Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/12/2022 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04/12/2022 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần
03/12/2022 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
02/12/2022 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
01/12/2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
30/11/2022 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần
29/11/2022 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần
28/11/2022 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
27/11/2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
26/11/2022 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
25/11/2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
24/11/2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
23/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
22/11/2022 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
21/11/2022 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20/11/2022 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần
19/11/2022 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/11/2022 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần
17/11/2022 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
16/11/2022 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 6 lần 1 lần
15/11/2022 6 lần 6 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
14/11/2022 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13/11/2022 5 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12/11/2022 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
11/11/2022 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
10/11/2022 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần
09/11/2022 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08/11/2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 6 lần
07/11/2022 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần
06/11/2022 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
Tổng lần về 84 lần 67 lần 82 lần 83 lần 70 lần 90 lần 82 lần 93 lần 78 lần 81 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
05/12/2022 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
04/12/2022 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần
03/12/2022 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
02/12/2022 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
01/12/2022 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/11/2022 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
29/11/2022 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28/11/2022 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 1 lần
27/11/2022 2 lần 4 lần 7 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26/11/2022 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25/11/2022 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
24/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
23/11/2022 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
22/11/2022 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/11/2022 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
20/11/2022 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19/11/2022 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
18/11/2022 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
17/11/2022 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
16/11/2022 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15/11/2022 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14/11/2022 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13/11/2022 3 lần 7 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
12/11/2022 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
11/11/2022 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
10/11/2022 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
09/11/2022 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08/11/2022 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
07/11/2022 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
06/11/2022 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần
Tổng lần về 98 lần 105 lần 87 lần 83 lần 78 lần 72 lần 92 lần 67 lần 65 lần 63 lần