Biên ngày: - Số ngày cần xem:
1. Thống kê đầu loto của kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/04/2021 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
14/04/2021 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13/04/2021 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần
12/04/2021 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11/04/2021 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
10/04/2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
09/04/2021 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
08/04/2021 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
07/04/2021 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần
06/04/2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 8 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/04/2021 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
04/04/2021 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
03/04/2021 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
02/04/2021 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
01/04/2021 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
31/03/2021 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30/03/2021 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29/03/2021 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần
28/03/2021 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27/03/2021 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
26/03/2021 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần
25/03/2021 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
24/03/2021 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23/03/2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
22/03/2021 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
21/03/2021 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 9 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20/03/2021 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19/03/2021 7 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
18/03/2021 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
17/03/2021 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 89 lần 84 lần 64 lần 87 lần 86 lần 90 lần 80 lần 70 lần 86 lần 74 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/04/2021 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần
14/04/2021 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
13/04/2021 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
12/04/2021 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 5 lần
11/04/2021 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
10/04/2021 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 0 lần
09/04/2021 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/04/2021 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
07/04/2021 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
06/04/2021 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/04/2021 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần
04/04/2021 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
03/04/2021 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
02/04/2021 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
01/04/2021 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
31/03/2021 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
30/03/2021 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần
29/03/2021 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
28/03/2021 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
27/03/2021 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
26/03/2021 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 7 lần
25/03/2021 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
24/03/2021 5 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23/03/2021 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22/03/2021 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần
21/03/2021 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
20/03/2021 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 8 lần 4 lần
19/03/2021 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 7 lần 2 lần
18/03/2021 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 9 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17/03/2021 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 77 lần 83 lần 85 lần 87 lần 75 lần 70 lần 87 lần 72 lần 93 lần 81 lần