp số: 00, 00
[811] Cặp số: 09, 90
[812] Cặp số: 04, 40
[813] Cặp số: 09, 90
[814] Cặp số: 28, 82
[815] Cặp số: 20, 02
[816] Cặp số: 29, 92
[817] Cặp số: 24, 42
[818] Cặp số: 79, 97
[819] Cặp số: 80, 08
[820] Cặp số: 89, 98
[821] Cặp số: 29, 92
[822] Cặp số: 00, 00
[823] Cặp số: 09, 90
[824] Cặp số: 09, 90
[825] Cặp số: 00, 00
[826] Cặp số: 02, 20
[827] Cặp số: 00, 00
[828] Cặp số: 01, 10
[829] Cặp số: 03, 30
[830] Cặp số: 09, 90
[831] Cặp số: 99, 99
[832] Cặp số: 90, 09
[833] Cặp số: 92, 29
[834] Cặp số: 90, 09
[835] Cặp số: 91, 19
[836] Cặp số: 93, 39
[837] Cặp số: 99, 99
[838] Cặp số: 94, 49
[839] Cặp số: 04, 40
[840] Cặp số: 09, 90
[841] Cặp số: 24, 42
[842] Cặp số: 04, 40
[843] Cặp số: 54, 45
[844] Cặp số: 43, 34
[845] Cặp số: 49, 94
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 23 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 31 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 60 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 16 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 28 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 12 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 19 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 15 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 44 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 27 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 9 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 37 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 9 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 16 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 7 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 12 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 10 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 27 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 14 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 28 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 28 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 26 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 20 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 20 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 12 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 42 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 31 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 13 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 7 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 7 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 13 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 8 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 6 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 9 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 9 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 5 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 17 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 13 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 5 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 5 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 9 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 6 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 3 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 5 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 16 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 9 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 12 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 7 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 16 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 13 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 4 lần