Bida Boom
Hướng dẫn:
Dùng chuột trái để di chuyển hướng gậy và căn lực để đưa bom vào lỗ.