Soi cầu lô cặp
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô Cặp hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.


Để lấy thống kê 3 cặp lotto đẹp + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8577
Để lấy thống kê 2 cặp lotto ĐẠI LỘC + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cầu tính đến ngày 15/04/2021
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 13 16 19
Đầu 2 20 21 22 24 25 26 27 29
Đầu 3 30 31 32 33 35 36 38 39
Đầu 4 40 41 42 44 45 46 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 59
Đầu 6 60 61 62 63 65 66 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 99
 
110 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 90, 09
[002] Cặp số: 91, 19
[003] Cặp số: 00, 00
[004] Cặp số: 03, 30
[005] Cặp số: 04, 40
[006] Cặp số: 90, 09
[007] Cặp số: 85, 58
[008] Cặp số: 05, 50
[009] Cặp số: 03, 30
[010] Cặp số: 56, 65
[011] Cặp số: 53, 35
[012] Cặp số: 96, 69
[013] Cặp số: 92, 29
[014] Cặp số: 49, 94
[015] Cặp số: 66, 66
[016] Cặp số: 65, 56
[017] Cặp số: 32, 23
[018] Cặp số: 51, 15
[019] Cặp số: 70, 07
[020] Cặp số: 70, 07
[021] Cặp số: 70, 07
[022] Cặp số: 21, 12
[023] Cặp số: 25, 52
[024] Cặp số: 24, 42
[025] Cặp số: 24, 42
[026] Cặp số: 29, 92
[027] Cặp số: 20, 02
[028] Cặp số: 78, 87
[029] Cặp số: 72, 27
[030] Cặp số: 83, 38
[031] Cặp số: 87, 78
[032] Cặp số: 85, 58
[033] Cặp số: 86, 68
[034] Cặp số: 82, 28
[035] Cặp số: 42, 24
[036] Cặp số: 61, 16
[037] Cặp số: 69, 96
[038] Cặp số: 04, 40
[039] Cặp số: 01, 10
[040] Cặp số: 06, 60
[041] Cặp số: 89, 98
[042] Cặp số: 84, 48
[043] Cặp số: 89, 98
[044] Cặp số: 81, 18
[045] Cặp số: 86, 68
[046] Cặp số: 63, 36
[047] Cặp số: 69, 96
[048] Cặp số: 60, 06
[049] Cặp số: 65, 56
[050] Cặp số: 65, 56
[051] Cặp số: 96, 69
[052] Cặp số: 71, 17
[053] Cặp số: 74, 47
[054] Cặp số: 07, 70
[055] Cặp số: 40, 04
[056] Cặp số: 95, 59
[057] Cặp số: 96, 69
[058] Cặp số: 91, 19
[059] Cặp số: 92, 29
[060] Cặp số: 95, 59
[061] Cặp số: 55, 55
[062] Cặp số: 30, 03
[063] Cặp số: 33, 33
[064] Cặp số: 63, 36
[065] Cặp số: 63, 36
[066] Cặp số: 32, 23
[067] Cặp số: 27, 72
[068] Cặp số: 24, 42
[069] Cặp số: 27, 72
[070] Cặp số: 26, 62
[071] Cặp số: 05, 50
[072] Cặp số: 09, 90
[073] Cặp số: 06, 60
[074] Cặp số: 00, 00
[075] Cặp số: 03, 30
[076] Cặp số: 00, 00
[077] Cặp số: 42, 24
[078] Cặp số: 45, 54
[079] Cặp số: 19, 91
[080] Cặp số: 71, 17
[081] Cặp số: 70, 07
[082] Cặp số: 71, 17
[083] Cặp số: 04, 40
[084] Cặp số: 09, 90
[085] Cặp số: 04, 40
[086] Cặp số: 03, 30
[087] Cặp số: 05, 50
[088] Cặp số: 30, 03
[089] Cặp số: 32, 23
[090] Cặp số: 29, 92
[091] Cặp số: 25, 52
[092] Cặp số: 26, 62
[093] Cặp số: 82, 28
[094] Cặp số: 03, 30
[095] Cặp số: 02, 20
[096] Cặp số: 06, 60
[097] Cặp số: 99, 99
[098] Cặp số: 63, 36
[099] Cặp số: 01, 10
[100] Cặp số: 45, 54
[101] Cặp số: 45, 54
[102] Cặp số: 92, 29
[103] Cặp số: 95, 59
[104] Cặp số: 96, 69
[105] Cặp số: 13, 31
[106] Cặp số: 36, 63
[107] Cặp số: 35, 53
[108] Cặp số: 93, 39
[109] Cặp số: 06, 60
[110] Cặp số: 55, 55
132 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[111] Cặp số: 93, 39
[112] Cặp số: 92, 29
[113] Cặp số: 09, 90
[114] Cặp số: 99, 99
[115] Cặp số: 92, 29
[116] Cặp số: 84, 48
[117] Cặp số: 81, 18
[118] Cặp số: 85, 58
[119] Cặp số: 89, 98
[120] Cặp số: 22, 22
[121] Cặp số: 26, 62
[122] Cặp số: 20, 02
[123] Cặp số: 01, 10
[124] Cặp số: 06, 60
[125] Cặp số: 09, 90
[126] Cặp số: 56, 65
[127] Cặp số: 52, 25
[128] Cặp số: 56, 65
[129] Cặp số: 96, 69
[130] Cặp số: 97, 79
[131] Cặp số: 90, 09
[132] Cặp số: 96, 69
[133] Cặp số: 96, 69
[134] Cặp số: 42, 24
[135] Cặp số: 42, 24
[136] Cặp số: 26, 62
[137] Cặp số: 20, 02
[138] Cặp số: 26, 62
[139] Cặp số: 26, 62
[140] Cặp số: 66, 66
[141] Cặp số: 59, 95
[142] Cặp số: 50, 05
[143] Cặp số: 50, 05
[144] Cặp số: 54, 45
[145] Cặp số: 56, 65
[146] Cặp số: 30, 03
[147] Cặp số: 70, 07
[148] Cặp số: 72, 27
[149] Cặp số: 79, 97
[150] Cặp số: 73, 37
[151] Cặp số: 27, 72
[152] Cặp số: 22, 22
[153] Cặp số: 27, 72
[154] Cặp số: 21, 12
[155] Cặp số: 22, 22
[156] Cặp số: 26, 62
[157] Cặp số: 25, 52
[158] Cặp số: 27, 72
[159] Cặp số: 22, 22
[160] Cặp số: 80, 08
[161] Cặp số: 84, 48
[162] Cặp số: 80, 08
[163] Cặp số: 40, 04
[164] Cặp số: 46, 64
[165] Cặp số: 41, 14
[166] Cặp số: 46, 64
[167] Cặp số: 68, 86
[168] Cặp số: 63, 36
[169] Cặp số: 65, 56
[170] Cặp số: 63, 36
[171] Cặp số: 66, 66
[172] Cặp số: 69, 96
[173] Cặp số: 06, 60
[174] Cặp số: 84, 48
[175] Cặp số: 80, 08
[176] Cặp số: 83, 38
[177] Cặp số: 94, 49
[178] Cặp số: 90, 09
[179] Cặp số: 93, 39
[180] Cặp số: 96, 69
[181] Cặp số: 73, 37
[182] Cặp số: 32, 23
[183] Cặp số: 76, 67
[184] Cặp số: 76, 67
[185] Cặp số: 75, 57
[186] Cặp số: 03, 30
[187] Cặp số: 00, 00
[188] Cặp số: 05, 50
[189] Cặp số: 06, 60
[190] Cặp số: 09, 90
[191] Cặp số: 06, 60
[192] Cặp số: 50, 05
[193] Cặp số: 40, 04
[194] Cặp số: 44, 44
[195] Cặp số: 90, 09
[196] Cặp số: 90, 09
[197] Cặp số: 96, 69
[198] Cặp số: 96, 69
[199] Cặp số: 53, 35
[200] Cặp số: 59, 95
[201] Cặp số: 33, 33
[202] Cặp số: 36, 63
[203] Cặp số: 38, 83
[204] Cặp số: 24, 42
[205] Cặp số: 62, 26
[206] Cặp số: 04, 40
[207] Cặp số: 03, 30
[208] Cặp số: 01, 10
[209] Cặp số: 08, 80
[210] Cặp số: 00, 00
[211] Cặp số: 09, 90
[212] Cặp số: 07, 70
[213] Cặp số: 61, 16
[214] Cặp số: 66, 66
[215] Cặp số: 65, 56
[216] Cặp số: 19, 91
[217] Cặp số: 40, 04
[218] Cặp số: 46, 64
[219] Cặp số: 72, 27
[220] Cặp số: 70, 07
[221] Cặp số: 74, 47
[222] Cặp số: 00, 00
[223] Cặp số: 31, 13
[224] Cặp số: 36, 63
[225] Cặp số: 16, 61
[226] Cặp số: 00, 00
[227] Cặp số: 06, 60
[228] Cặp số: 05, 50
[229] Cặp số: 06, 60
[230] Cặp số: 95, 59
[231] Cặp số: 95, 59
[232] Cặp số: 06, 60
[233] Cặp số: 86, 68
[234] Cặp số: 65, 56
[235] Cặp số: 69, 96
[236] Cặp số: 96, 69
[237] Cặp số: 39, 93
[238] Cặp số: 32, 23
[239] Cặp số: 96, 69
[240] Cặp số: 02, 20
[241] Cặp số: 52, 25
[242] Cặp số: 36, 63
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 7 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 4 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 5 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 10 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 9 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 8 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 12 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 8 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 4 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 12 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 3 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 4 lần
Cặp số 21, 12 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 4 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 8 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 5 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 8 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 8 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 7 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 5 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 3 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 10 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 4 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 4 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 3 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 2 lần
Cặp số 51, 15 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 10 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 7 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 4 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 4 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 16 lần
Cặp số 71, 17 xuất hiện 3 lần
Cặp số 73, 37 xuất hiện 2 lần
Cặp số 74, 47 xuất hiện 2 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 2 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 2 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 2 lần
Cặp số 81, 18 xuất hiện 2 lần
Cặp số 82, 28 xuất hiện 2 lần
Cặp số 84, 48 xuất hiện 4 lần
Cặp số 85, 58 xuất hiện 3 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 3 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 2 lần