Soi cầu giải đặc biệt
Bấm vào đây xem hướng dẫn chương trình Soi Cầu Giải Đặc Biệt hướng dẫn xem chương trình soi cầu giải đặc biệt của xổ số miền Bắc
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu chạm số: là cầu được tính khi 1 hay cả 2 số của 2 vị trí cầu xuất hiện trong 2 số cuối giải đặc biệt của ngày hôm sau.
- Cầu chạm tổng: là cầu được tính khi 1 hay cả 2 số của 2 vị trí bằng tổng của 2 số cuối giải đặc biệt ngày hôm sau.
- Cầu chạm bộ số: là cầu được tính khi bộ số của 2 số của 2 vị trí cầu là bộ số của giải đặc biệt ngày hôm sau.


Để lấy thống kê 2 cặp lotto may mắn + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8677
Để lấy thống kê 1 cặp lotto VIP + chạm ĐB của TANGBATHO.VN hàng ngày >> Soạn SMS: NGON gửi 8777

Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 05/12/2022
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy dài hơn
Tất cả cầu chạm số có số ngày cầu chạy là 1 ngày
Bảng cầu chạm số rút gọn
Chạm 0 -> 9 0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9
Chạm 1 -> 9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9
Chạm 2 -> 9 2, 0 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9
Chạm 3 -> 9 3, 0 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9
Chạm 4 -> 9 4, 0 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8 4, 9
Chạm 5 -> 9 5, 0 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, 7 5, 8 5, 9
Chạm 6 -> 9 6, 0 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 8 6, 9
Chạm 7 -> 9 7, 1 7, 2 7, 3 7, 5 7, 9
Chạm 8 -> 9 8, 0 8, 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, 7 8, 8 8, 9
Chạm 9 -> 9 9, 0 9, 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, 6 9, 7 9, 8 9, 9
 
646 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Chạm số: 1, 9
[002] Chạm số: 1, 8
[003] Chạm số: 1, 0
[004] Chạm số: 1, 9
[005] Chạm số: 3, 9
[006] Chạm số: 3, 2
[007] Chạm số: 3, 2
[008] Chạm số: 3, 8
[009] Chạm số: 3, 8
[010] Chạm số: 3, 2
[011] Chạm số: 3, 0
[012] Chạm số: 3, 0
[013] Chạm số: 3, 6
[014] Chạm số: 3, 4
[015] Chạm số: 3, 9
[016] Chạm số: 3, 8
[017] Chạm số: 3, 0
[018] Chạm số: 3, 4
[019] Chạm số: 3, 9
[020] Chạm số: 3, 0
[021] Chạm số: 3, 5
[022] Chạm số: 3, 6
[023] Chạm số: 3, 0
[024] Chạm số: 3, 0
[025] Chạm số: 3, 1
[026] Chạm số: 3, 1
[027] Chạm số: 3, 0
[028] Chạm số: 4, 9
[029] Chạm số: 4, 8
[030] Chạm số: 4, 0
[031] Chạm số: 4, 9
[032] Chạm số: 5, 9
[033] Chạm số: 5, 8
[034] Chạm số: 5, 0
[035] Chạm số: 5, 9
[036] Chạm số: 4, 9
[037] Chạm số: 4, 8
[038] Chạm số: 4, 0
[039] Chạm số: 4, 9
[040] Chạm số: 9, 9
[041] Chạm số: 9, 8
[042] Chạm số: 9, 0
[043] Chạm số: 9, 9
[044] Chạm số: 9, 4
[045] Chạm số: 9, 4
[046] Chạm số: 9, 2
[047] Chạm số: 9, 8
[048] Chạm số: 9, 6
[049] Chạm số: 9, 1
[050] Chạm số: 9, 8
[051] Chạm số: 9, 2
[052] Chạm số: 9, 2
[053] Chạm số: 9, 3
[054] Chạm số: 9, 8
[055] Chạm số: 9, 3
[056] Chạm số: 9, 8
[057] Chạm số: 9, 8
[058] Chạm số: 9, 3
[059] Chạm số: 9, 4
[060] Chạm số: 9, 6
[061] Chạm số: 9, 4
[062] Chạm số: 9, 4
[063] Chạm số: 9, 8
[064] Chạm số: 9, 8
[065] Chạm số: 9, 2
[066] Chạm số: 9, 0
[067] Chạm số: 9, 3
[068] Chạm số: 9, 0
[069] Chạm số: 9, 6
[070] Chạm số: 9, 8
[071] Chạm số: 9, 3
[072] Chạm số: 9, 5
[073] Chạm số: 9, 5
[074] Chạm số: 9, 4
[075] Chạm số: 9, 0
[076] Chạm số: 9, 3
[077] Chạm số: 9, 8
[078] Chạm số: 9, 7
[079] Chạm số: 9, 9
[080] Chạm số: 9, 4
[081] Chạm số: 9, 0
[082] Chạm số: 9, 6
[083] Chạm số: 9, 9
[084] Chạm số: 9, 1
[085] Chạm số: 9, 8
[086] Chạm số: 9, 5
[087] Chạm số: 9, 9
[088] Chạm số: 9, 5
[089] Chạm số: 9, 2
[090] Chạm số: 9, 8
[091] Chạm số: 9, 9
[092] Chạm số: 9, 3
[093] Chạm số: 9, 1
[094] Chạm số: 9, 8
[095] Chạm số: 9, 0
[096] Chạm số: 9, 3
[097] Chạm số: 9, 7
[098] Chạm số: 9, 1
[099] Chạm số: 9, 6
[100] Chạm số: 9, 9
[101] Chạm số: 9, 3
[102] Chạm số: 9, 4
[103] Chạm số: 9, 9
[104] Chạm số: 9, 0
[105] Chạm số: 9, 9
[106] Chạm số: 9, 2
[107] Chạm số: 9, 0
[108] Chạm số: 9, 6
[109] Chạm số: 9, 5
[110] Chạm số: 9, 4
[111] Chạm số: 9, 5
[112] Chạm số: 9, 5
[113] Chạm số: 9, 4
[114] Chạm số: 9, 2
[115] Chạm số: 9, 1
[116] Chạm số: 9, 5
[117] Chạm số: 9, 3
[118] Chạm số: 9, 6
[119] Chạm số: 9, 7
[120] Chạm số: 9, 6
[121] Chạm số: 9, 0
[122] Chạm số: 9, 0
[123] Chạm số: 9, 1
[124] Chạm số: 9, 1
[125] Chạm số: 9, 1
[126] Chạm số: 9, 2
[127] Chạm số: 9, 3
[128] Chạm số: 9, 6
[129] Chạm số: 9, 0
[130] Chạm số: 9, 0
[131] Chạm số: 9, 5
[132] Chạm số: 9, 6
[133] Chạm số: 9, 1
[134] Chạm số: 9, 5
[135] Chạm số: 9, 9
[136] Chạm số: 9, 4
[137] Chạm số: 9, 1
[138] Chạm số: 9, 7
[139] Chạm số: 9, 0
[140] Chạm số: 9, 9
[141] Chạm số: 9, 1
[142] Chạm số: 9, 6
[143] Chạm số: 9, 3
[144] Chạm số: 4, 8
[145] Chạm số: 4, 0
[146] Chạm số: 4, 9
[147] Chạm số: 4, 8
[148] Chạm số: 4, 0
[149] Chạm số: 4, 9
[150] Chạm số: 2, 8
[151] Chạm số: 2, 4
[152] Chạm số: 2, 0
[153] Chạm số: 2, 5
[154] Chạm số: 2, 0
[155] Chạm số: 2, 3
[156] Chạm số: 2, 9
[157] Chạm số: 2, 9
[158] Chạm số: 2, 5
[159] Chạm số: 2, 2
[160] Chạm số: 2, 1
[161] Chạm số: 2, 3
[162] Chạm số: 2, 2
[163] Chạm số: 2, 3
[164] Chạm số: 8, 8
[165] Chạm số: 8, 0
[166] Chạm số: 8, 9
[167] Chạm số: 6, 8
[168] Chạm số: 6, 0
[169] Chạm số: 6, 9
[170] Chạm số: 1, 8
[171] Chạm số: 1, 0
[172] Chạm số: 1, 9
[173] Chạm số: 8, 8
[174] Chạm số: 8, 0
[175] Chạm số: 8, 9
[176] Chạm số: 2, 8
[177] Chạm số: 2, 0
[178] Chạm số: 2, 9
[179] Chạm số: 2, 8
[180] Chạm số: 2, 4
[181] Chạm số: 2, 0
[182] Chạm số: 2, 5
[183] Chạm số: 2, 0
[184] Chạm số: 2, 3
[185] Chạm số: 2, 9
[186] Chạm số: 2, 9
[187] Chạm số: 2, 5
[188] Chạm số: 2, 2
[189] Chạm số: 2, 1
[190] Chạm số: 2, 3
[191] Chạm số: 2, 2
[192] Chạm số: 2, 3
[193] Chạm số: 3, 8
[194] Chạm số: 3, 0
[195] Chạm số: 3, 9
[196] Chạm số: 8, 8
[197] Chạm số: 8, 0
[198] Chạm số: 8, 9
[199] Chạm số: 3, 8
[200] Chạm số: 3, 0
[201] Chạm số: 3, 9
[202] Chạm số: 8, 8
[203] Chạm số: 8, 0
[204] Chạm số: 8, 9
[205] Chạm số: 8, 3
[206] Chạm số: 8, 4
[207] Chạm số: 8, 6
[208] Chạm số: 8, 4
[209] Chạm số: 8, 4
[210] Chạm số: 8, 8
[211] Chạm số: 8, 8
[212] Chạm số: 8, 2
[213] Chạm số: 8, 0
[214] Chạm số: 8, 3
[215] Chạm số: 8, 0
[216] Chạm số: 8, 6
[217] Chạm số: 8, 8
[218] Chạm số: 8, 3
[219] Chạm số: 8, 5
[220] Chạm số: 8, 5
[221] Chạm số: 8, 4
[222] Chạm số: 8, 0
[223] Chạm số: 8, 3
[224] Chạm số: 8, 8
[225] Chạm số: 8, 7
[226] Chạm số: 8, 9
[227] Chạm số: 8, 4
[228] Chạm số: 8, 0
[229] Chạm số: 8, 6
[230] Chạm số: 8, 9
[231] Chạm số: 8, 1
[232] Chạm số: 8, 8
[233] Chạm số: 8, 5
[234] Chạm số: 8, 9
[235] Chạm số: 8, 5
[236] Chạm số: 8, 2
[237] Chạm số: 8, 8
[238] Chạm số: 8, 9
[239] Chạm số: 8, 3
[240] Chạm số: 8, 1
[241] Chạm số: 8, 8
[242] Chạm số: 8, 0
[243] Chạm số: 8, 3
[244] Chạm số: 8, 7
[245] Chạm số: 8, 1
[246] Chạm số: 8, 6
[247] Chạm số: 8, 9
[248] Chạm số: 8, 3
[249] Chạm số: 8, 4
[250] Chạm số: 8, 9
[251] Chạm số: 8, 0
[252] Chạm số: 8, 9
[253] Chạm số: 8, 2
[254] Chạm số: 8, 0
[255] Chạm số: 8, 6
[256] Chạm số: 8, 5
[257] Chạm số: 8, 4
[258] Chạm số: 8, 5
[259] Chạm số: 8, 5
[260] Chạm số: 8, 4
[261] Chạm số: 8, 2
[262] Chạm số: 8, 1
[263] Chạm số: 8, 5
[264] Chạm số: 8, 3
[265] Chạm số: 8, 6
[266] Chạm số: 8, 7
[267] Chạm số: 8, 6
[268] Chạm số: 8, 0
[269] Chạm số: 8, 0
[270] Chạm số: 8, 1
[271] Chạm số: 8, 1
[272] Chạm số: 8, 1
[273] Chạm số: 8, 2
[274] Chạm số: 8, 3
[275] Chạm số: 8, 6
[276] Chạm số: 8, 0
[277] Chạm số: 8, 0
[278] Chạm số: 8, 5
[279] Chạm số: 8, 6
[280] Chạm số: 8, 1
[281] Chạm số: 8, 5
[282] Chạm số: 8, 9
[283] Chạm số: 8, 4
[284] Chạm số: 8, 1
[285] Chạm số: 8, 7
[286] Chạm số: 8, 0
[287] Chạm số: 8, 9
[288] Chạm số: 8, 1
[289] Chạm số: 8, 6
[290] Chạm số: 8, 3
[291] Chạm số: 3, 0
[292] Chạm số: 3, 9
[293] Chạm số: 4, 0
[294] Chạm số: 4, 9
[295] Chạm số: 6, 0
[296] Chạm số: 6, 9
[297] Chạm số: 4, 0
[298] Chạm số: 4, 9
[299] Chạm số: 4, 8
[300] Chạm số: 4, 2
[301] Chạm số: 4, 0
[302] Chạm số: 4, 0
[303] Chạm số: 4, 6
[304] Chạm số: 4, 4
[305] Chạm số: 4, 9
[306] Chạm số: 4, 8
[307] Chạm số: 4, 0
[308] Chạm số: 4, 4
[309] Chạm số: 4, 9
[310] Chạm số: 4, 0
[311] Chạm số: 4, 5
[312] Chạm số: 4, 6
[313] Chạm số: 4, 0
[314] Chạm số: 4, 0
[315] Chạm số: 4, 1
[316] Chạm số: 4, 1
[317] Chạm số: 4, 0
[318] Chạm số: 8, 0
[319] Chạm số: 8, 5
[320] Chạm số: 8, 0
[321] Chạm số: 8, 3
[322] Chạm số: 8, 9
[323] Chạm số: 8, 9
[324] Chạm số: 8, 5
[325] Chạm số: 8, 2
[326] Chạm số: 8, 1
[327] Chạm số: 8, 3
[328] Chạm số: 8, 2
[329] Chạm số: 8, 3
[330] Chạm số: 8, 0
[331] Chạm số: 8, 9
[332] Chạm số: 2, 0
[333] Chạm số: 2, 5
[334] Chạm số: 2, 0
[335] Chạm số: 2, 3
[336] Chạm số: 2, 9
[337] Chạm số: 2, 9
[338] Chạm số: 2, 5
[339] Chạm số: 2, 2
[340] Chạm số: 2, 1
[341] Chạm số: 2, 3
[342] Chạm số: 2, 2
[343] Chạm số: 2, 3
[344] Chạm số: 0, 0
[345] Chạm số: 0, 5
[346] Chạm số: 0, 0
[347] Chạm số: 0, 3
[348] Chạm số: 0, 9
[349] Chạm số: 0, 9
[350] Chạm số: 0, 5
[351] Chạm số: 0, 2
[352] Chạm số: 0, 1
[353] Chạm số: 0, 3
[354] Chạm số: 0, 2
[355] Chạm số: 0, 3
[356] Chạm số: 3, 0
[357] Chạm số: 3, 9
[358] Chạm số: 0, 6
[359] Chạm số: 0, 8
[360] Chạm số: 0, 3
[361] Chạm số: 0, 5
[362] Chạm số: 0, 5
[363] Chạm số: 0, 4
[364] Chạm số: 0, 0
[365] Chạm số: 0, 3
[366] Chạm số: 0, 8
[367] Chạm số: 0, 7
[368] Chạm số: 0, 9
[369] Chạm số: 0, 4
[370] Chạm số: 0, 0
[371] Chạm số: 0, 6
[372] Chạm số: 0, 9
[373] Chạm số: 0, 1
[374] Chạm số: 0, 8
[375] Chạm số: 0, 5
[376] Chạm số: 0, 9
[377] Chạm số: 0, 5
[378] Chạm số: 0, 2
[379] Chạm số: 0, 8
[380] Chạm số: 0, 9
[381] Chạm số: 0, 3
[382] Chạm số: 0, 1
[383] Chạm số: 0, 8
[384] Chạm số: 0, 0
[385] Chạm số: 0, 3
[386] Chạm số: 0, 7
[387] Chạm số: 0, 1
[388] Chạm số: 0, 6
[389] Chạm số: 0, 9
[390] Chạm số: 0, 3
[391] Chạm số: 0, 4
[392] Chạm số: 0, 9
[393] Chạm số: 0, 0
[394] Chạm số: 0, 9
[395] Chạm số: 0, 2
[396] Chạm số: 0, 0
[397] Chạm số: 0, 6
[398] Chạm số: 0, 5
[399] Chạm số: 0, 4
[400] Chạm số: 0, 5
[401] Chạm số: 0, 5
[402] Chạm số: 0, 4
[403] Chạm số: 0, 2
[404] Chạm số: 0, 1
[405] Chạm số: 0, 5
[406] Chạm số: 0, 3
[407] Chạm số: 0, 6
[408] Chạm số: 0, 7
[409] Chạm số: 0, 6
[410] Chạm số: 0, 0
[411] Chạm số: 0, 0
[412] Chạm số: 0, 1
[413] Chạm số: 0, 1
[414] Chạm số: 0, 1
[415] Chạm số: 0, 2
[416] Chạm số: 0, 3
[417] Chạm số: 0, 6
[418] Chạm số: 0, 0
[419] Chạm số: 0, 0
[420] Chạm số: 0, 5
[421] Chạm số: 0, 6
[422] Chạm số: 0, 1
[423] Chạm số: 0, 5
[424] Chạm số: 0, 9
[425] Chạm số: 0, 4
[426] Chạm số: 0, 1
[427] Chạm số: 0, 7
[428] Chạm số: 0, 0
[429] Chạm số: 0, 9
[430] Chạm số: 0, 1
[431] Chạm số: 0, 6
[432] Chạm số: 0, 3
[433] Chạm số: 6, 5
[434] Chạm số: 6, 0
[435] Chạm số: 6, 3
[436] Chạm số: 6, 9
[437] Chạm số: 6, 9
[438] Chạm số: 6, 5
[439] Chạm số: 6, 2
[440] Chạm số: 6, 1
[441] Chạm số: 6, 3
[442] Chạm số: 6, 2
[443] Chạm số: 6, 3
[444] Chạm số: 8, 9
[445] Chạm số: 3, 9
[446] Chạm số: 5, 9
[447] Chạm số: 5, 4
[448] Chạm số: 5, 9
[449] Chạm số: 5, 8
[450] Chạm số: 5, 0
[451] Chạm số: 5, 4
[452] Chạm số: 5, 9
[453] Chạm số: 5, 0
[454] Chạm số: 5, 5
[455] Chạm số: 5, 6
[456] Chạm số: 5, 0
[457] Chạm số: 5, 0
[458] Chạm số: 5, 1
[459] Chạm số: 5, 1
[460] Chạm số: 5, 0
[461] Chạm số: 4, 0
[462] Chạm số: 4, 3
[463] Chạm số: 4, 9
[464] Chạm số: 4, 9
[465] Chạm số: 4, 5
[466] Chạm số: 4, 2
[467] Chạm số: 4, 1
[468] Chạm số: 4, 3
[469] Chạm số: 4, 2
[470] Chạm số: 4, 3
[471] Chạm số: 0, 9
[472] Chạm số: 0, 8
[473] Chạm số: 0, 0
[474] Chạm số: 0, 4
[475] Chạm số: 0, 9
[476] Chạm số: 0, 0
[477] Chạm số: 0, 5
[478] Chạm số: 0, 6
[479] Chạm số: 0, 0
[480] Chạm số: 0, 0
[481] Chạm số: 0, 1
[482] Chạm số: 0, 1
[483] Chạm số: 0, 0
[484] Chạm số: 3, 9
[485] Chạm số: 8, 9
[486] Chạm số: 7, 9
[487] Chạm số: 9, 3
[488] Chạm số: 9, 9
[489] Chạm số: 9, 9
[490] Chạm số: 9, 5
[491] Chạm số: 9, 2
[492] Chạm số: 9, 1
[493] Chạm số: 9, 3
[494] Chạm số: 9, 2
[495] Chạm số: 9, 3
[496] Chạm số: 4, 9
[497] Chạm số: 0, 9
[498] Chạm số: 6, 9
[499] Chạm số: 9, 9
[500] Chạm số: 1, 9
[501] Chạm số: 8, 3
[502] Chạm số: 8, 9
[503] Chạm số: 8, 9
[504] Chạm số: 8, 5
[505] Chạm số: 8, 2
[506] Chạm số: 8, 1
[507] Chạm số: 8, 3
[508] Chạm số: 8, 2
[509] Chạm số: 8, 3
[510] Chạm số: 5, 9
[511] Chạm số: 9, 9
[512] Chạm số: 5, 9
[513] Chạm số: 2, 9
[514] Chạm số: 8, 9
[515] Chạm số: 9, 9
[516] Chạm số: 3, 9
[517] Chạm số: 1, 9
[518] Chạm số: 8, 9
[519] Chạm số: 0, 3
[520] Chạm số: 0, 9
[521] Chạm số: 0, 9
[522] Chạm số: 0, 5
[523] Chạm số: 0, 2
[524] Chạm số: 0, 1
[525] Chạm số: 0, 3
[526] Chạm số: 0, 2
[527] Chạm số: 0, 3
[528] Chạm số: 3, 4
[529] Chạm số: 3, 9
[530] Chạm số: 3, 0
[531] Chạm số: 3, 5
[532] Chạm số: 3, 6
[533] Chạm số: 3, 0
[534] Chạm số: 3, 0
[535] Chạm số: 3, 1
[536] Chạm số: 3, 1
[537] Chạm số: 3, 0
[538] Chạm số: 7, 9
[539] Chạm số: 1, 9
[540] Chạm số: 6, 9
[541] Chạm số: 9, 9
[542] Chạm số: 3, 9
[543] Chạm số: 4, 9
[544] Chạm số: 4, 9
[545] Chạm số: 4, 5
[546] Chạm số: 4, 2
[547] Chạm số: 4, 1
[548] Chạm số: 4, 3
[549] Chạm số: 4, 2
[550] Chạm số: 4, 3
[551] Chạm số: 9, 0
[552] Chạm số: 9, 9
[553] Chạm số: 9, 2
[554] Chạm số: 9, 0
[555] Chạm số: 9, 6
[556] Chạm số: 9, 5
[557] Chạm số: 9, 4
[558] Chạm số: 9, 5
[559] Chạm số: 9, 5
[560] Chạm số: 9, 4
[561] Chạm số: 9, 2
[562] Chạm số: 9, 1
[563] Chạm số: 9, 5
[564] Chạm số: 9, 3
[565] Chạm số: 9, 6
[566] Chạm số: 9, 7
[567] Chạm số: 9, 6
[568] Chạm số: 9, 0
[569] Chạm số: 9, 0
[570] Chạm số: 9, 1
[571] Chạm số: 9, 1
[572] Chạm số: 9, 1
[573] Chạm số: 9, 2
[574] Chạm số: 9, 3
[575] Chạm số: 9, 6
[576] Chạm số: 9, 0
[577] Chạm số: 9, 0
[578] Chạm số: 9, 5
[579] Chạm số: 9, 6
[580] Chạm số: 9, 1
[581] Chạm số: 9, 5
[582] Chạm số: 9, 9
[583] Chạm số: 9, 4
[584] Chạm số: 9, 1
[585] Chạm số: 9, 7
[586] Chạm số: 9, 0
[587] Chạm số: 9, 9
[588] Chạm số: 9, 1
[589] Chạm số: 9, 6
[590] Chạm số: 9, 3
[591] Chạm số: 9, 0
[592] Chạm số: 9, 5
[593] Chạm số: 9, 6
[594] Chạm số: 9, 0
[595] Chạm số: 9, 0
[596] Chạm số: 9, 1
[597] Chạm số: 9, 1
[598] Chạm số: 9, 0
[599] Chạm số: 0, 5
[600] Chạm số: 0, 2
[601] Chạm số: 0, 1
[602] Chạm số: 0, 3
[603] Chạm số: 0, 2
[604] Chạm số: 0, 3
[605] Chạm số: 5, 5
[606] Chạm số: 5, 2
[607] Chạm số: 5, 1
[608] Chạm số: 5, 3
[609] Chạm số: 5, 2
[610] Chạm số: 5, 3
[611] Chạm số: 5, 6
[612] Chạm số: 5, 0
[613] Chạm số: 5, 0
[614] Chạm số: 5, 1
[615] Chạm số: 5, 1
[616] Chạm số: 5, 0
[617] Chạm số: 2, 6
[618] Chạm số: 2, 0
[619] Chạm số: 2, 0
[620] Chạm số: 2, 1
[621] Chạm số: 2, 1
[622] Chạm số: 2, 0
[623] Chạm số: 1, 6
[624] Chạm số: 1, 0
[625] Chạm số: 1, 0
[626] Chạm số: 1, 1
[627] Chạm số: 1, 1
[628] Chạm số: 1, 0
[629] Chạm số: 3, 6
[630] Chạm số: 3, 0
[631] Chạm số: 3, 0
[632] Chạm số: 3, 1
[633] Chạm số: 3, 1
[634] Chạm số: 3, 0
[635] Chạm số: 6, 2
[636] Chạm số: 6, 3
[637] Chạm số: 0, 2
[638] Chạm số: 0, 3
[639] Chạm số: 0, 2
[640] Chạm số: 0, 3
[641] Chạm số: 1, 2
[642] Chạm số: 1, 3
[643] Chạm số: 1, 2
[644] Chạm số: 1, 3
[645] Chạm số: 2, 0
[646] Chạm số: 3, 0
930 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[647] Chạm số: 1, 3
[648] Chạm số: 1, 4
[649] Chạm số: 1, 5
[650] Chạm số: 1, 0
[651] Chạm số: 1, 3
[652] Chạm số: 1, 9
[653] Chạm số: 1, 5
[654] Chạm số: 1, 2
[655] Chạm số: 1, 1
[656] Chạm số: 1, 3
[657] Chạm số: 1, 2
[658] Chạm số: 1, 3
[659] Chạm số: 3, 4
[660] Chạm số: 3, 5
[661] Chạm số: 3, 4
[662] Chạm số: 3, 9
[663] Chạm số: 3, 4
[664] Chạm số: 3, 4
[665] Chạm số: 3, 8
[666] Chạm số: 3, 6
[667] Chạm số: 3, 1
[668] Chạm số: 3, 8
[669] Chạm số: 3, 2
[670] Chạm số: 3, 3
[671] Chạm số: 3, 8
[672] Chạm số: 3, 3
[673] Chạm số: 3, 8
[674] Chạm số: 3, 3
[675] Chạm số: 3, 4
[676] Chạm số: 3, 6
[677] Chạm số: 3, 4
[678] Chạm số: 3, 4
[679] Chạm số: 3, 8
[680] Chạm số: 3, 3
[681] Chạm số: 3, 8
[682] Chạm số: 3, 3
[683] Chạm số: 3, 5
[684] Chạm số: 3, 5
[685] Chạm số: 3, 0
[686] Chạm số: 3, 3
[687] Chạm số: 3, 8
[688] Chạm số: 3, 7
[689] Chạm số: 3, 4
[690] Chạm số: 3, 0
[691] Chạm số: 3, 6
[692] Chạm số: 3, 9
[693] Chạm số: 3, 1
[694] Chạm số: 3, 5
[695] Chạm số: 3, 9
[696] Chạm số: 3, 5
[697] Chạm số: 3, 2
[698] Chạm số: 3, 8
[699] Chạm số: 3, 9
[700] Chạm số: 3, 3
[701] Chạm số: 3, 1
[702] Chạm số: 3, 8
[703] Chạm số: 3, 3
[704] Chạm số: 3, 7
[705] Chạm số: 3, 1
[706] Chạm số: 3, 6
[707] Chạm số: 3, 9
[708] Chạm số: 3, 3
[709] Chạm số: 3, 0
[710] Chạm số: 3, 9
[711] Chạm số: 3, 2
[712] Chạm số: 3, 6
[713] Chạm số: 3, 4
[714] Chạm số: 3, 5
[715] Chạm số: 3, 5
[716] Chạm số: 3, 4
[717] Chạm số: 3, 2
[718] Chạm số: 3, 1
[719] Chạm số: 3, 5
[720] Chạm số: 3, 3
[721] Chạm số: 3, 7
[722] Chạm số: 3, 6
[723] Chạm số: 3, 1
[724] Chạm số: 3, 2
[725] Chạm số: 3, 3
[726] Chạm số: 3, 6
[727] Chạm số: 3, 0
[728] Chạm số: 3, 5
[729] Chạm số: 3, 6
[730] Chạm số: 3, 1
[731] Chạm số: 3, 5
[732] Chạm số: 3, 9
[733] Chạm số: 3, 4
[734] Chạm số: 3, 1
[735] Chạm số: 3, 7
[736] Chạm số: 3, 0
[737] Chạm số: 3, 9
[738] Chạm số: 3, 1
[739] Chạm số: 3, 6
[740] Chạm số: 3, 3
[741] Chạm số: 4, 4
[742] Chạm số: 4, 5
[743] Chạm số: 4, 0
[744] Chạm số: 4, 3
[745] Chạm số: 4, 9
[746] Chạm số: 4, 5
[747] Chạm số: 4, 2
[748] Chạm số: 4, 1
[749] Chạm số: 4, 3
[750] Chạm số: 4, 2
[751] Chạm số: 4, 3
[752] Chạm số: 5, 4
[753] Chạm số: 5, 5
[754] Chạm số: 5, 0
[755] Chạm số: 5, 3
[756] Chạm số: 5, 9
[757] Chạm số: 5, 5
[758] Chạm số: 5, 2
[759] Chạm số: 5, 1
[760] Chạm số: 5, 3
[761] Chạm số: 5, 2
[762] Chạm số: 5, 3
[763] Chạm số: 4, 4
[764] Chạm số: 4, 5
[765] Chạm số: 4, 0
[766] Chạm số: 4, 3
[767] Chạm số: 4, 9
[768] Chạm số: 4, 5
[769] Chạm số: 4, 2
[770] Chạm số: 4, 1
[771] Chạm số: 4, 3
[772] Chạm số: 4, 2
[773] Chạm số: 4, 3
[774] Chạm số: 9, 4
[775] Chạm số: 9, 5
[776] Chạm số: 9, 0
[777] Chạm số: 9, 3
[778] Chạm số: 9, 9
[779] Chạm số: 9, 5
[780] Chạm số: 9, 2
[781] Chạm số: 9, 1
[782] Chạm số: 9, 3
[783] Chạm số: 9, 2
[784] Chạm số: 9, 3
[785] Chạm số: 4, 4
[786] Chạm số: 4, 5
[787] Chạm số: 4, 0
[788] Chạm số: 4, 3
[789] Chạm số: 4, 9
[790] Chạm số: 4, 5
[791] Chạm số: 4, 2
[792] Chạm số: 4, 1
[793] Chạm số: 4, 3
[794] Chạm số: 4, 2
[795] Chạm số: 4, 3
[796] Chạm số: 4, 4
[797] Chạm số: 4, 5
[798] Chạm số: 4, 0
[799] Chạm số: 4, 3
[800] Chạm số: 4, 9
[801] Chạm số: 4, 5
[802] Chạm số: 4, 2
[803] Chạm số: 4, 1
[804] Chạm số: 4, 3
[805] Chạm số: 4, 2
[806] Chạm số: 4, 3
[807] Chạm số: 8, 4
[808] Chạm số: 8, 5
[809] Chạm số: 8, 0
[810] Chạm số: 8, 3
[811] Chạm số: 8, 9
[812] Chạm số: 8, 5
[813] Chạm số: 8, 2
[814] Chạm số: 8, 1
[815] Chạm số: 8, 3
[816] Chạm số: 8, 2
[817] Chạm số: 8, 3
[818] Chạm số: 6, 4
[819] Chạm số: 6, 5
[820] Chạm số: 6, 0
[821] Chạm số: 6, 3
[822] Chạm số: 6, 9
[823] Chạm số: 6, 5
[824] Chạm số: 6, 2
[825] Chạm số: 6, 1
[826] Chạm số: 6, 3
[827] Chạm số: 6, 2
[828] Chạm số: 6, 3
[829] Chạm số: 1, 4
[830] Chạm số: 1, 5
[831] Chạm số: 1, 0
[832] Chạm số: 1, 3
[833] Chạm số: 1, 9
[834] Chạm số: 1, 5
[835] Chạm số: 1, 2
[836] Chạm số: 1, 1
[837] Chạm số: 1, 3
[838] Chạm số: 1, 2
[839] Chạm số: 1, 3
[840] Chạm số: 8, 4
[841] Chạm số: 8, 5
[842] Chạm số: 8, 0
[843] Chạm số: 8, 3
[844] Chạm số: 8, 9
[845] Chạm số: 8, 5
[846] Chạm số: 8, 2
[847] Chạm số: 8, 1
[848] Chạm số: 8, 3
[849] Chạm số: 8, 2
[850] Chạm số: 8, 3
[851] Chạm số: 2, 4
[852] Chạm số: 2, 5
[853] Chạm số: 2, 0
[854] Chạm số: 2, 3
[855] Chạm số: 2, 9
[856] Chạm số: 2, 5
[857] Chạm số: 2, 2
[858] Chạm số: 2, 1
[859] Chạm số: 2, 3
[860] Chạm số: 2, 2
[861] Chạm số: 2, 3
[862] Chạm số: 3, 4
[863] Chạm số: 3, 5
[864] Chạm số: 3, 0
[865] Chạm số: 3, 3
[866] Chạm số: 3, 9
[867] Chạm số: 3, 5
[868] Chạm số: 3, 2
[869] Chạm số: 3, 1
[870] Chạm số: 3, 3
[871] Chạm số: 3, 2
[872] Chạm số: 3, 3
[873] Chạm số: 8, 4
[874] Chạm số: 8, 5
[875] Chạm số: 8, 0
[876] Chạm số: 8, 3
[877] Chạm số: 8, 9
[878] Chạm số: 8, 5
[879] Chạm số: 8, 2
[880] Chạm số: 8, 1
[881] Chạm số: 8, 3
[882] Chạm số: 8, 2
[883] Chạm số: 8, 3
[884] Chạm số: 3, 4
[885] Chạm số: 3, 5
[886] Chạm số: 3, 0
[887] Chạm số: 3, 3
[888] Chạm số: 3, 9
[889] Chạm số: 3, 5
[890] Chạm số: 3, 2
[891] Chạm số: 3, 1
[892] Chạm số: 3, 3
[893] Chạm số: 3, 2
[894] Chạm số: 3, 3
[895] Chạm số: 8, 4
[896] Chạm số: 8, 5
[897] Chạm số: 8, 0
[898] Chạm số: 8, 3
[899] Chạm số: 8, 9
[900] Chạm số: 8, 5
[901] Chạm số: 8, 2
[902] Chạm số: 8, 1
[903] Chạm số: 8, 3
[904] Chạm số: 8, 2
[905] Chạm số: 8, 3
[906] Chạm số: 3, 4
[907] Chạm số: 3, 5
[908] Chạm số: 3, 0
[909] Chạm số: 3, 3
[910] Chạm số: 3, 9
[911] Chạm số: 3, 5
[912] Chạm số: 3, 2
[913] Chạm số: 3, 1
[914] Chạm số: 3, 3
[915] Chạm số: 3, 2
[916] Chạm số: 3, 3
[917] Chạm số: 4, 4
[918] Chạm số: 4, 5
[919] Chạm số: 4, 0
[920] Chạm số: 4, 3
[921] Chạm số: 4, 9
[922] Chạm số: 4, 5
[923] Chạm số: 4, 2
[924] Chạm số: 4, 1
[925] Chạm số: 4, 3
[926] Chạm số: 4, 2
[927] Chạm số: 4, 3
[928] Chạm số: 6, 4
[929] Chạm số: 6, 5
[930] Chạm số: 6, 0
[931] Chạm số: 6, 3
[932] Chạm số: 6, 9
[933] Chạm số: 6, 5
[934] Chạm số: 6, 2
[935] Chạm số: 6, 1
[936] Chạm số: 6, 3
[937] Chạm số: 6, 2
[938] Chạm số: 6, 3
[939] Chạm số: 4, 4
[940] Chạm số: 4, 5
[941] Chạm số: 4, 0
[942] Chạm số: 4, 3
[943] Chạm số: 4, 9
[944] Chạm số: 4, 5
[945] Chạm số: 4, 2
[946] Chạm số: 4, 1
[947] Chạm số: 4, 3
[948] Chạm số: 4, 2
[949] Chạm số: 4, 3
[950] Chạm số: 4, 8
[951] Chạm số: 4, 3
[952] Chạm số: 4, 8
[953] Chạm số: 4, 3
[954] Chạm số: 4, 5
[955] Chạm số: 4, 5
[956] Chạm số: 4, 0
[957] Chạm số: 4, 3
[958] Chạm số: 4, 8
[959] Chạm số: 4, 7
[960] Chạm số: 4, 4
[961] Chạm số: 4, 0
[962] Chạm số: 4, 6
[963] Chạm số: 4, 9
[964] Chạm số: 4, 1
[965] Chạm số: 4, 5
[966] Chạm số: 4, 9
[967] Chạm số: 4, 5
[968] Chạm số: 4, 2
[969] Chạm số: 4, 8
[970] Chạm số: 4, 9
[971] Chạm số: 4, 3
[972] Chạm số: 4, 1
[973] Chạm số: 4, 8
[974] Chạm số: 4, 3
[975] Chạm số: 4, 7
[976] Chạm số: 4, 1
[977] Chạm số: 4, 6
[978] Chạm số: 4, 9
[979] Chạm số: 4, 3
[980] Chạm số: 4, 0
[981] Chạm số: 4, 9
[982] Chạm số: 4, 2
[983] Chạm số: 4, 6
[984] Chạm số: 4, 4
[985] Chạm số: 4, 5
[986] Chạm số: 4, 5
[987] Chạm số: 4, 4
[988] Chạm số: 4, 2
[989] Chạm số: 4, 1
[990] Chạm số: 4, 5
[991] Chạm số: 4, 3
[992] Chạm số: 4, 7
[993] Chạm số: 4, 6
[994] Chạm số: 4, 1
[995] Chạm số: 4, 2
[996] Chạm số: 4, 3
[997] Chạm số: 4, 6
[998] Chạm số: 4, 0
[999] Chạm số: 4, 5
[1000] Chạm số: 4, 6
[1001] Chạm số: 4, 1
[1002] Chạm số: 4, 5
[1003] Chạm số: 4, 9
[1004] Chạm số: 4, 4
[1005] Chạm số: 4, 1
[1006] Chạm số: 4, 7
[1007] Chạm số: 4, 0
[1008] Chạm số: 4, 9
[1009] Chạm số: 4, 1
[1010] Chạm số: 4, 6
[1011] Chạm số: 4, 3
[1012] Chạm số: 8, 5
[1013] Chạm số: 8, 0
[1014] Chạm số: 8, 3
[1015] Chạm số: 8, 9
[1016] Chạm số: 8, 5
[1017] Chạm số: 8, 2
[1018] Chạm số: 8, 1
[1019] Chạm số: 8, 3
[1020] Chạm số: 8, 2
[1021] Chạm số: 8, 3
[1022] Chạm số: 3, 5
[1023] Chạm số: 3, 0
[1024] Chạm số: 3, 3
[1025] Chạm số: 3, 9
[1026] Chạm số: 3, 5
[1027] Chạm số: 3, 2
[1028] Chạm số: 3, 1
[1029] Chạm số: 3, 3
[1030] Chạm số: 3, 2
[1031] Chạm số: 3, 3
[1032] Chạm số: 8, 5
[1033] Chạm số: 8, 0
[1034] Chạm số: 8, 3
[1035] Chạm số: 8, 9
[1036] Chạm số: 8, 5
[1037] Chạm số: 8, 2
[1038] Chạm số: 8, 1
[1039] Chạm số: 8, 3
[1040] Chạm số: 8, 2
[1041] Chạm số: 8, 3
[1042] Chạm số: 3, 5
[1043] Chạm số: 3, 0
[1044] Chạm số: 3, 3
[1045] Chạm số: 3, 9
[1046] Chạm số: 3, 5
[1047] Chạm số: 3, 2
[1048] Chạm số: 3, 1
[1049] Chạm số: 3, 3
[1050] Chạm số: 3, 2
[1051] Chạm số: 3, 3
[1052] Chạm số: 5, 5
[1053] Chạm số: 5, 0
[1054] Chạm số: 5, 3
[1055] Chạm số: 5, 9
[1056] Chạm số: 5, 5
[1057] Chạm số: 5, 2
[1058] Chạm số: 5, 1
[1059] Chạm số: 5, 3
[1060] Chạm số: 5, 2
[1061] Chạm số: 5, 3
[1062] Chạm số: 5, 0
[1063] Chạm số: 5, 3
[1064] Chạm số: 5, 8
[1065] Chạm số: 5, 7
[1066] Chạm số: 5, 4
[1067] Chạm số: 5, 0
[1068] Chạm số: 5, 6
[1069] Chạm số: 5, 9
[1070] Chạm số: 5, 1
[1071] Chạm số: 5, 5
[1072] Chạm số: 5, 9
[1073] Chạm số: 5, 5
[1074] Chạm số: 5, 2
[1075] Chạm số: 5, 8
[1076] Chạm số: 5, 9
[1077] Chạm số: 5, 3
[1078] Chạm số: 5, 1
[1079] Chạm số: 5, 8
[1080] Chạm số: 5, 3
[1081] Chạm số: 5, 7
[1082] Chạm số: 5, 1
[1083] Chạm số: 5, 6
[1084] Chạm số: 5, 9
[1085] Chạm số: 5, 3
[1086] Chạm số: 5, 0
[1087] Chạm số: 5, 9
[1088] Chạm số: 5, 2
[1089] Chạm số: 5, 6
[1090] Chạm số: 5, 4
[1091] Chạm số: 5, 5
[1092] Chạm số: 5, 5
[1093] Chạm số: 5, 4
[1094] Chạm số: 5, 2
[1095] Chạm số: 5, 1
[1096] Chạm số: 5, 5
[1097] Chạm số: 5, 3
[1098] Chạm số: 5, 7
[1099] Chạm số: 5, 6
[1100] Chạm số: 5, 1
[1101] Chạm số: 5, 2
[1102] Chạm số: 5, 3
[1103] Chạm số: 5, 6
[1104] Chạm số: 5, 0
[1105] Chạm số: 5, 5
[1106] Chạm số: 5, 6
[1107] Chạm số: 5, 1
[1108] Chạm số: 5, 5
[1109] Chạm số: 5, 9
[1110] Chạm số: 5, 4
[1111] Chạm số: 5, 1
[1112] Chạm số: 5, 7
[1113] Chạm số: 5, 0
[1114] Chạm số: 5, 9
[1115] Chạm số: 5, 1
[1116] Chạm số: 5, 6
[1117] Chạm số: 5, 3
[1118] Chạm số: 0, 3
[1119] Chạm số: 0, 8
[1120] Chạm số: 0, 7
[1121] Chạm số: 0, 4
[1122] Chạm số: 0, 0
[1123] Chạm số: 0, 6
[1124] Chạm số: 0, 9
[1125] Chạm số: 0, 1
[1126] Chạm số: 0, 5
[1127] Chạm số: 0, 9
[1128] Chạm số: 0, 5
[1129] Chạm số: 0, 2
[1130] Chạm số: 0, 8
[1131] Chạm số: 0, 9
[1132] Chạm số: 0, 3
[1133] Chạm số: 0, 1
[1134] Chạm số: 0, 8
[1135] Chạm số: 0, 3
[1136] Chạm số: 0, 7
[1137] Chạm số: 0, 1
[1138] Chạm số: 0, 6
[1139] Chạm số: 0, 9
[1140] Chạm số: 0, 3
[1141] Chạm số: 0, 0
[1142] Chạm số: 0, 9
[1143] Chạm số: 0, 2
[1144] Chạm số: 0, 6
[1145] Chạm số: 0, 4
[1146] Chạm số: 0, 5
[1147] Chạm số: 0, 5
[1148] Chạm số: 0, 4
[1149] Chạm số: 0, 2
[1150] Chạm số: 0, 1
[1151] Chạm số: 0, 5
[1152] Chạm số: 0, 3
[1153] Chạm số: 0, 7
[1154] Chạm số: 0, 6
[1155] Chạm số: 0, 1
[1156] Chạm số: 0, 2
[1157] Chạm số: 0, 3
[1158] Chạm số: 0, 6
[1159] Chạm số: 0, 0
[1160] Chạm số: 0, 5
[1161] Chạm số: 0, 6
[1162] Chạm số: 0, 1
[1163] Chạm số: 0, 5
[1164] Chạm số: 0, 9
[1165] Chạm số: 0, 4
[1166] Chạm số: 0, 1
[1167] Chạm số: 0, 7
[1168] Chạm số: 0, 0
[1169] Chạm số: 0, 9
[1170] Chạm số: 0, 1
[1171] Chạm số: 0, 6
[1172] Chạm số: 0, 3
[1173] Chạm số: 3, 3
[1174] Chạm số: 3, 9
[1175] Chạm số: 3, 5
[1176] Chạm số: 3, 2
[1177] Chạm số: 3, 1
[1178] Chạm số: 3, 3
[1179] Chạm số: 3, 2
[1180] Chạm số: 3, 3
[1181] Chạm số: 8, 3
[1182] Chạm số: 8, 9
[1183] Chạm số: 8, 5
[1184] Chạm số: 8, 2
[1185] Chạm số: 8, 1
[1186] Chạm số: 8, 3
[1187] Chạm số: 8, 2
[1188] Chạm số: 8, 3
[1189] Chạm số: 7, 3
[1190] Chạm số: 7, 9
[1191] Chạm số: 7, 5
[1192] Chạm số: 7, 2
[1193] Chạm số: 7, 1
[1194] Chạm số: 7, 3
[1195] Chạm số: 7, 2
[1196] Chạm số: 7, 3
[1197] Chạm số: 4, 3
[1198] Chạm số: 4, 9
[1199] Chạm số: 4, 5
[1200] Chạm số: 4, 2
[1201] Chạm số: 4, 1
[1202] Chạm số: 4, 3
[1203] Chạm số: 4, 2
[1204] Chạm số: 4, 3
[1205] Chạm số: 0, 3
[1206] Chạm số: 0, 9
[1207] Chạm số: 0, 5
[1208] Chạm số: 0, 2
[1209] Chạm số: 0, 1
[1210] Chạm số: 0, 3
[1211] Chạm số: 0, 2
[1212] Chạm số: 0, 3
[1213] Chạm số: 6, 3
[1214] Chạm số: 6, 9
[1215] Chạm số: 6, 5
[1216] Chạm số: 6, 2
[1217] Chạm số: 6, 1
[1218] Chạm số: 6, 3
[1219] Chạm số: 6, 2
[1220] Chạm số: 6, 3
[1221] Chạm số: 9, 3
[1222] Chạm số: 9, 9
[1223] Chạm số: 9, 5
[1224] Chạm số: 9, 2
[1225] Chạm số: 9, 1
[1226] Chạm số: 9, 3
[1227] Chạm số: 9, 2
[1228] Chạm số: 9, 3
[1229] Chạm số: 1, 3
[1230] Chạm số: 1, 9
[1231] Chạm số: 1, 5
[1232] Chạm số: 1, 2
[1233] Chạm số: 1, 1
[1234] Chạm số: 1, 3
[1235] Chạm số: 1, 2
[1236] Chạm số: 1, 3
[1237] Chạm số: 5, 3
[1238] Chạm số: 5, 9
[1239] Chạm số: 5, 5
[1240] Chạm số: 5, 2
[1241] Chạm số: 5, 1
[1242] Chạm số: 5, 3
[1243] Chạm số: 5, 2
[1244] Chạm số: 5, 3
[1245] Chạm số: 9, 3
[1246] Chạm số: 9, 9
[1247] Chạm số: 9, 5
[1248] Chạm số: 9, 2
[1249] Chạm số: 9, 1
[1250] Chạm số: 9, 3
[1251] Chạm số: 9, 2
[1252] Chạm số: 9, 3
[1253] Chạm số: 5, 3
[1254] Chạm số: 5, 9
[1255] Chạm số: 5, 5
[1256] Chạm số: 5, 2
[1257] Chạm số: 5, 1
[1258] Chạm số: 5, 3
[1259] Chạm số: 5, 2
[1260] Chạm số: 5, 3
[1261] Chạm số: 2, 3
[1262] Chạm số: 2, 9
[1263] Chạm số: 2, 5
[1264] Chạm số: 2, 2
[1265] Chạm số: 2, 1
[1266] Chạm số: 2, 3
[1267] Chạm số: 2, 2
[1268] Chạm số: 2, 3
[1269] Chạm số: 8, 3
[1270] Chạm số: 8, 9
[1271] Chạm số: 8, 5
[1272] Chạm số: 8, 2
[1273] Chạm số: 8, 1
[1274] Chạm số: 8, 3
[1275] Chạm số: 8, 2
[1276] Chạm số: 8, 3
[1277] Chạm số: 9, 3
[1278] Chạm số: 9, 9
[1279] Chạm số: 9, 5
[1280] Chạm số: 9, 2
[1281] Chạm số: 9, 1
[1282] Chạm số: 9, 3
[1283] Chạm số: 9, 2
[1284] Chạm số: 9, 3
[1285] Chạm số: 3, 3
[1286] Chạm số: 3, 9
[1287] Chạm số: 3, 5
[1288] Chạm số: 3, 2
[1289] Chạm số: 3, 1
[1290] Chạm số: 3, 3
[1291] Chạm số: 3, 2
[1292] Chạm số: 3, 3
[1293] Chạm số: 1, 3
[1294] Chạm số: 1, 9
[1295] Chạm số: 1, 5
[1296] Chạm số: 1, 2
[1297] Chạm số: 1, 1
[1298] Chạm số: 1, 3
[1299] Chạm số: 1, 2
[1300] Chạm số: 1, 3
[1301] Chạm số: 8, 3
[1302] Chạm số: 8, 9
[1303] Chạm số: 8, 5
[1304] Chạm số: 8, 2
[1305] Chạm số: 8, 1
[1306] Chạm số: 8, 3
[1307] Chạm số: 8, 2
[1308] Chạm số: 8, 3
[1309] Chạm số: 3, 7
[1310] Chạm số: 3, 1
[1311] Chạm số: 3, 6
[1312] Chạm số: 3, 9
[1313] Chạm số: 3, 3
[1314] Chạm số: 3, 0
[1315] Chạm số: 3, 9
[1316] Chạm số: 3, 2
[1317] Chạm số: 3, 6
[1318] Chạm số: 3, 4
[1319] Chạm số: 3, 5
[1320] Chạm số: 3, 5
[1321] Chạm số: 3, 4
[1322] Chạm số: 3, 2
[1323] Chạm số: 3, 1
[1324] Chạm số: 3, 5
[1325] Chạm số: 3, 3
[1326] Chạm số: 3, 7
[1327] Chạm số: 3, 6
[1328] Chạm số: 3, 1
[1329] Chạm số: 3, 2
[1330] Chạm số: 3, 3
[1331] Chạm số: 3, 6
[1332] Chạm số: 3, 0
[1333] Chạm số: 3, 5
[1334] Chạm số: 3, 6
[1335] Chạm số: 3, 1
[1336] Chạm số: 3, 5
[1337] Chạm số: 3, 9
[1338] Chạm số: 3, 4
[1339] Chạm số: 3, 1
[1340] Chạm số: 3, 7
[1341] Chạm số: 3, 0
[1342] Chạm số: 3, 9
[1343] Chạm số: 3, 1
[1344] Chạm số: 3, 6
[1345] Chạm số: 3, 3
[1346] Chạm số: 7, 9
[1347] Chạm số: 7, 5
[1348] Chạm số: 7, 2
[1349] Chạm số: 7, 1
[1350] Chạm số: 7, 3
[1351] Chạm số: 7, 2
[1352] Chạm số: 7, 3
[1353] Chạm số: 1, 9
[1354] Chạm số: 1, 5
[1355] Chạm số: 1, 2
[1356] Chạm số: 1, 1
[1357] Chạm số: 1, 3
[1358] Chạm số: 1, 2
[1359] Chạm số: 1, 3
[1360] Chạm số: 6, 9
[1361] Chạm số: 6, 5
[1362] Chạm số: 6, 2
[1363] Chạm số: 6, 1
[1364] Chạm số: 6, 3
[1365] Chạm số: 6, 2
[1366] Chạm số: 6, 3
[1367] Chạm số: 9, 9
[1368] Chạm số: 9, 5
[1369] Chạm số: 9, 2
[1370] Chạm số: 9, 1
[1371] Chạm số: 9, 3
[1372] Chạm số: 9, 2
[1373] Chạm số: 9, 3
[1374] Chạm số: 3, 9
[1375] Chạm số: 3, 5
[1376] Chạm số: 3, 2
[1377] Chạm số: 3, 1
[1378] Chạm số: 3, 3
[1379] Chạm số: 3, 2
[1380] Chạm số: 3, 3
[1381] Chạm số: 0, 9
[1382] Chạm số: 0, 5
[1383] Chạm số: 0, 2
[1384] Chạm số: 0, 1
[1385] Chạm số: 0, 3
[1386] Chạm số: 0, 2
[1387] Chạm số: 0, 3
[1388] Chạm số: 9, 2
[1389] Chạm số: 9, 6
[1390] Chạm số: 9, 4
[1391] Chạm số: 9, 5
[1392] Chạm số: 9, 5
[1393] Chạm số: 9, 4
[1394] Chạm số: 9, 2
[1395] Chạm số: 9, 1
[1396] Chạm số: 9, 5
[1397] Chạm số: 9, 3
[1398] Chạm số: 9, 7
[1399] Chạm số: 9, 6
[1400] Chạm số: 9, 1
[1401] Chạm số: 9, 2
[1402] Chạm số: 9, 3
[1403] Chạm số: 9, 6
[1404] Chạm số: 9, 0
[1405] Chạm số: 9, 5
[1406] Chạm số: 9, 6
[1407] Chạm số: 9, 1
[1408] Chạm số: 9, 5
[1409] Chạm số: 9, 9
[1410] Chạm số: 9, 4
[1411] Chạm số: 9, 1
[1412] Chạm số: 9, 7
[1413] Chạm số: 9, 0
[1414] Chạm số: 9, 9
[1415] Chạm số: 9, 1
[1416] Chạm số: 9, 6
[1417] Chạm số: 9, 3
[1418] Chạm số: 2, 5
[1419] Chạm số: 2, 2
[1420] Chạm số: 2, 1
[1421] Chạm số: 2, 3
[1422] Chạm số: 2, 2
[1423] Chạm số: 2, 3
[1424] Chạm số: 6, 5
[1425] Chạm số: 6, 2
[1426] Chạm số: 6, 1
[1427] Chạm số: 6, 3
[1428] Chạm số: 6, 2
[1429] Chạm số: 6, 3
[1430] Chạm số: 4, 5
[1431] Chạm số: 4, 2
[1432] Chạm số: 4, 1
[1433] Chạm số: 4, 3
[1434] Chạm số: 4, 2
[1435] Chạm số: 4, 3
[1436] Chạm số: 5, 5
[1437] Chạm số: 5, 2
[1438] Chạm số: 5, 1
[1439] Chạm số: 5, 3
[1440] Chạm số: 5, 2
[1441] Chạm số: 5, 3
[1442] Chạm số: 5, 4
[1443] Chạm số: 5, 2
[1444] Chạm số: 5, 1
[1445] Chạm số: 5, 5
[1446] Chạm số: 5, 3
[1447] Chạm số: 5, 7
[1448] Chạm số: 5, 6
[1449] Chạm số: 5, 1
[1450] Chạm số: 5, 2
[1451] Chạm số: 5, 3
[1452] Chạm số: 5, 6
[1453] Chạm số: 5, 0
[1454] Chạm số: 5, 5
[1455] Chạm số: 5, 6
[1456] Chạm số: 5, 1
[1457] Chạm số: 5, 5
[1458] Chạm số: 5, 9
[1459] Chạm số: 5, 4
[1460] Chạm số: 5, 1
[1461] Chạm số: 5, 7
[1462] Chạm số: 5, 0
[1463] Chạm số: 5, 9
[1464] Chạm số: 5, 1
[1465] Chạm số: 5, 6
[1466] Chạm số: 5, 3
[1467] Chạm số: 4, 2
[1468] Chạm số: 4, 1
[1469] Chạm số: 4, 3
[1470] Chạm số: 4, 2
[1471] Chạm số: 4, 3
[1472] Chạm số: 2, 1
[1473] Chạm số: 2, 5
[1474] Chạm số: 2, 3
[1475] Chạm số: 2, 7
[1476] Chạm số: 2, 6
[1477] Chạm số: 2, 1
[1478] Chạm số: 2, 2
[1479] Chạm số: 2, 3
[1480] Chạm số: 2, 6
[1481] Chạm số: 2, 0
[1482] Chạm số: 2, 5
[1483] Chạm số: 2, 6
[1484] Chạm số: 2, 1
[1485] Chạm số: 2, 5
[1486] Chạm số: 2, 9
[1487] Chạm số: 2, 4
[1488] Chạm số: 2, 1
[1489] Chạm số: 2, 7
[1490] Chạm số: 2, 0
[1491] Chạm số: 2, 9
[1492] Chạm số: 2, 1
[1493] Chạm số: 2, 6
[1494] Chạm số: 2, 3
[1495] Chạm số: 1, 5
[1496] Chạm số: 1, 3
[1497] Chạm số: 1, 7
[1498] Chạm số: 1, 6
[1499] Chạm số: 1, 1
[1500] Chạm số: 1, 2
[1501] Chạm số: 1, 3
[1502] Chạm số: 1, 6
[1503] Chạm số: 1, 0
[1504] Chạm số: 1, 5
[1505] Chạm số: 1, 6
[1506] Chạm số: 1, 1
[1507] Chạm số: 1, 5
[1508] Chạm số: 1, 9
[1509] Chạm số: 1, 4
[1510] Chạm số: 1, 1
[1511] Chạm số: 1, 7
[1512] Chạm số: 1, 0
[1513] Chạm số: 1, 9
[1514] Chạm số: 1, 1
[1515] Chạm số: 1, 6
[1516] Chạm số: 1, 3
[1517] Chạm số: 5, 3
[1518] Chạm số: 5, 2
[1519] Chạm số: 5, 3
[1520] Chạm số: 3, 7
[1521] Chạm số: 3, 6
[1522] Chạm số: 3, 1
[1523] Chạm số: 3, 2
[1524] Chạm số: 3, 3
[1525] Chạm số: 3, 6
[1526] Chạm số: 3, 0
[1527] Chạm số: 3, 5
[1528] Chạm số: 3, 6
[1529] Chạm số: 3, 1
[1530] Chạm số: 3, 5
[1531] Chạm số: 3, 9
[1532] Chạm số: 3, 4
[1533] Chạm số: 3, 1
[1534] Chạm số: 3, 7
[1535] Chạm số: 3, 0
[1536] Chạm số: 3, 9
[1537] Chạm số: 3, 1
[1538] Chạm số: 3, 6
[1539] Chạm số: 3, 3
[1540] Chạm số: 7, 2
[1541] Chạm số: 7, 3
[1542] Chạm số: 6, 2
[1543] Chạm số: 6, 3
[1544] Chạm số: 1, 2
[1545] Chạm số: 1, 3
[1546] Chạm số: 2, 3
[1547] Chạm số: 2, 6
[1548] Chạm số: 2, 0
[1549] Chạm số: 2, 5
[1550] Chạm số: 2, 6
[1551] Chạm số: 2, 1
[1552] Chạm số: 2, 5
[1553] Chạm số: 2, 9
[1554] Chạm số: 2, 4
[1555] Chạm số: 2, 1
[1556] Chạm số: 2, 7
[1557] Chạm số: 2, 0
[1558] Chạm số: 2, 9
[1559] Chạm số: 2, 1
[1560] Chạm số: 2, 6
[1561] Chạm số: 2, 3
[1562] Chạm số: 3, 6
[1563] Chạm số: 3, 0
[1564] Chạm số: 3, 5
[1565] Chạm số: 3, 6
[1566] Chạm số: 3, 1
[1567] Chạm số: 3, 5
[1568] Chạm số: 3, 9
[1569] Chạm số: 3, 4
[1570] Chạm số: 3, 1
[1571] Chạm số: 3, 7
[1572] Chạm số: 3, 0
[1573] Chạm số: 3, 9
[1574] Chạm số: 3, 1
[1575] Chạm số: 3, 6
[1576] Chạm số: 3, 3
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Chạm số 0, 0 xuất hiện 21 lần
Chạm số 0, 1 xuất hiện 34 lần
Chạm số 0, 2 xuất hiện 36 lần
Chạm số 0, 3 xuất hiện 66 lần
Chạm số 0, 4 xuất hiện 36 lần
Chạm số 0, 5 xuất hiện 42 lần
Chạm số 0, 6 xuất hiện 22 lần
Chạm số 0, 7 xuất hiện 8 lần
Chạm số 0, 8 xuất hiện 34 lần
Chạm số 0, 9 xuất hiện 52 lần
Chạm số 1, 1 xuất hiện 11 lần
Chạm số 1, 2 xuất hiện 30 lần
Chạm số 1, 3 xuất hiện 57 lần
Chạm số 1, 4 xuất hiện 24 lần
Chạm số 1, 5 xuất hiện 33 lần
Chạm số 1, 6 xuất hiện 11 lần
Chạm số 1, 7 xuất hiện 4 lần
Chạm số 1, 8 xuất hiện 23 lần
Chạm số 1, 9 xuất hiện 44 lần
Chạm số 2, 2 xuất hiện 13 lần
Chạm số 2, 3 xuất hiện 50 lần
Chạm số 2, 4 xuất hiện 32 lần
Chạm số 2, 5 xuất hiện 34 lần
Chạm số 2, 6 xuất hiện 22 lần
Chạm số 2, 7 xuất hiện 8 lần
Chạm số 2, 8 xuất hiện 30 lần
Chạm số 2, 9 xuất hiện 40 lần
Chạm số 3, 3 xuất hiện 42 lần
Chạm số 3, 4 xuất hiện 61 lần
Chạm số 3, 5 xuất hiện 62 lần
Chạm số 3, 6 xuất hiện 44 lần
Chạm số 3, 7 xuất hiện 16 lần
Chạm số 3, 8 xuất hiện 57 lần
Chạm số 3, 9 xuất hiện 71 lần
Chạm số 4, 4 xuất hiện 12 lần
Chạm số 4, 5 xuất hiện 35 lần
Chạm số 4, 6 xuất hiện 11 lần
Chạm số 4, 7 xuất hiện 4 lần
Chạm số 4, 8 xuất hiện 24 lần
Chạm số 4, 9 xuất hiện 47 lần
Chạm số 5, 5 xuất hiện 19 lần
Chạm số 5, 6 xuất hiện 22 lần
Chạm số 5, 7 xuất hiện 8 lần
Chạm số 5, 8 xuất hiện 33 lần
Chạm số 5, 9 xuất hiện 49 lần
Chạm số 6, 8 xuất hiện 11 lần
Chạm số 6, 9 xuất hiện 33 lần
Chạm số 7, 9 xuất hiện 12 lần
Chạm số 8, 7 xuất hiện 4 lần
Chạm số 8, 8 xuất hiện 11 lần
Chạm số 8, 9 xuất hiện 44 lần
Chạm số 9, 9 xuất hiện 27 lần